Bai the duc phat trien chung.ppt

www.themegallery.
com
Company Logo
PHÒNG GDĐT QUẬN TÂN PHÚ
TRƯỜNG THCS LÊ ANH XUÂN
Tổ :Văn – Thể – Mỹ
www.themegallery.
com
Company Logo
BÀI THỂ DỤC PHÁT TRIỂN CHUNG
1
2
3
4
6
5
1
2
3
4
6
5
www.themegallery.
com
Company Logo
BÀI THỂ DỤC PHÁT TRIỂN CHUNG
1

Các em quan sát động tác dưới đây và hãy
chọn câu trả lời đúng.
a
b
d
Đây là động tác vươn thở
Đây là động tác tay.
Đây là động tác chân.
c
Đây là động tác ngực.
Chính xác
Sai rồi
Sai rồi
Sai rồi
www.themegallery.
com
Company Logo
BÀI THỂ DỤC PHÁT TRIỂN CHUNG
2

Các em quan sát động tác dưới đây và hãy
chọn câu trả lời đúng.
a
b
d
Đây là động tác vươn thở
Đây là động tác tay.
Đây là động tác chân.
c
Đây là động tác ngực.
Sai rồi
Chính xác
Sai rồi
Sai rồi
www.themegallery.
com
Company Logo
BÀI THỂ DỤC PHÁT TRIỂN CHUNG
3

Các em quan sát động tác dưới đây và hãy
chọn câu trả lời đúng.
a
b
d
Đây là động tác vươn thở
Đây là động tác tay.
Đây là động tác chân.
c
Đây là động tác ngực.
Sai rồi
Sai rồi
Chính xác
Sai rồi
www.themegallery.
com
Company Logo
BÀI THỂ DỤC PHÁT TRIỂN CHUNG
4

Các em quan sát động tác dưới đây và hãy
chọn câu trả lời đúng.
a
b
d
Đây là động tác vươn thở
Đây là động tác tay.
Đây là động tác chân.
c
Đây là động tác ngực.
Sai rồi
Sai rồi
Sai rồi
Chính xác

Generate time = 0.62257790565491 s. Memory usage = 1.93 MB