kiểm tra 1 tiết Tiếng Việt

UỶ BAN ND PHƯỜNG 2 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨAVIỆTNAM
Trường THCS Phường 2 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐỀ KIỂM TRA TIẾNG VIỆT 9(Năm học 2007-2008)
Thời gian : 45 phút
I - PHẦN TRẮC NGHIỆM: (6.0 điểm ) Học sinh đọc kĩ đoạn trích sau và trả lời 12 câu hỏi
bên dưới bằng cách chọn 1 trong 4 cách trả lời cho sẵn :
…(1)“Bên kia những hàng cây bằng lăng, tiết trời đầu thu đem đến cho con sông Hồng
một màu đỏ nhạt. (2)Mặt sông như rộng thêm ra.(3) Vòm trời cũng như cao hơn.(4)
Những tia nắngsớm đang từ từ di chuyển từ mặt nước lên những khoảng bờ bãi bên kia
sông, và cả một vùng phù sa của bãi bồi ở bên kia sông Hồng lúc này đang phô ra trước
khuôn cửa sổ của gian gác nhà Nhĩ một màu vàng thau xen với màu xanh non - những
màu sắc thân thuộc quá như da thịt, hơi thở của đất màu mỡ”
(Ngữ văn 9, tập 2)
1/ Đoạn văn trên có sử dụng thành phần biệt
lập nào ?
a. Tình thái b. Phụ chú
c. Cảm thán d. Gọi đáp
2/ Phép liên kết chủ yếu trong đoạn văn trên là
a. Phép lặp b. Phép thế
c. Phép nối d. Phép liên tưởng
3/ Từ “ kia”trong đoạn văn trên là :
a. Đại từ b. Số từ
c. Chỉ từ d. Quan hệ từ
4/ Ý nghĩa của từ “kia” là :
a. Định vị sự vật trong không gian
b. Định vị sự sự vật trong thời gian
c. a, b đúng d. a,b sai
5/ Câu đơn trong đoạn văn trên là câu :
a. Câu ( 1 ) b. Câu( 2)
c. Câu (3 ) d. Cả a, b, c đúng
6/ Trong các cụm từ sau, cụm từ nào có sử
dụng biện pháp so sánh
a. Mặt sông như rộng thêm ra
b. Vòm trời cũng như cao hơn
c. Những màu sắc thân thuộc quá như da thịt
d. Cả a, b, c đúng
7/ Từ nào sau đây là từ láy :
a. Từ từ b. Bờ bãi
c. Bãi bồi d. Thân thuộc
8/ Các từ “ và, với , của” là :
a. Trợ từ b. Quan hệ từ
c.Chỉ từ d. Tình thái từ
9/ Tác dụng cùa các từ trong câu (8) là :
a. Nối các vế câu
b. Nối các cụm từ
c. Chỉ quan hệ sở hữu
d. Cả a, b, c đúng
10/ Câu văn nào sau đây có thành phần phụ :
a. Câu (1) c. Câu (2)
c. Câu (3) d. Câu (4)
11/ Thành phần phụ trong câu vừa xác định trên

a. Trạng ngữ b. Khởi ngữ
c. a, b đúng d. a, b sai
12/ Chủ ngữ trong câu (1) là :
a. Những hàng cây bằng lăng
b. Tiết trời đầu thu
c. Con sông Hồng
d. Một màu đỏ nhạt
II - TỰ LUẬN :(4,0 đ)
1/ Phân tích các thành phần câu của 4 câu văn trong đoạn trích trên (2,0đ)
2/ Viết một đoạn văn giới thiệu về một tác phẩm truyện hoặc một nhân vật
mà em đã học (từ 6 đến 7 câu), trong đó có sử dụng thành phần tình thái và phụ
chú (2,0đ)
UỶ BAN ND PHƯỜNG 2 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨAVIỆTNAM
Trường THCS Phường 2 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐỀ KIỂM TRA TIẾNG VIỆT 9(Năm học 2007-2008)
Thời gian : 45 phút
I - PHẦN TRẮC NGHIỆM: (6.0 điểm ) Học sinh đọc kĩ đoạn trích sau và trả lời 12 câu hỏi
bên dưới bằng cách chọn 1 trong 4 cách trả lời cho sẵn :
“…..(1) Ở đây, trên cao điểm đầy bom này cũng có mưa đá. (2) Những niềm vui con
trẻ của tôi lại nở tung ra, say sưa, tràn đầy.(3) Chẳng ai có thì giờ mà gắt tôi.(4) Chị
Thao đang lúi húi hốt cái gì dưới đất.(5) Chắc là đá….”
( Ngữ văn 9, tập 2)
1/ Phép liên kết chủ yếu của đoạn văn trên là :
a. Phép lặp b. Phép nối c. Phép thế d. Phép liên tưởng
2/ Đoạn văn trên được trình bày theo cách nào ?
a. Diễn dịch b. Qui nạp c. Song hành d. Móc xích
3/ Câu (5) là câu :
a. Câu đơn b. Câu rút gọn c. Câu đặc biệt d. Câu cảm thán
4/ Vì sao câu (5) là kiểu câu đã chọn trên :
a. Có 1 cụm chủ - vị b. Không xác định được chủ - vị
c. Vắng chủ ngữ d. Vắng vị ngữ
5/ Thành phần biệt lập được sử dụng trong đoạn văn trên là :
a. Phụ chú b. Tình thái c. Cảm thán d. Gọi đáp
6/ Chủ ngữ trong câu (2) là :
a. Niềm vui b. Những niềm vui
c. Những niềm vui con trẻ d. Những niềm vui con trẻ của tôi
7/ Đoạn văn trên có sử dụng mấy chỉ từ ?
a. 1 b. 2 c. 3 d. 4
8/ Ý nghĩa của các chỉ từ trong đoạn văn trên là :
a. Đinh vị sự vật trong không gian c. a. b đúng
b. Định vị sự vật trong thời gian d. a. b sai
9/ Các từ “ lại, cũng, chẳng, đang” là :
a. Quan hệ từ b. Trợ từ c. Phó từ d. Đại từ
10/ Trong cụm động từ “ lại nở tung ra” có động từ trung tâm là :
a. lại b. nở c. tung d. ra
11/ Đoạn văn trên có sử dụng mấy từ láy :
a. 1 b. 2 c. 3 d. 4
12/ Phó từ nào đã không được sử dụng trong đoạn văn trên :
a. Thời gian b. Mức độ c. Tiếp diễn d. Phủ định
II- TỰ LUẬN :(4,0đ)
1/ Từ mỗi cặp câu sau đây, hãy tạo ra 2 câu ghép và chỉ ra kiểu quan hệ
trong các câu đó.(2,0đ)
- Bom nổ gần. Nho bị choáng.
- Bom nổ gần. Nho không bị choáng
2/ Viết một đoạn văn giới thiệu về một tác phẩm truyện hoặc một nhân
vật mà em đã học (từ 6 đến 7 câu), trong đó có sử dụng thành phần tình thái và
phụ chú (2,0đ)

Generate time = 0.086288928985596 s. Memory usage = 1.93 MB