Khởi nghĩa Lí Bí và nước Vạn XuânLời chào thân ái
GV: Hoµng V¨n L¶ - Trường DTNT S¬n §éng- B¾c Giang

TIT 24
Bi 21 :khởi nghĩa lí bí. Nước vạn xuân (542- 602)

1 Nhà Lương siết chặt ách đô hộ
như thế nào ?
*Nhà Lương đã chia lại nước ta như thế
nào ? Mục đích của việc chia nhỏ nước ta
nhằm làm gì ?
- Hành chính :Chia mhỏ nước
ta thành nhiều châu để dễ bề
cai trị .

1. Nhà Lương siết chặt ách đô hộ
như thế nào ?
Hoàng Châu
G
i
a
o


C
h
â
u
á
i

C
h
â
u
đức Châu
- Hành chính :Chia mhỏ nước
ta thành nhiều châu để dễ bề
cai trị .
TIT 24
Bi 21 :khởi nghĩa lí bí. Nước vạn xuân (542- 602)


* Về bổ nhiệm quan lại nhà Lương đã làm
như thế nào ? Theo em chính sách này thâm
độc ở điểm nào ?
1. Nhà Lương siết chặt ách đô hộ
như thế nào ?
* Nhà Lương tiếp tục bóc lột nhân dân ta như
thế nào ? Sự bóc lột đó có hậu quả ra sao ?
-Đặt ra hàng trăm thứ thuế nặng
nặng nề, khiến cho nhân dân ta khổ
cực.
*Em có nhận xét gì về chính sách cai trị của
nhà Lương đối với Giao Châu ?

Được siết chặt đến ngạt thở .
- Hành chính :Chia mhỏ nước
ta thành nhiều châu để dễ bề
cai trị .
-Bổ nhiệm quan lại: Thực hiện
chính sách Sĩ tộc nhằm phân
biệt đối sử giữa người Việt với ngư
ời Hán.

Sự cai trị hà khắc của
nhà Lương nhân dân ta
nổi dậy khởi nghĩa
2. Khởi nghĩa Lý Bí. Nước Vạn
Xuân thành lập
TIT 24
Bi 21 :khởi nghĩa lí bí. Nước vạn xuân (542- 602)Em hãy cho biết Lý Bí là người như
thế nào ?
1. Nhà Lương siết chặt ách đô hộ
như thế nào ?
2. Khởi nghĩa Lý Bí. Nước Vạn
Xuân thành lập
-Lý Bí: SGK.
- Mùa xuân 542,Lý Bí phất cờ khởi
nghĩa, được hào kiệt khắp nơi kéo
về hưởng ứng
TIT 24
Bi 21 :khởi nghĩa lí bí. Nước vạn xuân (542- 602)

Generate time = 0.11660695075989 s. Memory usage = 1.93 MB