Mẫu đơn xin phép

TRƯỜNG THPT HƯỚNG HOÁ
TỔ …………
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------o0o----------
ĐƠN XIN PHÉP
(Nghỉ theo chế độ)
Kính gửi: - Lãnh đạo trường THPT Hướng Hoá
- Tổ trưởng tổ ………………………
Tôi tên là: ……………………………………………chủ nhiệm lớp:…………
Nay tôi viết đơn này xin phép nhà trường cho tôi được nghỉ dạy từ thứ… ngày
…tháng …. đến thứ …. ngày …. tháng .…năm 2009.
Lí do: ……………………………………………..…………………………….
Kính mong lãnh đạo trường quan tâm, tạo điều kiện bố trí dạy thay.
Tôi xin chân thành cảm ơn.
Chương trình bàn giao, cụ thể:
Thứ
ngày
Buổi Tiết
Lớp
Tiết
(PPCT)
Tên bài dạy GV dạy thay
HAI
../…
Khe Sanh, ngày …tháng … năm 2009
Duyệt của lãnh đạo Tổ trưởng CM Người viết đơn

Generate time = 0.156653881073 s. Memory usage = 1.92 MB