Ôn tập chương III tiết 53 hình học 8. pp

GV Tạ Mạnh Tùng
GV Tạ Mạnh Tùng


Tiết 53
Tiết 53
– Ôn tập chương III
– Ôn tập chương III
A- Hệ thống kiến thức
A- Hệ thống kiến thức
Đoạn thẳng
tỉ lệ
Định lí Talet
Tính chất
đường phân giác
Trong tam giác
Hai tam giác
đồng dạng
Định lí thuận Định lí đảo
Trường hợp I
(c-c-c)
Trường hợp III
(g-g)
Trường hợp II
(c-g-c)
(Góc nhọn)
(Hai
cạnh góc vuông)
(C.huyền -
C.góc vuông)
Vận dụng kiến thức
Chứng minh
quan hệ = ; //
Chứng minh
quan hệ ∽
Tính số đo:
-
Đoạn thẳng
-
Góc
- cv, dt của ∆


GV Tạ Mạnh Tùng
GV Tạ Mạnh Tùng


Tiết 53
Tiết 53
– Ôn tập chương III
– Ôn tập chương III
B - Hướng dẫn giải bài tập
B - Hướng dẫn giải bài tập
* Bài tập 58 (
* Bài tập 58 (
Sgk tr 92
Sgk tr 92
)
)
a) C/m: BK = CH
a) C/m: BK = CH


BKC =
BKC =


CHB
CHB
b) C/m: KH // BC
b) C/m: KH // BC
KB
AB
=
HC
AC

c) Tính HK = ?
c) Tính HK = ?
AH
AC
=
KH
BC

IC
HC
=
AC
BC

AH =
AH =
?
?
AKH
AKH
ABC
ABC
IAC
IAC
HBC
HBC
a
b
H
K
I
B
C
A
(
(
Định lí về
Định lí về


)
)
(
(
cạnh huyền – góc nhọn
cạnh huyền – góc nhọn
)
)
(
(
Định lí Talet đảo
Định lí Talet đảo
)
)
(
(
góc nhọn
góc nhọn
)
)
GV Tạ Mạnh Tùng
GV Tạ Mạnh Tùng


Tiết 53
Tiết 53
– Ôn tập chương III
– Ôn tập chương III
* Bài tập 59 (
* Bài tập 59 (
Sgk tr 92
Sgk tr 92
)
)


C/m: MA = MB ; NC = ND
C/m: MA = MB ; NC = ND
MA
MA
2
2
= MB
= MB
2
2
(Định l
(Định l
í
í
Talet vào
Talet vào


KDN;
KDN;
KNC
KNC
với AB // CD)
với AB // CD)
O
M
N
D
C
K
A
B
MA
2
ND.NC
=
MB
2
NC.ND

MA
ND
=
MB
NC

MA
NC
=
MB
ND

MA
NC
=
OM
ON
=
MB
ND

MA
ND
=
KM
KN
=
MB
NC

(Định l
(Định l
í
í
Talet vào
Talet vào


ONC;
ONC;
OND
OND
với AB // CD)
với AB // CD)


.
.
Bổ đề hình thang:
Bổ đề hình thang:


“ Đường thẳng đi qua giao điểm của hai đường
“ Đường thẳng đi qua giao điểm của hai đường
chéo và giao điểm của hai đường thẳng chứa hai cạnh bên thì đi qua trung
chéo và giao điểm của hai đường thẳng chứa hai cạnh bên thì đi qua trung
điểm của hai đáy ”
điểm của hai đáy ”
E F
GV Tạ Mạnh Tùng
GV Tạ Mạnh Tùng


Tiết 53
Tiết 53
– Ôn tập chương III
– Ôn tập chương III
* Bài tập 60 (
* Bài tập 60 (
Sgk tr 92
Sgk tr 92
)
)
12,5
30
°
D
A
B
C
AD
CD
= ?
DA
DC
=
BA
BC

AB =
BC
2

(C¹nh ®èi diÖn gãc 30
(C¹nh ®èi diÖn gãc 30
0
0
cña
cña


vu«ng)
vu«ng)


(TÝnh chÊt ®­êng ph©n gi¸c trong
(TÝnh chÊt ®­êng ph©n gi¸c trong


)
)


a)
a)
b)
b)
TÝnh p vµ S cña
TÝnh p vµ S cña


ABC
ABC


TÝnh BC ; AC
TÝnh BC ; AC
BC = 2 AB
AC =
BC 3
2
Chu vi p = AB + AC + BC
=
25
2
+
25 3
2
+
25.2
2

=
25(3 + 3 )
2


59,15 (cm)
DiÖn tÝch S =
AB.AC
2
=
1
2
.
25
2
.
25 3
2
=
25
2
. 3
8


135, 32 ( cm
2
)
GV Tạ Mạnh Tùng
GV Tạ Mạnh Tùng


Tiết 53
Tiết 53
– Ôn tập chương III
– Ôn tập chương III
C - Hướng dẫn học ở nhà
C - Hướng dẫn học ở nhà
- H
- H
ọc bài theo Sgk và vở ghi.
ọc bài theo Sgk và vở ghi.
- Xem l
- Xem l
ại và hoàn chỉnh các bài tập đã hướng dẫn.
ại và hoàn chỉnh các bài tập đã hướng dẫn.
-
-
Ôn lại các kiến thức của chương III đã hệ thống.
Ôn lại các kiến thức của chương III đã hệ thống.
-
-
Chuẩn bị làm bài kiểm tra chương III.
Chuẩn bị làm bài kiểm tra chương III.

Generate time = 0.05349588394165 s. Memory usage = 1.93 MB