Ngoại khóa Rung chuông vàng lớp 3

Tr­êng tiÓu häc thÞ trÊn h¸t lãt


Cuộc thi có 20 câu hỏi kiến thức thuộc lĩnh vực của tất
cả các môn học trong nhà trường: Toán, Tiếng Việt, Tự
nhiên và Xã hội, ngoài ra còn có kiến thức về An toàn
giao thông, về lịch sử truyền thống nhà trường, địa phương
mình. Chương trình sẽ lần lượt đưa các câu hỏi lên màn
hình và thời gian vừa suy nghĩ vừa viết trả lời là 1 phút (với
10 câu hỏi đầu) và 1 phút 30 giây (với 10 câu hỏi sau). Các
thí sinh viết trả lời của mình bằng phấn lên bảng. Hết thời
gian, tất cả thí sinh đều phải đưa đáp án của mình lên, thí
sinh nào đưa chậm sẽ không được chấp nhận. Những thí
sinh trả lời sai ở câu hỏi nào sẽ bị loại khỏi cuộc thi ngay
sau câu hỏi trả lời sai.
ở 10 câu hỏi đầu tiên, chương trình có sẵn các phương
án cho các thí sinh lựa chọn đáp án đúng của mình. ở 10
câu hỏi sau, chương trình đưa ra các câu hỏi, các thí sinh
phải tự ghi đúng đáp án trả lời lên.
Các thí sinh trả lời được câu 20 là chiến thắng.
Luật thi: rung chuông vàng


điền uôc hay uôt vào chỗ trống
trong câu sau:
Th đắng dã tật, sự thật mất lòng
điền uôc hay uôt vào chỗ trống
trong câu sau:
Th đắng dã tật, sự thật mất lòng
Câu 1
Câu 1
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
8
8
9
9
10
10
11
11
12
12
13
13
14
14
15
15
16
16
17
17
18
18
19
19
20
20

60
0
uôc
!


0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
C©u 2
C©u 2
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
8
8
9
9
10
10
11
11
12
12
13
13
14
14
15
15
16
16
17
17
18
18
19
19
20
20

60’
0
1
1


0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
C©u 3
C©u 3
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
8
8
9
9
10
10
11
11
12
12
13
13
14
14
15
15
16
16
17
17
18
18
19
19
20
20

60’
0
1
1
2
2


0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
C©u 4
C©u 4
4
4
5
5
6
6
7
7
8
8
9
9
10
10
11
11
12
12
13
13
14
14
15
15
16
16
17
17
18
18
19
19
20
20

60’
0
1
1
2
2
3
3


0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
C©u 5
C©u 5
5
5
6
6
7
7
8
8
9
9
10
10
11
11
12
12
13
13
14
14
15
15
16
16
17
17
18
18
19
19
20
20

60’
0
1
1
2
2
3
3
4
4


0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
C©u 6
C©u 6
6
6
7
7
8
8
9
9
10
10
11
11
12
12
13
13
14
14
15
15
16
16
17
17
18
18
19
19
20
20

60’
0
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5


0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
C©u 7
C©u 7
7
7
8
8
9
9
10
10
11
11
12
12
13
13
14
14
15
15
16
16
17
17
18
18
19
19
20
20

60’
0
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6

Generate time = 0.055876970291138 s. Memory usage = 1.93 MB