QUAN SÁT HÌNH KHÔNG GIAN BẰNG PHẦN MỀM YENKA

TRƯỜNG THCS TÂN CHÂU GIÁO ÁN TIN 8

Quan sát không gian với phần mềm Yenka
I. Mục tiêu bài học:
1. Kiến thức:
Làm quen với phần mềm Yenka, hiểu được các tính năng chính của phần mềm.
2. Kỹ năng:
Biết cách tạo ra các hình không gian cơ bản bằng phần mềm Yenka.
3/ Thái độ:
 Thông qua phần mềm học sinh hiểu được các ứng dụng của phần mềm trong học tập môn toán ở
chương trình hình học lớp 8.
II. Chuẩn bò:
 GV: Phòng máy, bài giảng, giáo án, máy tính có cài đặt phần mềm Yenka.
 HS: Sách giáo khoa.
III. Các bước lên lớp:
HOẠT ĐỘNG GV HOẠT ĐỘNG HS NỘI DUNG BÀI HỌC
Hoạt động1: Nội dung bài học (20p)
-Hướng dẫn các thao tác tạo
hình khôn gian (Trình chiếu)
-Trình chiếu các thao tác trên
màn hình.
? Yêu cầu 2 học sinh lên bảng
thực hiện lại thao tác xoay hình
trong không gian 3D.
-Thao tác trên máy.
-Quan sát trên màn hình.
-Quan sát bạn thực hành
trên máy.
-Quan sát trên màn hình.
3/ Tạo hình không gian:
a/ Xoay mô hình trong không gian 3D.
-Nháy vào biểu tượng trên thanh công
cụ.
-Phóng to, thu nhỏ: Nháy vào biểu tượng
trên thanh công cụ.
-Dòch chuyển khung mô hình nháy vào biểu
tượng trên thanh công cụ.
b/ Các lệnh tạo mới, lưu, mở tệp mô hình:
New: Tạo mới.
Open: Mở tệp đã tạo.
Save: Lưu tệp vừa tạo.
Giáo Viên: Vũ Thò Toàn
1
Tuần: 32
Tiết: 62
Ns: 5/4/09
Nd: 6/4/09
TRƯỜNG THCS TÂN CHÂU GIÁO ÁN TIN 8
-Hướng dẫn thao tác xóa các
đối tượng hình vẽ.
-Trình chiếu các thao tác thay
đổi dòch chuyển hình không
gian.
-Quan sát trên màn hình.
-Quan sát thao tác trên
máy.
c/ Xóa các đối tượng:
nháy chọn đối tượng và nhấn phím Delete.
4/ Khám phá, điều khiển các hình không
gian:
a/ Thay đổi, di chuyển:
Muốn di chuyển một hình trong không gian,
ta kéo thả đối tượng đó.
Thao tác thay đổi kích thước
của đối tượng hình học:
-Theo dõi thao tác trên
màn hình.
b/ Thay đổi kích thước:
Chọn đối tượng kéo rộng hay thu nhỏ đối
tượng.
c/ Thay đổi màu :
Sử dụng nút lệnh Paints:
Hoạt động 3: Củng cố (15p)
-Hướng dẫn học sinh khởi động
phần mềm Yenka.
-Hướng dẫn học sinh quan sát
và làm quen với các thành
-Thực hành khởi động phần
mềm Yenka.
-Quan sát làm quen với các
thành phần chính trên màn
Giáo Viên: Vũ Thò Toàn
2
TRƯỜNG THCS TÂN CHÂU GIÁO ÁN TIN 8
phần trên màn hình làm việc
của phần mềm.
hình làm việc của phần
mềm.
Hoạt động 4: Bài tập về nhà (3p)
Xem hướng dẫn sử dụng phần mềm Yenka (SGK)
Trả lời câu hỏi 1,2,3 SGK.
Giáo Viên: Vũ Thò Toàn
3
TRƯỜNG THCS TÂN CHÂU GIÁO ÁN TIN 8
Giáo Viên: Vũ Thò Toàn
4

Generate time = 0.10601186752319 s. Memory usage = 1.93 MB