Quyền Và Nghĩa Vụ Của Công Dân Trong Hôn Nhân


Học học nữa học mãi
V.I Lê nin
10
Nhiệt liệt chào
mừng
các thầy cô giáo về dự
tiết học

Giáo dục công dân : lớp 9

Giáo viên thực hiiện : Đặng Ngọc Dương
Trường THCS Nam Thịnh

I. Đặt vấn đề
II. Nội dung bài học
1. Hôn nhân là gì
- Là sự liên kết đặc biệt giữa một nam và một nữ.
-
Nguyên tắc bình đẳng, tự nguyện, được nhà nước thừa nhận.
- Nhằm chung sống lâu dài và xây dựng một gia đình hạnh phúc.
- Tình yêu chân chính là cơ sở quan trọng của hôn nhân
2. Những quy định của pháp luật nước ta về hôn nhân
a. Những nguyên tắc cơ bản của chế độ hôn nhân ở Việt Nam
hiện nay.
b. Quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân trong hôn nhân.
Bài 12, tiết 2 Quyền và nghĩa vụ của công dân
trong hôn nhân
* Thủ tục kết hôn
- Đăng ký tại UBND xã , phường , thị trấn.
- Công dân VN ở nước ngoài do cơ quan ĐDNG công nhận.
- Vợ chồng đã ly hôn trở lại quan hệ vợ chồng cũng theo
thủ tục trên.
* Nghi thức cưới hỏi:
Quyết định 2080/UBND Tỉnh

I. Đặt vấn đề
II. Nội dung bài học
1. Hôn nhân là gì
- Là sự liên kết đặc biệt giữa một nam và một nữ.
-
Nguyên tắc bình đẳng, tự nguyện, được nhà nước
thừa nhận.
- Nhằm chung sống lâu dài và xây dựng một gia đình
hạnh phúc.
- Tình yêu chân chính là cơ sở quan trọng của hôn nhân
2. Những quy định của pháp luật nước ta về hôn nhân
a. Những nguyên tắc cơ bản của chế độ hôn nhân ở
Việt Nam hiện nay.
b. Quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân trong
hôn nhân.
Bài 12, tiết 2 Quyền và nghĩa vụ của công dân
trong hôn nhân
* Thủ tục kết hôn
* Nghi thức cưới hỏi
III. Bài tập

Bài tập 1:
Em đồng ý với những ý kiến nào sau đây? Giải thích vì sao
em đồng ý hoặc không đồng ý:
1. Kết hôn khi nam và nữ đủ 18 tuổi trở lên;
2. Cha mẹ có quyền quyết định về hôn nhân của con.
3. Kết hôn do nam nữ tự nguyện quyết định trên cơ sở tình
yêu chân chính;
4. Kết hôn khi nam từ 20 tuổi nữ từ 18 tuổi trở lên;
5. Trong gia đình, người chồng là người quyết định mọi việc;
6. Cha mẹ có quyền và nghĩa vụ hướng dẫn cho con trong
việc chọn bạn đời;
7. Lấy vợ, lấy chồng con nhà giàu mới có hạnh phúc.
8. Nếu vợ chồng bình đẳng thì sẽ không có trật tự trong gia
đình.

- Do bố mẹ ép buộc.
- Do nhận thức kém về tình yêu và hôn nhân dẫn đến
quan hệ tình dục sớm và dẫn đến kết hôn sớm.
- Do hủ tục (Chủ yếu là ở các vùng dân tộc thiểu số).
- Do "đền ơn trả nghĩa".
-
Không thực hiện tốt các chức năng của gia đình: Duy trì
nòi giống; Nuôi dạy con cái; Phát triển kinh tế gia đình.
- ảnh hưởng không tốt đến đời sống tinh thần trong gia đình.
-
ảnh hưởng không tốt đến sự phát triển của xã hội..
Bài tập 2
* Những lí do dẫn đến trường hợp tảo hôn:
* Những hậu quả xấu do nạn tảo hôn gây ra:

1- Theo b¹n viÖc lµm cña bè Nam lµ ®óng hay sai?
V× sao?
2- Cuéc h«n nh©n nµy cã ®­îc ph¸p luËt thõa nhËn
kh«ng? V× sao ?
3- Nam cã thÓ lµm g× ®Ó tho¸t khái cuéc h«n nh©n ®ã?
Bµi tËp 3 (gi¶i quyÕt t×nh huèng)
Th¶o luËn theo bµn, thêi gian 2-3 phót.

Generate time = 0.053014993667603 s. Memory usage = 1.93 MB