ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II TOÁN LỚP 2

HỌ TÊN : ........................................................
LỚP : ...........................
TRƯỜNG :
SỐ
BÁO
DANH
ĐỀ KTĐK GIỮA HỌC KỲ II
MÔN TOÁN LỚP 2
(Thời gian làm bài : 40 phút )
GIÁM THỊ SỐ MẬT MÃ SỐ THỨ TỰ
ĐIỂM GIÁM KHẢO
SỐ MẬT MÃ
SỐ THỨ
TỰ

I . PHẦN TRẮC NGHIỆM:______/4 điểm
Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng nhất :
1) Viết tích dưới dạng tổng :
2 x 5
A. 5 x 5 B. 2 + 2 + 2 + 2 + 2 C. 5 x 2
x 4 - 6
2) 2
A. 8 và 3 B. 3 và 8 C. 8 và 2
3 ) Độ dài đường gấp khúc của hình bên là :
4cm
3 cm
2 cm
A. 5 cm B. 6 cm C. 9 cm
4 ) Đã tô đen vào
2
1
của hình nào ?


Hình 1 Hình 2 Hình 3

A. Hình 1 B. Hình 2 C. Hình 3


1
HỌC SINH KHÔNG ĐƯỢC VIẾT
VÀO KHUNG NÀY
VÌ ĐÂY LÀ PHÁCH, SẼ RỌC ĐI MẤT.

II. PHẦN VẬN DỤNG VÀ TỰ LUẬN : ________/ 6 điểm
1. Tính : ( 2 điểm )
a/ 4 lít x 5 = .................. 12 cm : 4 = .................
b/ 3 x 4 + 8 = .................... 2 : 2 x 0 = ..................
2. Nối cột A với cột B cho phù hợp với việc chỉ giờ đúng : ( 1 điểm )3. Tìm X : ( 1 điểm )
4 x X = 25 X : 5 = 3
.......................................... .........................................
......................................... ..........................................
4. Mỗi ngăn tủ có 5 quyển sách . Hỏi 3 ngăn tủ như thế có tất cả bao nhiêu quyển sách ?
Bài giải
..............................................................................................................
.............................................................................................................
An ăn sáng lúc 6 giờ

Bình vào học lúc 13 giờ 30 phút
2
.............................................................................................................
........................................................................................................................
.......................................................................................................................
........................................................................................................................
6) Điền chữ số thích hợp vào ô trống :
89 < 8
A. 7 B. 8 C. 9

7) 10 cm = ...................... dm
A. 10 B. 1 C. 20
8) Phép tính nào đặt tính đúng
A. 35 B. 35 C. 37
+ 5 + 14 + 7

II. PHẦN VẬN DỤNG VÀ TỰ LUẬN : _______/ 6 điểm
1) Đặt tính rồi tính : ( 1 điểm )
a) 99 + 1 b) 35 + 47
......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
2) Điền số ( 2 điểm )
+ 25 + 11
+ 10
28

3) Tính :
16 kg - 10 kg + 8 kg =
20 kg + 2 kg – 5 kg =
4 ) Giải bài toán dựa vào tóm tắt sau:
Ngày thứ nhất bán : 35 lít dầu
Ngày thứ hai bán : 45 lít dầu
Cả hai ngày bán : ......... lít dầu ?
Giải
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
3
........................................................................................................................
........................................................................................................................
.......................................................................................................................
6) Trong cuộc chạy thi, Bình chạy hết
4
1
phút , Hùng chạy hết
5
1
phút. Hỏi ai chạy nhanh
hơn ai ?
A. Hùng B. Bình C. Hùng và Bình chạy bằng nhau
7) Số gồm có 5 chục triệu, 7 chục nghìn, 6 nghìn, 4 trăm và 2 đơn vị
A. 50007642 B. 50706402 C. 50076402
8 ) Cho m = 10, n= 5 , P = 2. Tính m+n x P
A. 10 B. 20 C. 30
II. PHẦN VẬN DỤNG TỰ LUẬN _______/6 điểm
1) Cho hình tứ giác ABCD có góc đỉnh A và góc đỉnh D là các góc vuông (1 điểm )
a) Hãy nêu tên từng cặp cạnh song song với nhau.( 0,5 đ )
b) Hãy nêu tên từng cặp cạnh vuông góc với nhau.( 0,5 đ )
A B ..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
C D ...............................................................................................

2 ) Tính giá trị biểu thức : ( 1 điểm ) 3) Tìm trung bình cộng của ( 1 điểm )
7899 - 5000 : ( 726 : 6 – 113 ) 30,40,50,60
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
4 ) Tính nhẩm ( 1 điểm )
34 x 100 =......................... 4300 : 100 = ........................
560 x 1000 = .................... 670000 : 1000= ...........................
5) Bài toán : Trung bình cộng tuổi mẹ và tuổi chị là 26 tuổi. Mẹ hơn chị 20 tuổi . Hỏi mẹ
bao nhiêu tuổi, chị bao nhiêu tuổi ? ( 2 điểm )
Giải
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
4
.......................................................................................................................................
5

Generate time = 0.11016297340393 s. Memory usage = 1.93 MB