GDCD 9-Quyen tu do kinh doanh va nghia vu dong thue§iÒn tõ thÝch hîp vµo s¬ ®å sau
H«n nh©n lµ:
Trªn nguyªn t¾c b×nh ®¼ng,
tù nguyÖn
* Điều 57 (Hiến pháp năm 1992)
Công dân có quyền tự do kinh doanh theo quy
định của pháp luật.
* Điều 80 (Hiếp pháp 1992)
Công dân có nghĩa vụ đóng thuế và lao động
công ích theo quy định của pháp luật.
Câu hỏi: Hiếp pháp năm 1992 quy định quyền và
nghĩa vụ gì của công dân?
quyền tự do kinh doanh
nghĩa vụ đóng thuế

I - đặt vấn đề
Câu hỏi : Hành vi vi phạm đó là gì?
Hành vi vi phạm của X thuộc lĩnh vực sản xuất, buôn bán
Câu hỏi : Hành vi vi phạm của X thuộc lĩnh vực gì?
Vi phạm về sản xuất buôn bán hàng giả
Câu hỏi : Em có nhận xét gì về mức thuế của các mặt
hàng trên?
Các mức thuế của các mặt hàng chênh lệch nhau.

tiết 23: bài 13:
quyền tự do kinh doanh và
quyền tự do kinh doanh và
nghĩa vụ đóng thuế
nghĩa vụ đóng thuế
Mức thuế cao là để hạn chế ngành mặt hàng xa xỉ không
cần thiết đối với đời sống nhân dân. Mức thuế thấp
khuyến khích sản xuất, kinh doanh mặt hàng cần thiết
đến đời sống nhân dân.
Câu hỏi: Mức thuế chênh lệch có liên quan đến sự cần
thiết của các mặt hàng với đời sống của nhân dân
không?
Câu hỏi: Những thông tin trên giúp em hiểu điều gì? Những thông tin trên giúp em hiểu được những quy định
của nhà nước về kinh doanh, thuế
I - đặt vấn đề
Kinh doanh và thuế liên quan đến trách nhiệm công dân
được nhà nước quy định
Câu hỏi: Thông tin trên giúp em rút ra được bài học gì?
I - đặt vấn đề
Câu hỏi: Kinh doanh là gì?
1. Kinh doanh:
Là hoạt động sản xuất, dịch vụ và trao đổi hàng hoá.
Hãy kể tên các hoạt động sản xuất, dịch vụ và trao đổi
hàng hoá mà em biết?
Sản xuất bánh kẹo, lúa gạo, nuôi gà, lợn, trâu bò, vải,
quần áo, sách vở
Dịch vụ, du lịch vui chơi, gội đầu, cắt tóc
Trao đổi, bán lúa gạo, thịt cá, bánh kẹo, mua sách vở,
quần áo
Ii nội dung bài học:
Mét sè h×nh ¶nh tham kh¶o
Mét sè h×nh ¶nh tham kh¶o
Mét sè h×nh ¶nh tham kh¶o

Generate time = 0.08375883102417 s. Memory usage = 1.93 MB