Đề thi cuối kì 2. Toán 4

Họ tên : ……………………………………………………………………………
Lớp : ……………………………………………………………………………
ĐỀ KTĐK CUỐI HỌC KÌ II
Năm học : 200… – 200…
Môn : TOÁN – LỚP 4
Thời gian : 40 phút
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bài 1 : (1 điểm)
a) Đọc các số sau :
- 1237005 đọc là : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
- 820601 đọc là : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
b) Viết số gồm :
- 5 trăm nghìn, 7 trăm, 6 đơn vò : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
- 8 triệu, 4 nghìn, 9 chục : …………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
Bài 2 : Đặt tính rồi tính : (2 điểm)
74306 + 7394 186740 – 39251 416 x 205 28832 : 68
……………………………………. ……………………………………. ……………………………………. ………………………………………………………….
……………………………………. ……………………………………. ……………………………………. ………………………………………………………….
……………………………………. ……………………………………. ……………………………………. ………………………………………………………….
……………………………………. ……………………………………. ……………………………………. ………………………………………………………….
……………………………………. ……………………………………. ……………………………………. ………………………………………………………….
……………………………………. ……………………………………. ……………………………………. ………………………………………………………….
……………………………………. ……………………………………. ……………………………………. ………………………………………………………….
Bài 3 : Tính giá trò của biểu thức : (2 điểm)

10
3
+
3
7
: 5
4
3
x2
1
8
7
…………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………..………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………..………………………………………………… ……………………………………………….………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………..………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………..………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………..
Bài 4 : (2 điểm) : Chọn câu trả lời đúng
a) 225 phút = ……
A. 2 giờ 25 phút B. 3 giờ 45 phút C. 4 giờ 25 phút D. 5 giờ 25 phút
b) 8m
2
5dm
2
= …… dm
2
A. 805 B. 85 C. 8005 D. 850
Thí sinh không được viết vào phần giấy này
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
c) 4 tạ 90 kg = … kg
A. 49 kg B. 490 kg C. 409 kg D. 4090 kg
d) Số thích hợp để viết vào ô trống của
8
3
=
48
là :
A. 6 B. 8 C. 18 D. 24
Bài 5 :Bài toán : (2 điểm)
Một cửa hàng có 5940 kg gạo. Sau khi bán
3
1
số gạo, người ta đóng đều số gạo còn lại
vào 72 bao. Hỏi mối bao đựng bao nhiêu kilôgam gạo ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Bài 6 : (1 điểm) M
Cho hình H tạo bởi hình chữ nhật ABCD (AB=3cm
BC=4cm) và nửa hình thoi BMCN (MN=6cm). Tính
diện tích hình H
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


6cm
B 4 cm C

3cm
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

A N D
Hình H

Generate time = 0.37244009971619 s. Memory usage = 1.93 MB