SKKN

Các giải pháp giúp đỡ học sinh yếu kém
A/đặt vấn đề
-Từ nhiều năm quađể thực hiện chủ trơng PCGD tiểu học và THCS một thời gian
dày các trơng đã nổ lực phấn đấu về mọi mặt nh : XDCSVC, XDđội ngũ giáo viên
,giáo dục học sinh v..v .Vì thế nhiều chỉ tiêu đã đạt, lần lợt xã này ,xã nọ ,huyện này
huyện khác đợc công nhận PCGD tiểu học , PC GD THCS đó là thắng lợi là công
lao to lớn của nghành GD ,và của cả đất nớc chúng ta.
Nhng cũng từ Nhiều năm, từ nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan, các tr-
ờng học đãđánh giá, xếp loại học sinh cha thực sự chính xác; số học sinh khá giỏi
còn cao, học sinh yếu kém không nhiều. Việc ở lại lớp rất hiếm có nh vậy học sinh
không cần cố gắng chăm chỉ học tập phụ huynh không cần phải chăm lo đến việc
học tập của con em . Một số học sinh cha đạt chuẩn kiến thức nhng vẫn đợc lên lớp
làm ảnh hởng chung cho toàn ngành và sự nhìn nhận của xã hội đến chất lợng giáo
dục ở các cấp học, bậc học hiện nay.
-Năm học 2006 2007, thực hiện cuộc vân động Nói không với tiêu cực trong thi
cử và bệnh thành tích trong giáo dục đặt ra cho toàn ngành những yêu cầu cấp thiết
về chất lợng giáo dục.
Gúp đỡ HS yếu kém vơn lên thoát khỏi yếu kém là giải quyết đợc 1 nhiệm vụ trọng
tâm trong cuộc vận đọng hai không do bộ trởng phát động
Ngay từ đầu năm học Một số GV đã tổ chức phụ đạo, kèm cặp học sinh yếu, kém
nhng cha trở thành phong trào chung nên tỷ lệ học sinh yếu kém ở học kỳ 1 vẫn
nhiều 35,1%
Vấn đề đặt ra: Trớc yêu cầu dạy thật, thi thật, cần quan tâm đến đối tợng học
sinh yếu , kém nh thế nào? từ kinh nghiệm chỉ đạo của ngời hiệu trởng trong thời
gian qua tôi xin trình bày các giải pháp gúp đỡ học sinh yếu kém vơn lên góp phần
thực hiện tốt cuộcvận động hai khôngđể các đông nhiệp tham khảo góp ý , bổ
sung ,và có thể áp dụng .
B,các giảI pháp phụ đạo kềm cặp học sinh yếu kém
Để hạn chế học sinh yếu, kém cần:
+ Đánh giá, phân loại đúng đối tợng, mức độ chất lợng.
+làm tốt công tác t tởng Nêu cao vai trò, trách nhiệm của
phụ huynh, hoc sinh và của toàn xã hội,đối với cuộc vận động 2
không
+ Phụ đạo kèm cặp phù hợp mức độ sát đối t ợng.
1/ Đánh giá, phân loại rõ đối t ợng:
Học sinh yếu, kém cơ bản thuộc các diện nh sau:
+ Hạn chế và khả năng nhận thức do thiểu năng bẩm sinh, sức khoẻ, tâm lý 11
học sinh
+ Có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn do điều kiện gia đình; bản thân phải tham
gia lao động sống; nhà xa trờng, xa lớp: 112 hs
Cung Đình Cảnh - Trờng THCS Tân Thành
Các giải pháp giúp đỡ học sinh yếu kém
+ Cha thực sự cố gắng do thiếu tinh thần tự giác, thiếu động cơ học tập : 98
hs
+ Sự quan tâm của gia đình cha đúng mức do chủ quan, bằng lòng kết quả học
tập của con em, cha có biện pháp , phơng pháp trong hớng dẫn, gíup đỡ: 33
+ Đánh giá, xếp loại của giáo viên cha chính xác: Cha đạt chuẩn kiến thức vẫn
cho lên lớp nên không theo kịp yêu cầu chung
- Nhà trờng chỉ đạo các gv tổ chức nghiêm túc khảo sát chất lợng học
sinh đầu năm học, phân rõ đối tợng học sinh yếu, kém theo từng mức độ ,theo từng
lớp ,từng địa bàn dân c
- Phân rõ đối tợng, hoàn cảnh, mức độ nên dạy, kèm cặp nh thế nào cho sát đối
tợng để học sinh tiến bộ nhanh, không mặc cảm và hoà nhập.
- Học sinh thuộc diện khó khăn đặc biệt: đợc học thêm tại xóm, tại nhà, Đỡ
vất vả do đi lại,
*Các tổ nhóm chuyên môn các GVđánh giá đúng thực trạng chất lợng .Dự kiến tỷ lệ
xếp loại học lực của các lớp . Các lớp đăng ký chất lợng với trờng . Tổ chức hội nghị
toàn thể GV cho ý kiến dự kiến mặt bằng chất lợng và bàn các giải pháp nâng cao
chất lợng,( dự kiến ở học kỳ 1 là 35%yếu kém cuối năm 18% yếu kém )
-Để có mặt bằng chất lợng chung của trờng việc kiểm tra học kỳ I ,HK2 đều áp
dụng kiểm tra chung đề, chung đợt, ngồi xen kẻ giữa các khối đối với 8 môn : Văn,
Toán, Lý, Hoá, Sinh, Sử, Địa, Anh.Việc coi thi chấm thi đợc thực hiện nghiêm túc
đúng quy chế
2. làm tốt công tác t tởng nêu cao vai trò của phụ huynh ,HS, và sự tham giacủa
toàn xã hội
-chú trọng công tác tuyên truyền về cuộc vận động với các hình thức:
- Viết bài gửi đài phát thanh xã phát nhiều lần vào những dịp đầu năm, gần kết thúc
học kỳ1 ,gần kết thúc HK2. Qua các buổi chào cờ đầu tuần, Qua các buổi sinh hoạt
lớp..v..v.
- Qua các lần họp phụ huynh đầu năm và cuối học kỳ I ,cuối học kỳ 2- Để PHHS
nắm rõ kết quả học tập và mức độ tiến bộ của con, em trong học kỳ ,nhà trờng hớng
dẫn cụ thể nội dung họp PHHS kỳ 1, Học kỳ 2, họp PHHS theo lớp, nhà trờng báo
cáo chung về kết quả và các giải pháp đã triển khai thực hiện cuộc vận động hai
không trong học kỳ 1; giáo viên thông báo cụ thể xếp loại các mặt của học sinh, mc
độ cố gắng của từng em; chất lợng của lớp so với khối của toàn trờng; bàn các giải
pháp phối hợp giữa nhà trờng và gia đình trong việc nâng cao chất lợng giáo dục. Do
đợc quán triệt chu đáo, nên PHHS đi họp đầyđủ hơn các năm trớc; trờng hợp vắng
họp vì lý do đặc biệt, trờng giao cho giáo viên đến tận nhà phụ huynh để thông báo
trực tiếp. Qua hội nghị ,PHHS đồng tình cao với các giải pháp của ngành, của nhà tr-
ờng .đềnghị cần quan tâm và tiếp tục triển khai việc phụ đạo, kèm cặp học sinh yếu,
kém và yêu cầu cao đến chất lợng của giáo viên kể cả giáo viên dạy phụ đạo, kèm
cặp học sinh không thu tiền
. Tổ chức kýcam kết:
Cung Đình Cảnh - Trờng THCS Tân Thành
Các giải pháp giúp đỡ học sinh yếu kém
Ngay từ đầu năm học. Hiệu trởng, Chủ tịch công Đoàn ký cam kết thực hiện tổt
cuộc vận động với trởng phòng. Các lớp, các giáo viên ký cam kết với hiệu trởng.
Học sinh ký cam kết với GVCN lớp. Phụ huynh ký cam kết với nhà trờng tại cuộc
họp phụ huynh đầu năm.
. Gắn việc thực hiện cuộc vận động với công tác thi đua:
Các tiêu chí về chất lợng của lớp, chất lợng của giáo viên dạy ở từng bộ môn, ở kết
quả thi học kỳ đã đợc cụ thể hoá, và là những tiêu chí cơ bản quan trọng khống chế
các danh hiệu thi đua của lớp cũng nh của giáo viên.
-do làm tốt công tác tuyên truyền nênTạo đựơc d luận tốt từ phía xã hội đối với ngành.
Nhân dân đánh giá cao trách nhiệm của trờng đôi với thực trạng giáo dục, từ đó tạo
điều kiện và cơ hội học tập cho học sinh. Nhiều gia đình có điều kiện đã tự nguyện
xin nhà trờng tổ chức nhóm kèm cặp tại nhà, bỏ tiền mua bàn ghế, mua bảng; đến các
gia đình khác động viên học sinh đi học; động viên con em học tốt giúp bạn học yếu
cùng tiễn bộ.
.
- Từ yêu cầu của ngành đối với trờng, trờng đối với giáo viên, đã trở thành sự tự
giác của mỗi giáo viên, giáo viên tích cức và có trách nhiệm thực sự. Nhiều
giáo viên đã từ bố trí mỗi tuần 1 đến 2 buổi trực tiến kèm cặp học sinh tại nhà.
Từng bớc chuyển sự lo lắng của ngành của trờng thành sự tự lo lắng của từng
giáo viên, từng lớp .
- Trong hội nghị tổng kết công tác khuyến học năm học 2006, triển khai nhiệm
vụ năm 2007; Hội khuyến học yêu cầu các chi hội khuyến học xóm ,họ tộc
vận động cán bộ, giáo viên nghỉ hu phối hợp cùng các nhà trờng để kèm cặp
học sinh yếu, kém tại thôn, xóm và tại gia đình. Về phía trờng, triển khai đánh
giá phong trào hàng tháng, khen thởng các GV có thành tích trong việc phụ
đạo học sinh yếu, kém; nhà trờng trích kinh phí hỗ trợ thêm tiền xăng cho giáo
viên đi dạy tại thôn xóm, nhà dân. Nhng quan trọng vẫn là sự tự giác, tính trách
nhiệm trớc thực trạng của mỗi cán bộ, giáo viên.
3 các biện pháp phụ đạo kềm cặp học sinh yếu kém
+Tập trung nâng cao chất lợng GD toàn diện đòng thời chú trọng tổ chức phụ đạo
theo môn học đối với học sinh yếu kém với các hình thức sau .
1, Tổ chức phụ đạo không thu tiền tại trờng theo môn học đối với học sinh yếu
kém
- Trên cơ sở số liệu điều tra ban giám hiệu thành lập các lớp phụ đạo :
. khối 6 thành lập 1 lớp với 27 học sinh,tập tung phụ đạo 2 môn văn ,toán
. khối 7 thành lập 1 lớp với 33 học sinh,tập tung phụ đạo 2 môn văn ,toán
. khối 8 thành lập 2 lớp với 52 học sinh,tập tung phụ đạo 4 môn văn ,toán,lý,anh
. khối 9 thành lập 2 lớp với 48 học sinh,tập tung phụ đạo 4 môn văn ,toán ,hoá,anh
-qua các tở chức chi bộ ,công đoàn ,chi đoàn vần đọng các GV có năng lực có tinh
thần trách nhiệm đăng ký tình nguyện dạy không nhận thù lao ,không thu tiền học
sinh
Trong học kỳ 2 đẫ có tất cả 133 buổi phụ đạo ,có 16 giáo viên tham gia ,góp phần
quan trọng hạ thấp tỷ lệ HS yếu kém
Cung Đình Cảnh - Trờng THCS Tân Thành
Các giải pháp giúp đỡ học sinh yếu kém
2, tổ chức phụ đạo kềm cặp tại xóm,tại gia đình
- nhà trờng thống nhất chọn xóm tân lộc xóm giáo toàn tòng ,đông dân c, đông
học sinh yếu kém nhất để tổ chức cho các gv xuống kềm cặp tại xóm và tại gia
đình mỗi tuần 1 buổi mổi buổi có 5 đến 6 GV .
Đẫ có 21 Hs đợc các GV kềm cặp ,phụ đạo tại nhà trong học kỳ 2 vừa qua nhiều
HS đã tiến bộ rõ rệt
3.tổ chức học nhóm nhóm bạn cùng tiến
- Mỗi lớp tổ chức 1 đến 2 nhóm bạn ,mỗi nhóm có từ 3 đến 4 bạn trong đó có 2 bạn
khá 2 bạn yếu kém ,bạn khá có nhiệm vụ thay mặt lớp giúp đỡ bạn yếu thoát khỏi yếu
kém .giáo viên chủ nhiệm lớp xây dựng kế hoạch ,hớng dẫn và kiểm tra đôn đốc hoạt
động các nhóm
- Nhiều gia đình có điều kiện đã tự nguyện xin nhà trờng tổ chức nhóm kèm cặp tại
nhà, bỏ tiền mua bàn ghế, mua bảng; đến các gia đình khác động viên học sinh đi học;
động viên con em học tốt giúp bạn học yếu cùng tiễn bộ.
trong học kỳ 2 đã có 31 nhóm bạn hoạt động thờng xuyên có hiệu quả
4. phát động phong trào các bậc phụ huynh tham gia kềm cặp giúp đỡ học sinh
yếu kém . Nhiều nhà giáo nghỉ hu ,nhiều bậc anh chị gia đình có điều kiện đã tự
nguyện đăng ký cam đoan kèm cặp tại nhà con em thoát khỏi yếu kém khi năm học
kết thúc
C. Kết quả:
Là một địa phơng rộng, gần 1 vạn dân, có 3 xóm giáo toàn tòng điều kiện kinh tế của
nhân dân còn nhiều khó khăn, các vùng miền không ngang nhau về điều kiện và
nhận thức.Nên mặc dù nhà trờng đã rất cố gắng nhng kết quả chỉ mới là bớc đầu,
rất khiêm tốn.
1/ Về nhận thức: Đa số học sinh, phụ huynh đã xác định đợc và nhận thức đúng
đắn về yêu cầu, nội dung của cuộc vận động Nói không với tiêu cực trong thi cử và
bệnh thành tích trong giáo dục
- Có sự chuyển biến về quan điểm và thái độ hợp tác của phụ huynh đới với giáo viên
và nhà trờng. khi học sinh tiến bộ, phụ huynh tin tởng, nhiệt tình ủng hộ và tạo điều
kịên giúp đỡ; các khoản đóng góp theo quy đinh đợc hoàn thành sớm, thất thu ít, tỷ lệ
tham gia cac loại bảo hiểm khá cao, thông tin từ gia đình đến trờng tăng, vai trò của
gia đình rõ hơn những năm trớc
- Học sinh chằm học hơn, cố gắng hơn, nghiêm túc hơn
- gia đình và xã hội quam tâm hơn dầu t nhiều hơn ,phối hợp chặt chẻ vớ nhà trờng
với nghành GD để cung tháo gỡ những khó khăn và yếu kém
- Giáo viên: Dạy học có hiệu quả hơn, cụ thể hơn, sát đối tợng hơn,tích cực đổi ph-
ơng pháp dạy học hơn.
2.góp phần hạ thấp tỷ lệ học sinh yếu kém : kết quả học kỳ 1, tỷ lệ yếu :35,5%,
kém 1,3% . học kỳ 2 tỷ lệ yếu % , kém % .
Cung Đình Cảnh - Trờng THCS Tân Thành
Các giải pháp giúp đỡ học sinh yếu kém
- Chất lợng thực chất tăng hơn (mặc dù kết quả đánh giá học kỳ I, HK2 tỷ lệ học
sinh khá, học sinh trung bình thấp hơn năm trớc, tỷ lệ học sinh yếu nhiều hơn các
năm trớc) .
- Để hạn chế tỷ lệ học sinh yếu, kém tăng tỷ lệ học sinh lên lớp hàng năm, nhà
trơng còn phải cố gắng nhiều hơn nữa, cần có các giải pháp tích cực, nhng trớc mắt
cần tập trung cao độ cho việc phụ đạo, kèm cặp học sinh yếu, kém trong thời gian
nghỉ hè 2007.
d. Các đề xuất kiến nghị:
1. ở tầm vĩ mô cần tăng cờng các hình thức tuyên truyền về cuộc vận động. Đặc biệt
chú ý đến: Các cán bộ xã, đến phụ huynh . Lãnh đạo huyện, Phòng GD cần có các
chỉ thị yêu cầu lãnh đạo các đại phơng không cục bộ ,sợ học sinh mất quyền lợi thiệt
thòi với các xã khác mà gây áp lực lên nhà trờng, lên cán bộ quản lý, giáo viên làm
táI phát lại căn bệnh thành tích
2.Nhà nớc cần đầu t kinh phí để các trờng tiếp tục tổ chức bồi dỡng phụ đạo học sinh
yếu kém giảm tỷ lệ HS ngồi nhầm lớp ,học sinh bỏ học trớc khi bớc vào năm học
mới 2007-2008
3. Cần có những giải pháp chỉ đạo để giải quyết những vấn đề có thể nảy sinh nh: Tỷ
lệ học sinh truợt tốt nghiệp nhiều,học sinh ở lại lớp nhiều nên sẻ bỏ học nhiều dẫn
đến vấn đề phổ cập giáo dục sẽ khó khăn.
Tân Thành, ngày 25 tháng 05 năm 2007
Tác giã:
Cung đình cảnh
Trờng tHCS tân thành
Yên thành
Cung Đình Cảnh - Trờng THCS Tân Thành

Generate time = 0.29912900924683 s. Memory usage = 1.94 MB