ppct ngữ văn 6 mới nhất

phòng giáo dục và đào tạo huyện yên mô
trờng thcs yên mỹ
phân phối chơng trình
Môn: Ngữ văn
Lớp: 6
Năm học: 2008-2009
M«n: Ng÷ v¨n 6
C¶ n¨m: 140 tiÕt Häc k× I: 72 tiÕt
Tõ tuÇn 1 ®Õn tuÇn 15: 4 tiÕt
Tõ tuÇn 16 ®Õn tuÇn 19: 3 tiÕt
Häc k× II: 68 tiÕt
Tõ tuÇn 20 ®Õn tuÇn 23: 3 tiÕt
Tõ tuÇn 24 ®Õn tuÇn 15: 4 tiÕt
Häc kúI:19 tuÇn(Tõ tuÇn 1 ®Õn tuÇn19)
Tõ tuÇn 1 ®Õn tuÇn 15 : 4 tiÕt
Tõ tuÇn16 ®Õn tuÇn 19 : 3 tiÕt
Häc kúII:18tuÇn( Tõ tuÇn 20 ®Õn tuÇn 37)
Tõ tuÇn 20 ®Õn tuÇn 23 :3tiÕt
Tõ tuÇn 24 ®Õn tuÇn 37 :4 tiÕt
TuÇn
ch¬ng
tr×nh
Tªn bµi
Sè tiÕt
thùc
hiÖn
TiÕt
theo
PPCT
Học kì I
Con Rồng cháu Tiên 1 1
Hớng dẫn đọc thêm: Bánh chng bánh giầy 1 2
Từ và cấu tạo từ tiếng Việt 1 3
Giao tiếp, văn bản và phơng thức biểu đạt 1 4
2 Thánh Gióng 1 5
Từ mợn 1 6
Tìm hiểu chung về văn tự sự 2 7-8
3 Sơn Tinh, Thuỷ Tinh 1 9
Nghĩa của từ 1 10
Sự việc và nhân vật trong văn tự sự 2 11-12
4 Hớng dẫn đọc thêm: Sự tích hồ Gơm 1 13
Chủ đề và dàn bài của bài văn tự sự 1 14
Tìm hiểu đề và cách làm bài văn tự sự 2 15-16
5 Viết bài tập làm văn số 1 2 17-18
Từ nhiều nghĩa và hiện tợng chuyển nghĩa của từ 1 19
Lời văn, đoạn văn tự sự 1 20
6 Thạch Sanh 2 21-22
Chữa lỗi dùng từ 1 23
Trả bài tập làm văn số 1 1 24
7 Em bé thông minh 2 25-26
Chữa lỗi dùng từ (tiếp) 1 27
Kiểm tra Văn 1 28
8
Luyện nói kể chuyện 1 29
Cây bút thần 2 30-31
Danh từ 1 32
9
Ngôi kể và lời kể trong văn tự sự 1 33
Hớng dẫn đọc thêm: Ông lão đánh cá và con cá vàng 2 34-35
Thứ tự kể trong văn tự sự 1 36
10
Viết bài tập làm văn số 2 2 37-38
ếch ngồi đáy giếng
1 39
Thầy bói xem voi 1 40
11
Danh từ (tiếp) 1 41
Trả bài kiểm tra Văn 1 41
Luyện nói kể chuyện 1 43
Cụm danh từ 1 44
12
Hớng dẫn đọc thêm: Chân, Tay, Tai, Mắt, Miệng 1 45
Kiểm tra tiếng Việt 1 46
Trả bài tập làm văn số 2 1 47
Luyện tập xây dựng bài tự sự- Kể chuyện đời thờng 1 48
Tuần
chơng
trình
Tên bài
Số tiết
thực
hiện
Tiết
theo
PPCT
13 Viết bài tập làm văn số 3 2 49-50
Treo biển
1 51
Hớng dẫn đọc thêm: Lợn cới, áo mới
Số từ và lợng từ 1 52
14
Kể chuyện tởng tợng 1 53
Ôn tập truyện dân gian 2 54-55
Trả bài kiểm tra tiếng Việt 1 56
15
Chỉ từ 1 57
Luyện tập kể chuyện tởng tợng 1 58
Hớng dẫn đọc thêm: Con hổ có nghĩa 1 59
Động từ 1 60
16
Cụm động từ 1 61
Mẹ hiền dạy con 1 62
Tính từ và cụm tính từ 1 63
17
Trả bài tập làm văn số 3 1 64
Thầy thuốc giỏi cốt nhất ở tấm lòng 1 65
Ôn tập tiếng Việt 1 66
18
Kiểm tra học kì I 1 67-68
Hoạt động ngữ văn: Thi kể chuyện 1 69
19
Chơng trình ngữ văn địa phơng 2 70-71
Trả bài kiểm tra học kì I 1 72
Học kì II
20
Bài học đờng đời đầu tiên 2 73-74
Phó từ 1 75
21
Tìm hiểu chung về văn miêu tả 1 76
Sông nớc Cà Mau 1 77
So sánh 1 78
22
Quan sát, tởng tợng, so sánh và nhận xét trong văn miêu tả 2 79-80
Bức tranh của em gái tôi 1 81
23
Bức tranh của em gái tôi (tiếp theo) 1 82
Luyện nói về quan sát, tởng tợng, so sánh và nhận xét
trong văn miêu tả
2 83-84
24
Vợt thác 1 85
So sánh (tiếp theo) 1 86
Chơng trình địa phơng (phần Tiếng Việt) 1 87
Phơng pháp tả cảnh 1 88
Viết bài tập làm văn tả cảnh (làm ở nhà)
25
Buổi học cuối cùng 2 89-90
Nhân hoá 1 91
Phơng pháp tả ngời 1 92
Tuần
chơng
trình
Tên bài
Số tiết
thực
hiện
Tiết
theo
PPCT
Đêm nay Bác không ngủ 2 93-94

Generate time = 0.11794018745422 s. Memory usage = 1.93 MB