Tro choi o chu tim hieu Lich Su1
2
3
4
5
6
7
8
10
11
12
14
15
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Có 10 chữ cái. Người anh hùng đã lấy thân minh chèn
pháo trong chiến dòch Điện Biên Phủ
T O V I N H D I E N
Có 5 chữ cái, nói về vò tướng giỏi của An Dương Vương,
đẽ chế tạo ra một lọai vũ khí bắt một phát ra nhiều mũi tên .
C A O L O
10 chữ cái, Một trong những người lãnh đạo phong trào Cần
Vương ở Thanh Hóa, người dân tộc Thái, bò xử tử lúc 36 tuổi.
C A M B A T H U O C
Có 7 ô chữ, tên nhà Vua đã xuống chiếu Cần Vương kể tội
thực dân Pháp và kêu gọi nhân dân đứng lên chống Pháp.
H A M N G H I
Có 8 ô chữ, Đây là từ còn thiếu của 2 câu thơ sau: “. . . . . Có
bốn rồng vàng, Lộc họa, Lễ phú, Sang đàn, Nghóa thi”
Đ O N G N A I
7 chữ cái, Tên 1 trong 15 Bộ của nhà nước Văn Lang
G I A O C H I
8 ô chữ cái, Tên người lãnh đạo cuộc khởi nghóa Phan Đình
Phùng, đã nghiên cứu chế tạo theo mẫu súng 1874 của Pháp
C A O T H A N G
10 chữ cái, anh hùng đuổi đánh và diệt xe tăng đòch,
gãy 1 tay vẫn tiếp tục ôm bộc phá lên đuổi đánh tiếp
C U C H I N H L A N
14 ô chữ, theo truyền thuyết đây ông là thủy tổ của dân tộc
ta.
K I N H D U O N G V U O N G
12 ô chữ, ông là danh nhân được nhiều đòa phương lập đền
thờ, là người lập nên Trấn Biên( tức Biên Hòa ngày nay)
N G U Y E N H U U C A N H
7 chữ cái, là Nhà cải cách, sỹ phu yêu nước cuối thế kỷ 19, ông đã
đề nghò cải cách lực lượng Hải quân để bảo vệ an ninh trên biển.
B U I V I E N
8 chữ cái, ng là danh nho đời nhà Trần, người đệ trình
“Thất trảm sớ” ( xin vua chém đầu 7 tên nònh thần)
C H U V A N A N
15 chữ cái, ông là anh hùng dân tộc, lãnh đạo quân Triều đình chống Pháp
ở Gia Đònh và Biên Hòa khi thực dân chiếm thành Biên Hòa năm 1861
N G U Y E N T R I P H U O N G
6 chữ cái, ng là thủ lónh cuộc khởi nghóa Cửu Chân chống
nhà Hán năm 157
C H U Đ A T
13 chữ cái, Lãnh đạo cuộc khởi nghóachống quân Ngô
gọi là “Nhụy kiều tướng quân”
T R I E U T H I T R I N H
C
H
I
E
N
T
R
A
N
H
C
U
C
B
O
KHÓA
GI Ý
Đây là 1 trong 3 chiến lược chiến tranh của đế
quốc Mỹ trong chiến tranh Việt Nam

Generate time = 0.10748600959778 s. Memory usage = 1.93 MB