diện tích hình tròn


TỔ TOÁN LÝ
TRƯỜNG THCS ĐƯỜNG 9O
R
Tiết 53: DIỆN TÍCH HÌNH TRÒN, HÌNH QUẠT TRÒN
2
S R
π
=

Bài tập 81 (SGK – 99 )
Diện tích hình tròn sẽ thay đổi thế nào nếu:
a) Bán kính tăng gấp đôi ?
b) Bán kính tăng gấp ba lần ?
c) Bán kính tăng gấp k lần (k >1) ?.
Giải:
Bán kính hình
tròn
Diện tích hình
tròn
R
2R
3R
kR


π
R
2


4
4
π
R
2


9
9
π
R
2


k
k
2
2
π
R
2


π
. (2R)
2
= 4
π
R
2


π
. (3R)
2
= 9
π
R
2


π
. (kR)
2
= k
2
π
R
2
2
2
.S
S
k
2
.S
3
2
.S

A
B
n
o
R
O
Hình qu¹t trßn
lµ mét phÇn hình
trßn giíi h¹n bëi
m tộ cung trßn vµ
hai b¸n kÝnh ®i
qua hai mót cña
cung ®ã.
Hình qu¹t trßn OAB t©m O, b¸n kÝnh R, cung n
o

Hỡnh tròn bán kính R (ứng với cung 360
0
) có diện tích là:
2
R
90
o
180
o
R
O
360
o
Hỡnh quạt
tròn là một
phần hỡnh
tròn giới hạn
bởi mt cung
tròn và hai
bán kính đi
qua hai mút
của cung đó.

Generate time = 0.047332048416138 s. Memory usage = 1.93 MB