Đề kiểm tra học kì (1 và 2) hóa 9

Trờng THCS Bình Thịnh Thứ ngày tháng năm
Họ và tên : Kiểm tra : học kì I
Lớp: Môn: Hoá học
Điểm Lời nhận xét của thầy, cô
I. Trắc nghiệm: Hãy khoanh tròn chữ cái trớc câu trả lời đúng
Câu 1: Dãy các kim loại sắp xếp theo tính hoạt động hoá học tăng dần là:
A. Na, Al, Zn, Pb, Fe, Ag, Cu. B. Al, Zn, Fe, Na, Cu, Ag, Pb.
C. Ag, Cu, Pb, Zn, Fe, Al, Na. D. Ag, Cu, Pb, Fe, Zn, Al, Na.
Câu2: Cách sắp xếp nào sau đây đúng theo chiều tăng dần tính phi kim:
A. P, N, As, O, F B. As, P, N, O, F.
C. P, As, N, O, F. D. N, P, As, O, F.
Câu 3: Có dung dịch muối AlCl
3
lẫn tạp chất CuCl
2
. Có thể dùng chất nào sau
đây để làm sạch muối nhôm:
A. Zn B. Mg C. Al D. AgNO
3
Câu 4: ở nhiệt độ cao khí CO có thể khử đợc tất cả oxit kim loại trong dãy
nào:
A. CuO, ZnO, MgO, FeO. B. CuO, PbO, Fe
2
O
3
, Na
2
O.
C. ZnO, CuO, PbO, FeO. D. PbO, CuO, MgO, Fe
2
O
3
II Tự luận
Câu1: Viết phơng trình phản ứng thực hiện dãy biến hoá hoá học sau:
Fe
2
O
3

1
Fe

2
FeCl
2

3
Fe(OH)
2

4
FeSO
4
FeCl
3

6
Fe(OH)
3

7
Fe
2
O
3
Câu 2 : Hoà tan 5,6 gam Fe bằng dung dịch HCl 3,65 % vừa đủ .
a/- Lập phơng trình hoá học.
b/- Tính m dung dịch HCl cần dùng .
c/-Tính nồng độ % của các chất trong dung dịch thu đợc sau phản
ứng.
( Cho biết Fe : 56 ; H : 1 ; Cl : 35,5 .)
Trờng THCS Bình Thịnh Thứ ngày tháng năm
Họ và tên : Kiểm tra : học kì II
Lớp: Môn: Hoá học
Điểm Lời nhận xét của thầy, cô
I. Trắc nghiệm: Hãy khoanh tròn chữ cái trớc câu trả lời đúng
Câu 1: Đốt cháy 2,24 lít hiđrcacbon A cần 5,6 lit oxi. A là chất nào:
A CH
4,
B.C
2
H
2
C. C
2
H
4
D. C
2
H
6
Câu 2: Cho một luồng khí etilen qua dung dịch nớc brom,làm dung dịch bị
mất màuvà bình chứa dung dịch brom tăng thêm 14 gam. Khối lợng brom đã
tham gia phản ứng là:
A. 79 gam B. 80 gam C. 81 gam D. Tất cả đều sai.
Câu 3: Dãy gồm các chất đều phản ứng đợc với dung dịchNaOH là:
A. CH
3
COOH, (-C
6
H
10
O
5
-)
n
B. CH
3
COOC
2
H
5,
, C
2
H
5
OH
C. CH
3
COOH, C
6
H
12
O
6
D. CH
3
COOH, CH
3
COOC
2
H
5
II Tự luận:
Câu 1: Viết phơng trình phản ứng thực hiện các chuyển đổi sau:
CaC
2

1
C
2
H
2

2
C
2
H
4

3
C
2
H
5
OH

4
CH
3
COOH

5
CH
3
COOC
2
H
5

6
CH
3
COONa
Câu2: Cho 10,6 gam hỗn hợp gồm C
2
H
5
OH và CH
3
COOH phản ứng với Na
d ,thu đợc 2,24 lít khí H
2
(đktc). Tính thành phần phần trăm về khối lợng của
các chất trong hỗn hợp? ( cho c=12, O= 16, H=1 , Na=23)
Bài làm

Generate time = 0.047560930252075 s. Memory usage = 1.93 MB