giáo án công nghệ 11 3 cột(chuẩn full)

Ngày soạn:........./…………./ 2008
Tuần:………/ tiết…….
Bài 1. TIÊU CHUẨN TRÌNH BÀY BẢN VẼ KĨ THUẬT
I. MỤC TIÊU BÀI HỌC
1. Kiến thức :Học sinh biết được :
- Hiểu được nội dung cơ bản của một số tiêu chuẩn về trình bày bản vẽ .
- Có ý thức thực hiện các tiêu chuẩn bản vẽ kó thuật .
2. Kó năng :
- Thực hiện được các tiêu chuẩn quy đònh quy tắc ghi kích thước trên bản vẽ .
3. Thái độ :
- Thầy : Thực hiện việc truyền đạt kiến thức khoa học ,logíc ,nhiệt tình .
- Trò : Chú ý lắng nghe bài học .
II.CÁC CHUẨN BỊ CẦN THIẾT
1. Trọng tâm :
Cách chia khổ giấy ,cách vẽ các nét vẽ vvà cách ghi chử số kích thước .
2. Chuẩn bò :
Phóng to hình 1.3 , 1.5 SGK,tham khảo sách trước .
III. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY HỌC
1. TỔ CHỨC ỔN ĐỊNH LỚP
2. KIỂM TRA BÀI CŨ:
3. NGHIÊN CỨU KIẾN THỨC MỚI
Nội Dung Bài Học Hoạt động của Thầy Hoạt động củaTrò
* Ý nghóa của việc tiêu chuẩn hoá bản vẽ:
- Tránh hiểu sai,hiểu nhầm gây tổn thất
trong sản xuất .
- Giáo dục ý thức tổ chức kỉ luật cho học
sinh .
-Nâng cao chất lượng và năng suât lao động
I. KHỔ GIẤY
• Mỗi bản vẽ đều có khung vẽ và khung tên
.Khung tên được đặt ở góc phải phía dưới
GV: Nói rõ cho học sinh
hiểu được ý nghóa của
việc tiêu chuẩn hoá bản
vẽ .
Hoạt động 1 :
Tìm hiểu khổ giấy .
GV: Giải thích :
+ TCVN 7285 :2003
+ ISO 5457 :1999
Đối với bản vẽ kó thuật thì
khổ giấy của bản vẽ được
quy đònh sẵn theo
TCVN.Chúng được chia ra
các khổ giấy như sau :
A
0
,A
1
,A
2
,A
3
,A
4
.
GV: Yêu cầu học sinh
quan sát bảng 1.1 SGK và
hãy cho biết cách chia các
khổ giấy từ khổ A
0
thành

A
1
,A
2
,A
3
và A
4
như thế
HS:Lắng nghe
HS: Lắng nghe
HS: Quan sát và trả
lời ,một em khác bổ
sung
Giáo án Cơng Nghệ 11 Trường THPT Điền Hải

hiệu
A
0
A
1
A
2
A
3
A
4
Kích
thước
(mm)
1189
x 841
841 x
594
594 x
420
420 x
297
297 x
210
Ngày soạn:........./…………./ 2008
Tuần:………/ tiết…….
bản vẽ .

II.Tỉ LỆ
• Là tỉ số giữa kích thước thật của vật thể
với kính thước đo được trên hình vẽ của
vật thể đó .
• Có ba loại tỉ lệ : phóng to,thu nhỏ ,nguyên
hình .

III. NÉT VẼ
1. Các Loại Nét Vẽ
Tên gọi Hình dạng ng dụng
Nét liền
đậm
Đường bao thấy
,cạnh thấy .
Nét liền
mảnh
Đường kích thước
Đường gióng
Đường gạch gạch
trên mặt cắt .
Nét lượn
sóng
Đường giới hạn
một phần hình cắt
Nét đứt
mãnh
Đường bao
khuất ,cạnh khuất
Nét gạch
chấm mãnh
Đường tâm
Đường trục đôí xứng
nào ?
GV: Nhận xét ,kết luận
và dùng khổ giấy A
0
thực
hiện thao tác chia khổ
giấy ra làm các khổ A
1
,A
2

A
3
và A
4
cho học sinh
quan sát .
GV: Yêu cầu học sinh
quan sát hình 1.2 SGK và
giồi thiệu cho học sinh về
khung vẽ khung tên .
Hoạt động 2 :
Tìm hiểu về tỉ lệ .
GV: Khi các em chụp hình
thì các em thấy kích thước
hình ảnh của mình so với
kích thước chín bản thân
mình như thế nào ?
GV: Nhận xét và hỏi vậy
tỉ lệ là gì ?
GV: Nhận xét ,kết luận .
GV:Có bao nhiêu loại tỉ lệ
GV: Nhận xét ,kết luận
Hoạt động 3 :
Tìm hiểu nét vẽ .
GV: Yêu cầu học sinh
xem bảng 1.2 SGK kết
hợp với hình 1.3 phóng to
và hỏi : Quan sát hình 1.3
SGK cho thầy biết A
1
thể
hiện nét vẽ gì ? và được
ứng dụng để vẽ những
phần nào của vật thể ?
GV:Nhận xét ,kết luận
GV: Thế còn B
1
,B
2
,B
3
thì
sao ?
GV: Nhận xét ,kết luận .
GV: Em nào cho thầy biết
C1 và F1 thể hiện nét vẽ
ghì ? và được ứng dụng để
vẽ phần nào của vạt thể ?
GV : Nhận xét ,kết luận .
GV: Còn G
1
,G
2
thì sao ?
GV: Nhận xét ,kết luận .
GV: Yêu cầu học sinh về
HS: Lắng nghe , quan
sát và ghi bài
HS:Lắng nghe
HS: Trả lời
HS: Trả lời
HS: Ghi bài
HS: Trả lời
HS: Ghi bài
HS: Quan sát ,trả lời .
HS: Lắng nghe .
HS: Trả lời .
HS: Lắng nghe .
HS: Trả lời
HS: Lắng nghe .
HS: Trả lời .
HS: Lắng nghe .
HS : Về kẽ bảng vào
tập .
Giáo án Cơng Nghệ 11 Trường THPT Điền Hải
Ngày soạn:........./…………./ 2008
Tuần:………/ tiết…….
2. Chiều Rộng Nét vẽ (SGK)

IV.CHỮ VIẾT (SGK)
V.GHI KÍCH
• Tầm qua trọng của việc ghi kích thước :
Nếu kích thước ghi sai người đọc bản vẽ
hiểu sai thi công các chi tiết sai thiệt
hại rất lớn về kinh tế .
• Các Nguyên Tắc Ghi Kích Thước :
- Đường gióng và đường gi kích thước được
vẽ bằng nét liền mãnh .Đường gióng kẽ vuông
góc với đường ghi kích thước . - Mũi tên đường
gióng phải chạm vào đường ghi kích thước và
đường gióng không cắt đường ghi kích thước .
- Chử số kích thước : chỉ trò số kích thước
thật của vật thể ,nó không phụ thuộc vào tỉ lệ
bản vẽ .Được viết phía trên đường ghi kích
thước và nó phụ thuộc vào độ nghiên của đường
ghi kích thước .
- Trên bản vẽ kó thuật không đo đơn vò đo độ
dài .
- Kích thước của đường tròn được ghi là Þ .
- Kích thước cung tròn được ghi là R .
Hình d và g sai
nhà kẽ bảng 1.2 SGK vào
tập .
GV: Yêu cầu học sinh về
nhà xem sách .
GV: Yêu cầu học sinh về
nhà xem sách .
Hoạt động 4:
Tìm hiểu các nguyên tắc
ghi kích thước .
GV: Nếu trên bản vẽ kích
thước ghi sai hoặc gây
nhầm lẫn cho người đọc
thì dẫn đến hậu quả gì ?
GV:Nhận xét ,giải thích
và kết luận tầm quan
trọng của việc ghi kích
thước .
GV: Sử dụng hinh2 1.5
SGK yêu cầu học sinh
quan sát và hỏi :
Đường gióng và đường ghi
kích thước được vẽ bằng
nét vẽ gì ?;đường gióng
được vẽ như thế nào so
với đường ghi kích thước ?
mũi tên đường ghi kích
thước được vẽ như thế nào
?
GV: Sử dụng hình 1.5
SGK giải thích các nguyên
tắc ghi kích thước cho học
sinh nghe .
GV: Yêu cầu học sinh lập
lại các nguyên tắc khi ghi
kích thước .
GV: Nhận xét,kết luận .
GV: Yêu cầu học sinh
nhận xét các cách ghi kích
thước ở hình 1.8 SGK xem
cách ghi kích thước nào
sai.
GV:Nhận xét ,kết luận .
HS: Suy nghó ,trả lời .
HS: Lắng nghe ,ghi bài
HS: Trả lời (2 em)
HS: Lắng nghe
HS: Trả lời
HS:Lắng nghe,ghi bài .
HS:Nhận xét ,em khác
bổ sung.
HS:Lắng nghe
Giáo án Cơng Nghệ 11 Trường THPT Điền Hải
Ngày soạn:........./…………./ 2008
Tuần:………/ tiết…….
4.Tổng Kết - Đánh Giá :
- Giáo viên hệ thống lại nội dung bài học : cách chia khổ giấy ,các nét vẽ ,các nguyên tắc ghi kích
thước .
- Nhận xét đánh giá tiết học .
- Các em về nhà và xem trước bài kế tiếp .
IV. RÚT KINH NGHIỆM
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------

Kí duyệt bài soạn tuần 01
Giáo án Cơng Nghệ 11 Trường THPT Điền Hải
Ngày soạn:........./…………./ 2008
Tuần:………/ tiết…….
Bài 2. HÌNH CHIẾU VUÔNG GÓC
I. MỤC TIÊU BÀI HỌC
1. Kiến thức: Học sinh biết được :
- Hiểu được nội dung cơ bản của phương pháp hình chiếu vuông góc .
- Biết được vò trí các hình chiếu trên bản vẽ .
2. Kó năng :
- Vẽ được hình chiếu đơn giản .
3. Thái độ :
- Thầy : Thực hiện việc truyền đạt kiến thức khoa học ,logíc ,nhiệt tình .
- Trò : Chú ý lắng nghe bài học .
II. CÁC CHUẨN BỊ CẦN THIẾT
1. Trọng tâm :
Vò trí tương đối của vật thể và các mặt phẳng hình chiếu .Cách bố trí hình chiếu trên bản vẽ .
2. Chuẩn bò :
Phóng to hình 2.1 , 2.3 SGK,tham khảo sách trước,chuẩn bò vật thật bằng mos .
III. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY HỌC
1. TỔ CHỨC ỔN ĐỊNH LỚP
2. KIỂM TRA BÀI CŨ:
• Nội dung kiểm tra : Có các khổ giấy nào trong bản vẽ kó thuật ,tỉ lệ là gì ?
• Hình thức kiểm tra : Kiểm tra miệng
3. NGHIÊN CỨU KIẾN THỨC MỚI
Nội Dung Bài Học Hoạt động của Thầy Hoạt động của Trò

I. PHƯƠNG PHÁP CHIẾU GÓC THỨ I
* Thực hiện phép chiếu vuông góc (hướng chiếu
vuông góc với mặt phằng hình chiếu ).

* Vật thể được đặt tương đối trong hệ trục toạ độ
cấu thành bởi ba mặt phẳng hình chiếu .Các mặt
phẳng hình chiếu này vuông góc với nhau .
* Sau khi có các hình chiếu trên ba mặt phẳng hình
chiếu :đứng,cạnh ,bằng ta xoay một góc 90
0
ở hai
mặt phẳng chiếu cạnh và chiêú bằng chiếu đứng
phía trên bằng phía dưới và cạnh phía tay phải .
Hoạt động 1 :
Tìm hiểu phương pháp
chiếu góc thứ nhất .
GV: Sử dụng mô hình
vật thể thật thực hiện
chiếu lần lược :chiêú
đứng ,chiếu cạnh ,chiếu
bằng .Sau đó thực hiện
thao tác trình bày các
hình chiếu đó lên trên
bản vẽ .
GV: Hỏi ,trong PPCG1
vật thể được đặt như thế
nào đối với các mặt
phẳng hình chiếu ?
GV:Sau khi chiếu ,mặt
phẳng hình chiếu bằng
và mặt phẳng hình chiếu
cạnh được xoay như thế
nào ?
HS:Quan sát ,lắng
nghe .
HS:Trả lời .
HS: Trả lời .
Giáo án Cơng Nghệ 11 Trường THPT Điền Hải
Ngày soạn:........./…………./ 2008
Tuần:………/ tiết…….
II.PHƯƠNG PHÁP CHIẾU GÓC THỨ 3
* Thực hiện phép chiếu vuông góc (hướng chiếu
vuông góc với mặt phằng hình chiếu ).

* Vật thể được đặt tương đối trong hệ trục toạ độ
cấu thành bởi ba mặt phẳng hình chiếu .Các mặt
phẳng hình chiếu này vuông góc với nhau .
* Sau khi có các hình chiếu trên ba mặt phẳng hình
chiếu :đứng,cạnh ,bằng ta xoay một góc 90
0
ở hai
mặt phẳng chiếu cạnh và chiêú bằng chiếu bằng
phía trên,chiếu đứng phía dưới chiếu bằng và chiếu
cạnh phía tay trái chiếu đứng .
Hình
chiếu
Hướng chiếu
Tên gọi
A B C
1 x Chiếu cạnh
2 x Chiếu bằng
3 x Chiếu đứng
PPCG 1
3 1
2
PPCG 3
2
1 3
GV:Trên bản vẽ các
hình chiếu được bố trí
như thế nào ?
GV: Nhận xét ,kết luận .
Hoạt động 2 :
Tìm hiểu phương pháp
chiếu góc thứ 3.
GV: Sử dụng mô hình
vật thể thật thực hiện
chiếu lần lược :chiêú
đứng ,chiếu cạnh ,chiếu
bằng .Sau đó thực hiện
thao tác trình bày các
hình chiếu đó lên trên
bản vẽ .
GV: Hỏi ,trong PPCG3
vật thể được đặt như thế
nào đối với các mặt
phẳng hình chiếu ?
GV:Sau khi chiếu ,mặt
phẳng hình chiếu bằng
và mặt phẳng hình chiếu
cạnh được xoay như thế
nào ?
GV:Trên bản vẽ các
hình chiếu được bố trí
như thế nào ?
GV: Nhận xét ,kết luận .
GV: Hỏi vò trí của ba
hình chiếu đứng ,cạnh
,bằng ở PPCG1 có gì
khác so với ba hình
chiếu đứng,cạnh,bằng ở
PPCG3 ?
GV: Nhận xét ,kết luận .
GV: Yêu cầu học sinh
làm bài tập trang 13
SGK .
GV:Nhận xét ,kết luận .
HS:Trả lời
HS: Ghi bài
HS:Quan sát ,lắng
nghe .
HS:Trả lời .
HS: Trả lời .
HS:Trả lời
HS: Ghi bài
HS: Suy nghó ,trả lời
HS: Ghi bài
HS: Làm bài
HS: Ghi bài
4.Tổng Kết - Đánh Giá :
- Giáo viên hệ thống lại nội dung bài học : PPCG 1;PPCG 3 .
- Nhận xét đánh giá tiết học .
- Các em về nhà và xem trước bài kế tiếp .
IV- RÚT KINH NGHIỆM
Giáo án Cơng Nghệ 11 Trường THPT Điền Hải
Ngaøy soaïn:........./…………./ 2008
Tuaàn:………/ tiết…….
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------

Kí duyệt bài soạn tuần 01
]
Giáo án Công Nghệ 11 Trường THPT Điền Hải
Ngày soạn:........./…………./ 2008
Tuần:………/ tiết…….
Bài 3. THỰC HÀNH
VẼ CÁC HÌNH CHIẾU CỦA VẬT THỂ ĐƠN GIẢN
I. MỤC TIÊU BÀI HỌC
1. Kiến thức : Học sinh biết được :
- Vẽ được ba hình chiếu : chiếu đứng,chiếu cạnh,chiếu bằng .
- Ghi được các kích thước trên hình chiếu của vật thể đơn giản .
- Trình bày được bản vẽ theo tiêu chuẩn của bản vẽ kó thuật .
2. Kó năng :
- Vẽ phải đúng theo quy trình công nghệ.
3. Thái độ :
- Thầy : Thực hiện việc truyền đạt kiến thức khoa học ,logíc ,nhiệt tình .
- Trò : Chú ý lắng nghe bài học .
II. CÁC CHUẨN BỊ CẦN THIẾT
1. Trọng tâm :
Lập được bản vẽ gồm ba hình chiếu :đứng,cạnh,bằng .
2. Chuẩn bò :
Phóng to hình 3.2, 3.4 SGK,tham khảo sách trước, mô hình giá chữ L thật bằng mos.
Học sinh chuẩn bò thước, compa, bút chì, giấy …
III. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY HỌC
1. TỔ CHỨC ỔN ĐỊNH LỚP
2. KIỂM TRA BÀI CŨ:
• Nội dung kiểm tra :
• Hình thức kiểm tra : Kiểm tra lấy điểm miệng
3. NGHIÊN CỨU KIẾN THỨC MỚI
Nội Dung Bài Học Hoạt động của Thầy Hoạt động của Trò
I. QUY TRÌNH LẬP BẢN VẼ :
Bước 1:Vẽ khung vẽ ,khung tên .
Bước 2 : Phân tích hình dạng của vật thể
và chọn các hướng chiếu .
Bước 3 : Xác đònh vò trí các hình chiếu
trên bản vẽ bằng khung hình chữ nhật (vẽ
bằng nét lợt)
Bước 4:Vẽ từng phần cuả vật thể bằng nét
liền mãnh .
Bước 5:Tô đậm các nét thấy và dùng các
nét đứt để biểu diễn cạnh khuất ,đường bao
khuất .
Bước 6:Ghi kích thước cuả vật thể và hoàn
thiện bản vẽ .

Hoạt Động 1 :
Giới thiệu quy trình lập
bản vẽ kó thuật .
GV: Sử dụng mô hình giá
chữ L thật trình bày các
bước tiến hành theo đúng
quy trình lập bản vẽ kó
thuật.
GV:Cuối cùng ta có một
bản vẽ hoàn thiện như
hình 3.8 SGK.
Hoạt động 2 :
Thực hành vẽ bản vẽ kó
HS:Chú ý lắng nghe.
HS: Quan sát cách
trình bày bản vẽ .
Giáo án Cơng Nghệ 11 Trường THPT Điền Hải
Ngày soạn:........./…………./ 2008
Tuần:………/ tiết…….
II.THỰC HÀNH LẬP QUY TRÌNH VÀ VẼ
BẢN VẼ.
Bài tập trang 21 SGK từ bài 1 đến bài 6
(hình 3.9)
thuật .
GV: Yêu cầu học sinh
xem hình 3.9 SGK và
chọn cho mình một hình
thích hợp sau đó lập quy
trình của bản vẽ và thực
hiện vẽ bản vẽ trên tờ
giấy A4 sau cho bản vẽ
hoàn thiện .
GV: Gom các bản vẽ của
học sinh đã vẽ xong về
nhà nhận xét ,đóng góp ý
kiến .
HS:Quan sát hình và
chọn đề bài cho riêng
mình .Lập quy trình
và thực hiện vẽ bản
vẽ trên khổ giấy A4 .
HS: Nộp bản vẽ :

4. Tổng Kết - Đánh Giá :
- Giáo viên hệ thống lại nội dung bài học : các bước trình bày bản vẽ .
- Nhận xét đánh giá thái độ và chuẩn bò của học sinh ,đánh giá tiết học .
- Các em về nhà và xem trước bài kế tiếp .
IV. RÚT KINH NGHIỆM
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------

Kí duyệt bài soạn tuần 02
Giáo án Cơng Nghệ 11 Trường THPT Điền Hải
Ngày soạn:........./…………./ 2008
Tuần:………/ tiết…….
Bài 4. MẶT CẮT VÀ HÌNH CẮT
I. MỤC TIÊU BÀI HỌC
1. Kiến thức : Học sinh biết được :
- Hiểu được một số kiến thức về mặt cắt và hình cắt.
- Biết cách vẽ mặt cắt và hình cắt của vật thể đơn giản đơn giản .
2. Kó năng :
Vẽ đựơc hình cắt của vật thể .
3. Thái độ :
- Thầy : Thực hiện việc truyền đạt kiến thức khoa học ,logíc ,nhiệt tình .
- Trò : Chú ý lắng nghe bài học .
II. CÁC CHUẨN BỊ CẦN THIẾT
1. Trọng tâm :
Khái niệm về hình cắt và mặt cắt ,cách vẽ các loại mặt cắt và hình cắt khác nhau .
2. Chuẩn bò :
Phóng to hình 4.1, 4.2 SGK,tham khảo sách trước,mô hình giá chữ L thật bằng mos.
III. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY HỌC
1. TỔ CHỨC ỔN ĐỊNH LỚP
2. KIỂM TRA BÀI CŨ:
• Nội dung kiểm tra :
• Hình thức kiểm tra : Kiểm tra miệng
3. NGHIÊN CỨU KIẾN THỨC MỚI
Nội Dung Bài Học Hoạt động của Thầy Hoạt động của Trò
I.KHÁI NIỆM VỀ MẶT CẮT VÀ HÌNH CẮT

* Mặt phẳng cắt là mặt phẳng đi xuyên qua vật
thể
* Mặt cắt là phần tiếp xúc của vật thể đối với
mặt phẳng cắt .
* Là hình biểu diễn bề mặt bò cắt và không bò
cắt của vật thể lên trên bản vẽ .
Hoạt động 1 : Tìm hiểu về
mặt cắt và hình cắt .
GV: Sử dụng mô hình
bằng mos có hình dạng
chữ L giống trong hình 4.1
SGK sau đó dùng con dao
làm mặt phẳng cắt ,cắt
hình vật thể ra làm đôi
.Sau đó chỉ cho các em
biết đâu là mặt phẳng
cắt ,đâu là mặt cắt ,đâu là
hình cắt và hỏi :
GV: Mặt phẳng cắt là gì ?
GV: Nhận xét,kết luận.
GV:Mặt cắt là gì ?
GV:Nhận xét,đánh giá .
GV: Hình cắt là gì ?
GV:Nhận xét,đánh giá .
HS: Quan sát
HS:Trả lời
HS:Ghi bài
HS:Trả lời
HS:Ghi bài
Giáo án Cơng Nghệ 11 Trường THPT Điền Hải
Ngày soạn:........./…………./ 2008
Tuần:………/ tiết…….
II.MẶT CẮT
1. Mặt cắt chập :
* Được vẽ trên hình chiếu ,các đường bao
thấy được vẽ bằng nét liền mãnh ,sử dụng
để biểu diễn các mặt cắt có hình dạng đơn
giản .
2. Mặt cắt rời
*Được vẽ ở ngoài hình chiếu ,các đường
bao thấy được vẽ bằng nét liền mãnh ,được đặt
gần hình chiếu và liên hệ với hình chiếu bằng nét
chấm gạch mảnh .
III. HÌNH CẮT
+ Hình cắt toàn bộ :sử dụng 1 mặt phẳng
cắt ,biểu diễn toàn bộ hình dạng bên trong của vật
thể .
+ Hình cắt một nữa :Dùng cho vật thể có tính
đối xứng ,dùng hai mặt phẳng cắt vuông góc với
nhau .
+ Hình cắt cục bộ : Biểu diễn một phần bò cắt
của vật thể dưới dạng hình cắt ,được giới hạn
bằng nét lượn sóng .
Hoạt động 2 :
Tìm hiểu mặt cắt .
GV: Sử dụng hình 4.2 và
4.3 SGK giới thiệu cho
học sinh về mặt cắt chập
được trình bày như thế
nào.
GV:Mặt cắt chập thường
dùng để biểu diễn trong
trường hợp nào ?
GV: Nhận xét,kết luận .
GV: Sử dụng hình 4.4
SGK giới thiệu cho học
sinh về mặt cắt rời được
trình bày như thế nào.

Hoạt động 3 :
Tìm hiểu hình cắt .
GV: Sử dụng hình 4.5,4.6
và 4.7 giải thích cho các
em biết đâu là hình cắt
toàn bộ ,đâu là hình cắt
một nữa ,đâu là hình cắt
cục bộ .Chỉ cho các em
biết nên sử dụng các loại
hình cắt trong trường hợp
nào .
GV:Vẽ hình minh họa và
giải thích .
HS:Trả lời
HS:Ghi bài
HS: Quan sát,lắng
nghe .
HS: Trả lời
HS:Ghi bài
HS: Quan sát,lắng
nghe .
HS: Quan sát,lắng
nghe và ghi bài .
HS: Quan sát,lắng
nghe và ghi bài .
Giáo án Cơng Nghệ 11 Trường THPT Điền Hải
Ngày soạn:........./…………./ 2008
Tuần:………/ tiết…….
GV:Vẽ hình minh họa và
giải thích .
HS: Quan sát,lắng
nghe và ghi bài .
4. Tổng Kết - Đánh Giá :
- Giáo viên hệ thống lại nội dung bài học : .
- Nhận xét đánh giá thái độ và chuẩn bò của học sinh ,đánh giá tiết học .
- Các em về nhà xem trước bài kế tiếp và làm bài tập trang 24 và 25 SGK .
IV. RÚT KINH NGHIỆM
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------

Kí duyệt bài soạn tuần 02
Giáo án Cơng Nghệ 11 Trường THPT Điền Hải
Ngày soạn:........./…………./ 2008
Tuần:………/ tiết…….
Bài 5. HÌNH CHIẾU TRỤC ĐO
I. MỤC TIÊU BÀI HỌC
1. Kiến thức : Học sinh biết được :
- Hiểu được khái niệm về hình chiếu trục đo .
- Biết cách vẽ mặt hình chiếu trục đo của vật thể đơn giản .
2. Kó năng :
Vẽ đựơc hình chiếu trục đo của vật thể .
3. Thái độ :
- Thầy : Thực hiện việc truyền đạt kiến thức khoa học ,logíc ,nhiệt tình .
- Trò : Chú ý lắng nghe bài học .
II. CÁC CHUẨN BỊ CẦN THIẾT
1. Trọng tâm :
Cách vẽ hình chiếu trục đo .
2. Chuẩn bò :
Phóng to hình 5.1 SGK,tham khảo sách trước,mô hình khối hình hộp vuông mos.
III. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY HỌC
1. TỔ CHỨC ỔN ĐỊNH LỚP
2. KIỂM TRA BÀI CŨ:
• Nội dung kiểm tra : Vẽ hình cắt một nữa của gối cột trong hình 4.9 SGK
• Hình thức kiểm tra : Kiểm tra miệng
3. NGHIÊN CỨU KIẾN THỨC MỚI
Nội Dung Bài Học Hoạt Động của Thầy Hoạt động của Trò
I. KHÁI NIỆM

+ Hệ thống : Phương chiếu l ,vật thể
chiếu ,mặt phẳng chiếu ,thực hiện bằng phép
chiếu song song .
+ Hình chiếu trục đo là hình biểu diễn ba
chiều của vật thể được xây dựng bằng phép
chiếu song song .
Hoạt động 1:
Tìm hiểu khái niệm
hình chiếu trục đo .
GV: Sử dụng hình 5.1
SGK phóng to giới
thiệu cho học sinh biết
cách xây dựng hình
chiếu trục đo
GV: Hệ thống xây
dựng hình chiếu trục
đo gồm những gì ?
GV: Nhận xét,kết luận
GV:Vậy hình chiếu
trục đo là gì ?
GV: Nhận xét,kết luận
GV:Nếu phương chiếu
HS: Quan sát
HS : Trả lời
HS: Ghi bài
HS: Trả lời
HS:Ghi bài
HS: Suy nghó trả lời
Giáo án Cơng Nghệ 11 Trường THPT Điền Hải
Ngày soạn:........./…………./ 2008
Tuần:………/ tiết…….

* Các thông số cơ bản của hình chiếu trục
đo :
+ Góc trục đo :O’Y’,O’X’,O’Z’ là trục đo
các góc X’O’Y’,X’O’Z’và Z’O’Y’ gọi là góc
trục đo
+ Hệ số biến dạng : Là tỉ số độ dài hình
chiếu của một đoạn thẳng nằm trên trục toạ độ
với độ dài của đoạn thẳng đó .
+ Đặc trưng cho sự biến dạng theo trục
O’X’ kí hiệu là p = O’A’/OA
+ Đặc trưng cho sự biến dạng theo trục
O’Y’ kí hiệu là q = O’B’/OB
+ Đặc trưng cho sự biến dạng theo trục
O’Z’ kí hiệu là r = O’C’/OC
II. PHƯƠNG PHÁP VẼ HÌNH CHIẾU
TRỤC ĐO
Vuông Góc đều Xiên góc cân
- l vuông góc với mặt
phẳng hình chiếu .
- p = q = r =1
-X’O’Y’=X’O’Z’=
Z’O’Y’= 120
0

+ Phương pháp vẽ :
Bước 1: Đặt vật thể vào
hệ trục toạ độ ,chon một
mặt phẳng làm mặt phẳng
cơ sở để xây dựng các mặt
khác .
- l không vuông
góc với mặt
phẳng hình
chiếu .
- p = r = 1 q =
0,5
-X’O’Y’=
Z’O’Y’= 135
0

X’O’Z’= 90
0


+ Phương
pháp vẽ :
l song song với mặt
phẳng hình chiếu P’
hoặc song song với
một trong các trục toạ
độ thì hình chiếu trục
đo sẽ như thế nào ?
GV: Nhận xét,giải
thích cho học sinh hiểu
GV: Quan sát hình 5.1
SGK giữa độ dài đoạn
thẳng OA với độ dài
đoạn thẳng O’A’ có gì
khác biệt ?
GV: Hệ số biến dạng
là gì ?
GV: Nhận xét,kết luận
Hoạt động 2 :
Tìm hiểu phương pháp
vẽ hình chiếu trục đo .
GV: Có bao nhiêu loại
hình chiếu ?
GV:Phương chiếu l của
hai loại này ?
GV:Thế còn hệ số biến
dạng ?
GV: Góc trục đo của
nó như thế nào ?
GV: Nhận xét,kết luận
ghi nội dung trong
bảng.
GV: Thực hiện các
thao tác vẽ hình chiếu
trục đo theo các bước .
HS: Lắng nghe
HS: Quan sát,trả lời
HS: Trả lời
HS: Ghi bài
HS: Trả Lời
HS:Trả lời
HS:Trả lời
HS:Trả lời
HS:Lằng nghe,ghi bài
HS : Quan sát
Giáo án Cơng Nghệ 11 Trường THPT Điền Hải
Ngày soạn:........./…………./ 2008
Tuần:………/ tiết…….
Bước 2 : Vẽ các cạnh
của vật thể theo trục OX
Bước 3 : Vẽ các cạnh của
vật thể theo trục OY
Bước 4 : Vẽ các cạnh của
vật thể theo trục OZ.
Bước 5 : Vẽ các đường
vát nghiêng của vật thể
Bước 6 : Tẩy các đường
nét phụ ,tô đậm các cạnh
thấy và hoàn thành hình
chiếu trục đo .
Bước 1: Đặt
vật thể vào hệ
trục toạ độ
,chon một mặt
phẳng làm mặt
phẳng cơ sở để
xây dựng các
mặt khác .
Bước 2 : Vẽ
các cạnh của
vật thể theo
trục OX
Bước 3 : Vẽ
các cạnh của
vật thể theo
trục OY
Bước 4 : Vẽ
các cạnh của
vật thể theo
trục OZ.
Bước 5: Vẽ các
đường vát
nghiêng của
vật thể
Bước 6 : Tẩy
các đường nét
phụ ,tô đậm các
cạnh thấy và
hoàn thành
hình chiếu trục
đo .
GV: Cho hình một vật
thể đơn giản yêu cầu
các em vẽ hình chiếu
trục đo của vật thể
theo một trong hai
phương pháp xiên góc
cân hoặc vuông góc
đều .
HS: Làm bài
4. Tổng Kết - Đánh Giá :
- Giáo viên hệ thống lại nội dung bài học : .
- Nhận xét đánh giá thái độ và chuẩn bò của học sinh ,đánh giá tiết học .
- Các em về nhà xem trước bài kế tiếp và chuẩn bò các dụng cụ cần thiết cho tiết thực hành .
IV. RÚT KINH NGHIỆM
Giáo án Cơng Nghệ 11 Trường THPT Điền Hải
Ngày soạn:........./…………./ 2008
Tuần:………/ tiết…….
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------
Kí duyệt bài soạn tuần 03
Bài 6. THỰC HÀNH
VẼ HÌNH CHIẾU CỦA VẬT THỂ
I. MỤC TIÊU BÀI HỌC
1. Kiến thức : Học sinh biết được :
- Đọc được hình chiếu vuông góc của vật thể đơn giản .
- Vẽ được hình chiếu thứ ba vuông góc ,hình cắt và hình chiếu trục đo .
2. Kó năng :
- Vẽ đựơc hình chiếu trục đo của vật thể từ các hình chiếu vuông góc .
3. Thái độ :
- Thầy : Thực hiện việc truyền đạt kiến thức khoa học ,logíc ,nhiệt tình .
- Trò : Chú ý lắng nghe bài học .
II. CÁC CHUẨN BỊ CẦN THIẾT
1. Trọng tâm :
Cách vẽ hình chiếu trục đo từ hình chiếu vuông góc .
2. Chuẩn bò :
Tham khảo sách trước,mô hình ổ trục bằng mos.
Học sinh chuẩn bò giấy vẽ ,bộ dụng cụ vẽ …
III. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY HỌC
1. TỔ CHỨC ỔN ĐỊNH LỚP
2. KIỂM TRA BÀI CŨ:
• Nội dung kiểm tra : Có bao nhiêu bước vẽ hình chiếu trục đo ,trình bày nội dung các
bước .
• Hình thức kiểm tra : Kiểm tra miệng
3. NGHIÊN CỨU KIẾN THỨC MỚI
Nội dung bài học Hoạt động của Thầy Hoạt động của Trò
I . CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH VẼ HÌNH
CHIẾU TRỤC ĐO TỪ HAI HÌNH CHIẾU
VUÔNG GÓC CỦA VẬT THỂ
Hình 6.1 SGK
+ Bước 1 : Đọc bàn vẽ hai hình chiếu – phân
Hoạt động 1 :
Tìm hiểu các bước vẽ.
GV: Cho học sinh quan
sát hình 6.1 SGK nòi rõ
yêu cầu và nội dụng
thực hiện .
GV: Khi tiến hành vẽ
các yêu cầu trên thì
HS:Quan sát ,lằng
nghe
HS: Suy nghó trả lời
Giáo án Cơng Nghệ 11 Trường THPT Điền Hải
Ngày soạn:........./…………./ 2008
Tuần:………/ tiết…….
tích và hình dung ra hình dạng vật thể .
+ Bước 2 : Vẽ hình chiếu thứ 3 của vật thể .
+ Bước 3 : Vẽ hình cắt của vật thể .
+ Bước 4 : Vẽ hình chiều trục đo ( thực hiện
theo các bước vẽ hình chiếu trục đo . Cách vẽ
và bố trí như hình 6.6 SGK.
II. THỰC HÀNH VẼ CÁC HÌNH CHIẾU
THEO
CÁC ĐỀ BÀI
(trang 36 SGK)
- Nhóm 1 : Vẽ đề 01
- Nhóm 2 : Vẽ đề 02
- Nhóm 3 : Vẽ đề 03
- Nhóm 4 : Vẽ đề 04
- Nhóm 5 : Vẽ đề 05
- Nhóm 6 : Vẽ đề 06
theo em cần thực hiện
theo các bước nào ? hãy
kể tên từng bước 1 .
GV: Gọi một em khác
lên bổ sung .
GV: Nhận xét ,kết
luận .
Hoạt động 2 :
Thực hành vẽ các hình
chiếu trục đo .
GV: Chia lớp ra làm 06
nhóm ,mỗi nhóm vẽ
một hình theo các đề
bài trong SGK
GV: Trực tiếp hướng
dẫn từng nhóm vẽ nếu
các nhóm có vấn đề cần
hỏi .
GV: Gom bài vẽ các
nhóm lại và đẹm về
nhà nhận xét .
HS: Trả lời
HS: Lằng nghe ,ghi
bài .
HS: Chia nhóm theo
yêu cầu của giáo
viên và thực hành vẽ
các đề mà thầy giao
cho
HS: Nếu có vấn đề
cấn hỏi thì trực tiếp
hỏi giáo viên .
HS: Gom bài nộp cho
thầy .
4. Tổng Kết - Đánh Giá :
- Giáo viên hệ thống lại nội dung bài học : .
- Nhận xét đánh giá thái độ và chuẩn bò của học sinh, đánh giá tiết học .
- Các em về nhà xem trước bài kế tiếp .
IV. RÚT KINH NGHIỆM
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------
Kí duyệt bài soạn tuần 03
Giáo án Cơng Nghệ 11 Trường THPT Điền Hải
Ngày soạn:........./…………./ 2008
Tuần:………/ tiết…….
Bài 7. HÌNH CHIẾU PHỐI CẢNH
I. MỤC TIÊU BÀI HỌC
1. Kiến thức : Học sinh biết được :
- Biết được khái niệm về hình chiếu phối cảnh .
- Biết cách vẽ và phát hình chiếu phối cảnh của vật thể đơn giản .
2. Kó năng :
- Vẽ đựơc hình chiếu phối cảnh của vật thể từ các hình chiếu trục đo .
3. Thái độ :
- Thầy : Thực hiện việc truyền đạt kiến thức khoa học ,logíc ,nhiệt tình .
- Trò : Chú ý lắng nghe bài học .
II. CÁC CHUẨN BỊ CẦN THIẾT
1. Trọng tâm :
Khái niệm về hình chiếu phối cảnh,cách vẽ phát hoạ hình chiếu phối cảnh một điểm tụ.
2. Chuẩn bò :
Tham khảo sách trước phóng to hình 7.1;7.2;7.3 SGK
Học sinh chuẩn xem trước bài học …
III. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY HỌC
1. TỔ CHỨC ỔN ĐỊNH LỚP
2. KIỂM TRA BÀI CŨ:
• Nội dung kiểm tra : Có bao nhiêu phép chiếu,ứng dụng của từng loại phép chiếu.
• Hình thức kiểm tra : Kiểm tra miệng
3. NGHIÊN CỨU KIẾN THỨC MỚI
Nội dung bài học Hoạt động của Thầy Hoạt động của Trò
I. KHÁI NIỆM
1. Hình chiếu phối cảnh :
- Là hình biểu diễn hình dạng của vật thể
Hoạt động 1 :
Tìm hiểu khái niệm về
hình chiếu phối cảnh.
GV:Hãy quan sát hình
7.1 SGK và cho biết
trong hình biểu diễn vật
thể gì?
GV:Vậy nó được thực
hiện bằng các phép chiếu
nào mà em đã học ?
HS:Quan sát,trả lời.
HS: Suy nghó,trả lời.
Giáo án Cơng Nghệ 11 Trường THPT Điền Hải
Ngày soạn:........./…………./ 2008
Tuần:………/ tiết…….
được xây dựng bằng phép chiếu xuyên tâm.
2. Hệ thống xây dựng hình chiếu phối cảnh
- Mặt phẳng vật thể
- Mặt tranh
- Vật thể
- Điểm nhìn
- Mặt phẳng tầm mắt
- Đường chân trời
Phân loại :có hai loại HCPC

+ HCPC một điểm tụ
+ HCPC hai điểm tụ
II. PHƯƠNG PHÁP VẼ PHÁT HÌNH
CHIẾU PHỐI CẢNH
* Các bước vẽ :SGK

GV:Nhận đònh,đây là
hình chiếu phối cảnh của
một ngôi nhà và nó được
thực hiện bằng phép
chiếu xuyên tâm.
GV:Hình chiếu phối cảnh
là gì ?
GV:Nhận xét,kết luận.
GV: Quan sát hình 7.2
SGK và cho biết hệ
thống xây dựng hình
chiếu phối cảnh gồm
những gì ?
GV:Nhận xét,kết luận.
GV:Quan sát hình 7.3
SGK và cho thầy biết
đâu là điểm tụ, đâu là
vật thể, đâu là,đâu là
đường chân trời, đâu là
mặt tranh,đâu là mặt
phẳng vật thể ?
GV:Vậy hình chiếu này
có mấy điểm tụ ?
GV:Thế còn ở hình 7.1
SGK có mấy điểm tụ ?
GV:Có bao nhiêu loại
HCPC ?
GV:Nhận xét,kết luận
Hoạt động 2 :
Tìm hiểu phương pháp
vẽ phát HCPC một điểm
tụ .
GV:Cho học sinh quan
sát hình chiếu trục đo và
hình chiếu đứng của một
vật thể hình chử L .
GV: Yêu cầu một học
sinh đọc các bước vẽ
phát HCPC một điểm tụ .
GV: Thực hiện vẽ phát
HCPC của vật thể có
hình chử L theo các bước
vẽ trong sách cho học
sinh quan sát .
HS: Lắng nghe
HS:Trả lời
HS: Ghi bài
HS:Quan sát,trả lời.
Một em khác bổ sung
HS: Ghi bài
HS:Quan sát,trả lời.
Một em khác bổ sung
HS:Trả lời
HS:Trả lời
HS: Trả lời
HS: Ghi bài
HS:Quan sát
HS: Đọc các bước vẽ
phát HCPC một điểm
tụ .
HS: Quan sát
Giáo án Cơng Nghệ 11 Trường THPT Điền Hải
Ngày soạn:........./…………./ 2008
Tuần:………/ tiết…….
GV: Phát phiếu học tập
có hình chử T được vẽ
bằng hình chiếu trục đo
cho học sinh và yêu cầu
các em vẽ HCPC một
điểm tụ theo từng bước
trong SGK .
GV:Gom bài vẽ các em
lại sau khi các em đã vẽ
xong để chọn một số bài
nhận xét.
GV:Tiếp tục cho một
hình chiếu trục đo của
một vật thể hình chử H
và yêu cầu các em thực
hiện vẽ HCPC một điểm
tụ của vật thể ,không cần
thực hiện theo các bước.
GV: Gom bài vẽ các em
lại sau khi các em đã vẽ
xong để chọn một số bài
nhận xét.
HS:Vẽ HCPC một
điểm tụ theo các bước
HS:Nộp hình mới vẽ
cho thầy và lằng nghe
nhận xét về bản vẽ
của mình.
HS:Vẽ HCPC một
điểm tụ theo yêu cầu
thầy đề ra.
HS:Nộp hình mới vẽ
cho thầy và lằng nghe
nhận xét về bản vẽ
của mình.

4. Tổng Kết - Đánh Giá :
- Giáo viên hệ thống lại nội dung bài học : .
- Nhận xét đánh giá thái độ và chuẩn bò của học sinh ,đánh giá tiết học .
- Các em về nhà xem trước bài kế tiếp .
IV. RÚT KINH NGHIỆM
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------

Kí duyệt bài soạn tuần 04
Giáo án Cơng Nghệ 11 Trường THPT Điền Hải
Ngày soạn:........./…………./ 2008
Tuần:………/ tiết…….
ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT
I. CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM ( Chọn câu đúng nhất bằng cách khoanh tròn câu chọn)
1 .Khổ giấy A 1 có kích thước là :
a.594 x 420 b.594 x 841
c. 841 x 594 d.841 x 1189
2. Vò trí khung tên được đặt ở :
a.Phía trên góc trái khung vẽ b.Phía dưới góc phải khung vẽ
c.Phía trên góc phải khung vẽ d.Phía dưới góc trái khung vẽ
3.Theo TCVN 7286:2003 quy đònh tỉ lệ dùng trong bản vẽ kó thuật có bao nhiêu loại :
a. 1 loại b. 2 loại
c. 3 loại d. 4 loại
4. Nét liền mảnh thường dùng để vẽ :
a.Đường bao thấy,cạnh thấy
b.Đường kích thước,đường gióng,đường gạch gạch trên mặt cắt .
c. Đường kích thước,đường tâm, đường gạch gạch trên mặt cắt .
d.Đường bao khuất,cạnh khuất .
5.Đường gióng không được :
a.Vẽ bằng nét liền mãnh b.Cắt đường ghi kích thước
c.Vuông góc với đường ghi kích thước d.Cả a,b,c sai
6.Trong phương pháp chiếu góc thứ nhất ,vò trí các hình chiếu lần lượt là:
a.
Đứng Cạnh
Bằng
b.
Cạnh Đứng
Bằng
c.
Đứng
Bằng Cạnh
d.
Đứng Cạnh
Bằng
Giáo án Cơng Nghệ 11 Trường THPT Điền Hải
Ngày soạn:........./…………./ 2008
Tuần:………/ tiết…….
7.Khi vẽ các hình chiếu của vật thể đơn giản thì ta thực hiện theo :
a. 4 bước vẽ b.5 bước vẽ
c. 6 bước vẽ d. 7 bước vẽ
8.Hình cắt là hình :
a. Biểu diễn phần bò cắt của vật thể
b.Biểu diễn phần bò cắt của vật thể lên bản vẽ
c. Biểu diễn phần bò cắt và không bò cắt của vật thể lên bản vẽ .
d.Biểu diễn phần không bò cắt của vật thể lên bản vẽ .
9.Có bao nhiêu loại hình cắt :
a.2 loại b.3 loại
c. 4 loại d. 5 loại
10. Hình chiếu trục đo được xây dựng bởi phép chiếu :
a. Xuyên tâm b.Vuông góc
c. Song song d. Chiếu đứng
11.Trong hình chiếu trục đo xiên góc cân có :
a. Hai góc bằng 90
0
b. Một góc 135
0
c. Một góc 90
0
d.Hai góc 120
0
12. Để vẽ được hình chiếu trục đo của vật thể từ hai hình chiếu đứng và chiếu bằng thì ta thực hiện theo
mấy bước :
a. 3 bước b.4 bước
c. 5 bước d. 6 bước
13.Hình chiếu phối cảnh được xây dựng bằng phép chiếu :
a. Xuyên tâm b.Vuông góc
c. Song song d. Chiếu đứng
14.Đối vơí hình chiếu phối cảnh một điểm tụ,để thực hiện được phép chiếu phối cảnh thì :
a.Mặt tranh phải song song với một mặt của vật thể .
b. Mặt tranh không phải song song với mặt nào của vật thể .
c. Mặt tranh phải vuông góc với một mặt của vật thể .
d.Cả a,b,c đúng .
15.Có bao nhiêu loại phép chiếu :
a. 2 loại b.3 loại
c. 4 loại d. 5 loại
16. Trong phương pháp vẽ phát hình chiếu phối cảnh được thực hiện lần lược theo các bước :
a.Vẽ hình chiêú đứng của vật thể,vẽ đường chân trời,chọn điểm tụ trên đường chân trời,nối
các điểm từ hình chiêú đứng với điểm tụ ,xác đònh chiều rộng của vật thể ,vẽ các đường
song song với cạnh của hình chiếu,tô đậm và hoàn thiện hình vẽ.
b. Vẽ đường chân trời, chọn điểm tụ trên đường chân trời, vẽ hình chiêú đứng của vật thể,
nối các điểm từ hình chiêú đứng với điểm tụ ,xác đònh chiều rộng của vật thể ,vẽ các
đường song song với cạnh của hình chiếu,tô đậm và hoàn thiện hình vẽ .
c. Vẽ đường chân trời, chọn điểm tụ trên đường chân trời, vẽ hình chiêú đứng của vật thể,
nối các điểm từ hình chiêú đứng với điểm tụ ,xác đònh chiều rộng của vật thể ,vẽ các
đường song song với cạnh của hình chiếu.
d. Vẽ hình chiêú đứng của vật thể,vẽ đường chân trời,chọn điểm tụ trên đường chân trời,nối
các điểm từ hình chiêú đứng với điểm tụ , vẽ các đường song song với cạnh của hình
Giáo án Cơng Nghệ 11 Trường THPT Điền Hải
Ngày soạn:........./…………./ 2008
Tuần:………/ tiết…….
chiếu,tô đậm và hoàn thiện hình vẽ.
17.Trong các loại hình chiếu thì loại hình chiếu nào cho ta thấy ảnh của vật thể giống như thật:
a.Hình chiếu trục đo b.Hình chiếu vuông góc
c. Hình chiếu phối cảnh d. Cả a,b,c
II. TỰ LUẬN 3 điểm
Trình bày các nguyên tắc ghi kích thước
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Giáo án Cơng Nghệ 11 Trường THPT Điền Hải
Ngày soạn:........./…………./ 2008
Tuần:………/ tiết…….
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------
Bài 8. THIẾT KẾ VÀ BẢN VẼ KĨ THUẬT
I. MỤC TIÊU BÀI HỌC
1. Kiến thức :Học sinh biết được :
- Các giai đoạn chính của công việc thiết kế .
- Hiểu được vai trò của bản vẽ kó thuật trong thiết kế.
2. Kó năng :
Làm việc theo QTCN
3. Thái độ :
- Thầy : Thực hiện việc truyền đạt kiến thức khoa học ,logíc ,nhiệt tình .
- Trò : Chú ý lắng nghe bài học .
II. CÁC CHUẨN BỊ CẦN THIẾT
1. Trọng tâm :
Quan hệ giữa việc thiết kế và bản vẽ kó thuật .
2. Chuẩn bò :
Tham khảo sách trước phóng to hình 8.1 SGK
Học sinh chuẩn bò xem trước bài học …
III. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY HỌC
1. TỔ CHỨC ỔN ĐỊNH LỚP
2. KIỂM TRA BÀI CŨ:
• Nội dung kiểm tra :
• Hình thức kiểm tra : Kiểm tra miệng
3. NGHIÊN CỨU KIẾN THỨC MỚI
Nội dung bài học Hoạt động của Thầy Hoạt động của
Trò
I. THIẾT KẾ
1.Các giai đoạn thiết kế :
- Điều tra: Thò trường và người tiêu dùng xem thò
Hoạt động 1 :
Tìm hiểu chung về thiết
kế
GV:Để xây dựng một ngôi
nhà và đóng vai trò là
HS: Suy nghó,trả
lời
Giáo án Cơng Nghệ 11 Trường THPT Điền Hải
Ngày soạn:........./…………./ 2008
Tuần:………/ tiết…….
trường và người tiêu dùng cần gì?
- Nghiên cứu yêu cầu thò trường:Nhu cầu tiêu
thụ,khả năng tiêu thụ và khả năng đứng vững của sản
phẩm trên thò trường …
- Nguyện vọng của người tiêu dùng :Hình dáng,
tiện lợi,khả năng phục vụ và kinh tế ….
người sản xuất theo em
nên làm gì trước tiên ?
GV:Hướng học sinh đi vào
nội dung bài học bằng
câu hỏi gợi ý và khẳn đònh
nếu muốn xây dựng một
ngôi nhà hoặc chế tạo ra
một sản phẩm nào thì điều
đầu tiên là chúng ta phải
thiết kế .
GV: Yêu cầu học sinh đọc
các giai đoạn thiết kế
.Thầy lấy ví dụ như chúng
ta muốn sản xuất ra một
sản phẩm đó là xe môtô
thì giai đoạn đầu tiên theo
em thì người ta điều tra
việc gì?
GV:Nhận xét,kết luận
GV:Vậy nghiên cứu yêu
cầu thò trường là nghiên
cứu về vấn đề gì ?
GV:Nhận xét,kết luận.
GV:Thế còn nguyện vọng
của người tiêu dùng ?
GV: Nhận xét,kết luận
GV:Ở công đoạn cuối
cùng của giai đoạn này là
chúng ta hình thành nên ý
tưởng và đề tài thiết kế .
GV:Căn cứ vào các thông
tin điều tra và nghiên cứu
ở giai đoạn đầu tiên thì
chúng ta tổng hợp,hệ
thống lại tất cả các thông
tin và đề ra phương án
thiết kế .( nhà thiết kế
phải thực hiện tạo ra sản
phẩm đó như thế nào?
bằng cách nào từ đó hình
thành nên một hệ thống
các bước thực hiện để tạo
ra sản phẩm đó -dây
chuyền sản xuất .
GV: Sử dụng các hình
HS:Lắng
nghe,trả lời
những câu hỏi
gợi ý
HS:Đọc các giai
đoạn thiết kế
.Trả lời câu hỏi .
HS:Lắng nghe
HS:Suy nghó trả
lời
HS: Lắng nghe
HS: Suy nghó trả
lời
HS: Lắng nghe
HS:Lắng nghe
HS:Lắng nghe
Giáo án Cơng Nghệ 11 Trường THPT Điền Hải
Điều tra,nghiên cứu  hình thành ý
tưởng xác đònh đề tài thiết kế
Tổng hợp tất cả các thông tin và đề
ra phương án thiết kế ,lập bản vẽ và
xác đònh kích thước,chức năng của
sản phẩm và đề ra phương án thiết
kế
Lập mô hình và tiến hành chế tạo thí
nghiệm thử
Thẩm đònh,đánh
giá,phân tích và đề ra
phương án tối ưu nhất .
Lập hồ sơ kó thuật  Sản xuất .

Generate time = 0.078877925872803 s. Memory usage = 2.01 MB