quy luat di truyen-1

Tỉ lệ các loại giao tử được tạo ra từ kiểu gen , với hoán vị gen với tần số 20% ( và
liên kết hoàn toàn) là:
A. 40% ABD : 40% abd : 10% Abd : 10% aBD
B. 40% Abd : 40% aBD : 10% ABD : 10% abd
C. 30% ABd : 30% abD : 20% AbD : 20% aBd
D. 25% ABD : 25% abd : 25% Abd : 25% aBD
[<br>]
Biết gen A: quả tròn; a: quả dài
Gen B: quả ngọt; b: quả chua
Không có tính trạng trung gian.
Phép lai tạo ra tỉ lệ kiểu hình 1 dài, ngọt : 1 tròn, chua là:
A.
B.
C.
D.
[<br>]
Biết gen A: quả tròn; a: quả dài
Gen B: quả ngọt; b: quả chua
Không có tính trạng trung gian.
Phép lai với hoán vị gen với tần số 20% là:
A. 4 tròn, ngọt : 4 dài, chua : 1 tròn, chua : 1 dài, ngọt
B. 4 tròn, chua : 4 dài, ngọt : 1 tròn, ngọt : 1 dài, chua
C. 1 tròn, ngọt : 1 dài, chua : 1 tròn, chua : 1 dài, ngọt
D. 1 tròn, chua : 1 dài, ngọt : 1 tròn, ngọt : 1 dài, chua
[<br>]
Biết gen A: quả tròn; a: quả dài
Gen B: quả ngọt; b: quả chua
Không có tính trạng trung gian.
Biết gen A: quả tròn; a: quả dài
Gen B: quả ngọt; b: quả chua
Không có tính trạng trung gian.
Tỉ lệ kiểu hình tạo ra từ phép lai nếu không xảy ra hoán vị gen là:
A. 1 quả tròn, chua : 1 quả dài, chua
B. 1 quả tròn, ngọt : 1 quả dài, ngọt
C. 75% quả tròn, ngọt : 25% quả dài, chua
D. 75% quả tròn, chua : 25% quả dài, ngọt
[<br>]
Biết gen A: quả tròn; a: quả dài
Gen B: quả ngọt; b: quả chua
Không có tính trạng trung gian.
Tỉ lệ kiểu hình tạo ra từ phép lai {AB}{Ab} x {ab}{ab} là:
A. 50% quả tròn, ngọt : 50% quả dài, ngọt
B. 50% quả tròn, ngọt : 50% quả tròn, chua
C. 50% quả tròn, chua : 50% quả dài, ngọt
D. 50% quả tròn, chua : 50% quả dài, chua
[<br>]
Tỉ lệ 1 : 1 có thể tạo ra từ phép lai nào sau đây?
A. nếu có hoán vị gen
B. nếu có hoán vị gen
C.
D. nếu liên kết gen hoàn toàn
[<br>]
Nếu cơ thể P dị hợp các hợp gen tạo ra giao tử ABD có tỉ lệ bằng 17,5% với Aa và Bb liên kết gen
hoàn toàn thì kết quả đúng khi nói về P là:
A. Có kiểu gen , liên kết gen hoàn toàn
B. Có kiểu gen , hoán vị gen tần số 35%
C. Có kiểu gen , hoán vị gen tần số 35%
D. Có kiểu gen , hoán vị gen tần số 17,5%
[<br>]
Cơ thể P dị hợp các cặp gen tạo ra loại giao tử ABD với tỉ lệ bằng 15%.
Tần số hoán vị gen của P là:
A. 10%
B. 20%
C. 30%
D. 40%
[<br>]
Cơ thể P dị hợp các cặp gen tạo ra loại giao tử ABD với tỉ lệ bằng 15%
Kiểu gen của cơ thể P nói trên là:
A.
B.
C.
D.
[<br>]
Cơ thể P dị hợp các cặp gen khi giảm phân tạo ra loại giao tử Ab có tỉ lệ bằng 12,5%.
Kết quả nào sau đây đúng khi nói về P?
A. Có kiểu gen và liên kết gen hoàn toàn
B. Có kiểu gen và liên kết gen hoàn toàn
C. Có kiểu gen với tần số hoán vị gen 25%
D. Có kiểu gen với tần số hoán vị gen 12,5%
[<br>]
Phát biểu nào sau đây đúng với kiểu gen ?
A. Thể dị hợp 2 cặp gen
B. Thể đồng hợp
C. Thể dị hợp 1 cặp gen
D. Thể thuần chủng
[<br>]
Phát biểu nào sau đây đúng với kiểu gen ?
A. Luôn tạo ra 4 loại giao tử có tỉ lệ ngang nhau
B. Tạo ra 8 loại giao tử nếu xảy ra hoán vị gen
C. Luôn tạo ra 2 loại giao tử
D. Là thể thuần chủng
[<br>]
Kiểu gen nào sau đây luôn tạo ra 2 loại giao tử với tỉ lệ ngang nhau?
A.
B.
C.
D.
[<br>]
Với tần số hoán vị gen là 15% và mỗi gen qui định một tính trạng. Phép lai cho duy nhất một kiểu
hình ở con lai là:
A.
B.
C.
D.
[<br>]
Với mỗi gen qui định một tính trạng và tần số hoán vị gen là 20%. Phép lai cho tỉ lệ kiểu hình 50%
: 50% ở con lai là:
A.
B.
C.
D.
[<br>]
Hai cơ thể đều chứa hai cặp gen dị hợp trên một nhiễm sắc thể tương đồng lai với nhau, cho tỉ lệ
kiểu hình ở đời con là 1 : 2 : 1. Biết mỗi gen qui định một tính trạng và có hiện tượng di truyền
trung gian.
Kiểu gen của bố và mẹ là trường hợp nào sau đây?
A. Đều là
B. Đều là
C. Một cơ thể mang và cơ thể còn lại mang
D. Đều là
[<br>]
Cơ thể dị hợp 2 cặp gen qui định 2 cặp tính trạng nằm trên một cặp nhiễm sắc thể tương đồng lai
với một cơ thể khac. Ở con lai thấy kiểu hình mang hai tính lặn chiếm tỉ lệ 1%
Tần số hoán vị gen của cơ thể mang lai là:
A. 20%
B. 4%
C. 2%
D. Một trong các tỉ lệ trên đều có thể đúng
[<br>]
Loại giao tử nào sau đây không được tạo ra nếu tế bào mang kiểu gen giảm phân và chỉ xảy
ra hoán vị gen ở cặp gen Dd?
A. ABD
B. abd
C. Abd
D. ABd
[<br>]
Với mỗi gen qui định một tính trạng, kiểu gen lai phân tích và trong giảm phân xảy ra hoán vị gen
ở cặp Aa với tần số nhỏ hơn 50%, các gen còn lại liên kết hoàn toàn
Con lai có kết quả kiểu hình nào sau đây?
A. 4 kiểu hình với tỉ lệ ngang nhau
B. 4 kiểu hình với tỉ lệ không ngang nhau
C. 8 kiểu hình với tỉ lệ ngang nhau
D. 8 kiểu hình với tỉ lệ không ngang nhau
[<br>]
Với mỗi gen qui định một tính trạng và di truyền theo hiện tượng tính trội hoàn toàn. Kiểu gen
có hoán vị gen với tần số nhỏ hơn 50% khi mang lai phân tích thì kết quả ở con lai là:
A. Có hai tổ hợp giao tử
B. Cho hai kiểu hình với tỉ lệ ngang nhau
C. Có bốn kiểu hình với tỉ lệ không đều nhau
D. Có bốn kiểu hình với tỉ lệ ngang nhau
Xét gen qui định màu thân và gen qui định độ dài cánh ở ruồi giấm, thì kết luận nào sau đây đúng?
A. Hoán vị gen đều xảy ra ở cả 2 giới đực và cái
B. Hoán vị gen chỉ có thể xảy ra ở giới cái
C. Hoán vị gen luôn xảy ra ở giới đực
D. Cả hai giới luôn luôn liên kết gen hoàn toàn
[<br>]
Khi các gen phân bố càng xa nhau trên một nhiễm sắc thể thì:
A. Hoán vị gen càng ít xảy ra
B. Hoán vị gen không xảy ra
C. Hoán vị gen càng có điều kiện xảy ra
D. Các gen càng có điều kiện xảy ra
[<br>]
Tần số hoán vị gen luôn luôn:
A. Lớn hơn 50%
B. Nhỏ hơn 50%
C. Không vượt quá 50%
D. Bằng 50%
[<br>]
Câu có nôi dung đúng trong các câu sau đây là:
A. Ở sinh vật, hiện tượng hoán vị gen phổ biến hơn liên kết gen hoàn toàn
B. Cơ chế của hiện tượng các tính trạng di truyền liên kết hoàn toàn do trao đổi chéo nhiễm sắc thể
trong giảm phân
C. Hoán vị gen luôn luôn xảy ra giống nhau ở cả hai giới trong mỗi loài
D. Cả ba câu A, B, C đều sai
[<br>]
Hiện tượng có hoán vị gen với tần số nhỏ hơn 50% mà không có ở định luật phân li độc lập các
tính trạng là:
A. Tạo ra nhiều biến dị tổ hợp
B. Gen nằm trên nhiễm sắc thể trong nhân tế bào
C. Các loại giao tử tạo ra có tỉ lệ không bằng nhau
D. Mỗi gen qui định một tính trạng
[<br>]
Câu có nội dung sai trong các câu sau đây là:
A. Ở ruồi giấm, hoán vị gen luôn luôn xảy ra ở giới cái khi giảm phân
B. Trong hoán vị gen, nếu khoảng cách giữa hai gen trên nhiễm sắc thể càng lớn thì tần số hoán vị
gen càng cao
C. Hoán vị gen làm tăng tính xuất hiện biến dị tổ hợp ở con lai
D. Hiện tượng hoán vị gen đôi lúc mới xảy ra trong quá trình giảm phân
[<br>]
Điểm có ở liên kết gen hoàn toàn và không có ở hoán vị gen (với tần số nhỏ hơn 50%) là:
A. Cho các loại giao tử với tỉ lệ ngang nhau
B. Nhiều gen cùng nằm trên nhiễm sắc thể
C. Các tính trạng di truyền phụ thuộc vào nhau
D. Mỗi gen qui định một tính trạng
[<br>]
Tần số hoán vị gen về lý thuyết được xác định bằng:
A. Số kiểu hình con lai tạo ra có tỉ lệ ít
B. Tỉ lệ kiểu hình con lai khác bố mẹ
C. Tổng tỉ lệ các loại giao tử do hoán vị gen tạo ra
D. Tỉ lệ kiểu hình con lai giống bố mẹ
[<br>]
Định luật phân li độc lập và qui luật hoán vị có ý nghĩa giống nhau là:
A. Góp phần tạo ra sự sai khác giữa các cá thể cùng loài
B. Tạo ra rất nhiều con lai ở thế hệ sau
C. Tạo ra nhiều dòng thuần chủng để tạo giống mới
D. Tạo ra các cá thể mang tính trạng ổn định
[<br>]
Giống nhau giữa liên kết gen, hoán vị gen và gen phân li độc lập là:
A. Tạo nhiều loại giao tử trong giảm phân
B. Có hiện tượng gen trội át gen làm lặn alen với nó
C. Giúp sự di truyền ổn định của từng nhóm tính trạng
D. Có hiện tượng nhiều gen qui định một tính trạng
[<br>]
Giống nhau giữa hiện tượng liên kết gen với hiện tượng hoán vị gen là:
A. Tạo nhiều biến dị tổ hợp
B. Làm tăng số loại tổ hợp ở con lai
C. Sự di truyền của các tính trạng có phụ thuộc vào nhau
D. Làm phong phú đa dạng sinh vật
[<br>]
Xét cơ thể dị hợp các cặp gen. Điều sẽ xảy ra nếu cơ thể đó giảm phân có hoán vị gen với tần số
nhỏ hơn 50% là:
A. Cho các loại giao tử có tỉ lệ không đều nhau
B. Cho kết quả giống định luật phân li độc lập
C. Cho các loại giao tử có tỉ lệ ngang nhau
D. Cả A, B, C đều sai
[<br>]
Sự ……(A)…… giữa các crômatit trong mỗi cặp nhiễm sắc thể kép ……(B)…… là cơ chế dẫn
đến hoán vị gen. (A) và (B) lần lượt là:
A. Tiếp hợp, tương đồng
B. Trao đổi chéo, tương đồng
C. Tiếp hợp, không tương đồng
D. Trao đổi chéo, không tương đồng
[<br>]
Hiện tượng hoán vị gen:
A. Luôn xảy ra trong nguyên phân
B. Luôn xảy ra trong giảm phân
C. Đôi lúc xảy ra trong nguyên phân
D. Đôi lúc xảy ra trong giảm phân
[<br>]
Trong phép lai phân tích ruồi giấm cái F1 dị hợp 2 cặp gen có kiểu hình thân xám, cánh dài,
Moocgan thu được tỉ lệ kiểu hình ở con lai là:
A. 41% : 41% : 9% : 9%
B. 50% : 50%
C. 37,5% : 37,5% : 12,5% : 12,5%
D. 75% : 25%
[<br>]
Các tính trạng di truyền có phụ thuộc vào nhau xuất hiện ở:
A. Định luật phân li độc lập
B. Qui luật liên kết gen và định luật phân tính

Generate time = 0.10478711128235 s. Memory usage = 1.94 MB