ĐỊNH LUẬT III NEWTONChaứo caực em hoùc sinh thaõn meỏn


NỘI DUNG
Tr ng THPT Phan Bội Châu Giáo viên : Lâm Văn Bìnhườ
I. HIỆN TƯNG
Tại sao khi đấm tay
vào bao cát lúc tập
võ thì tay lại
cảm thấy đau ?
Ta sẽ có cảm giác như
Thế nào nếu lực do tay ta
tác dụng vào bao cát
mạnh hơn ?
I.HIỆNTƯNG
II. NHẬN XÉTII. NHẬN XÉT
III. ĐL III
NEWTON
IV. LỰC VÀ
PHẢN LỰC
V. BÀI TẬP
VẬN DỤNG

NỘI DUNG
Tr ng THPT Phan Bội Châu Giáo viên : Lâm Văn Bìnhườ
I. HIỆN TƯNG
Hiện tượng gì xảy ra
Nếu ta đá quả bóng
vào tường ? Vì sao ?
Nếu đá thật mạnh
Quả bóng vào
Tường thì quả bóng
sẽ chuyển động như
Thế nào ? Vì sao ?
I.HIỆNTƯNG
II. NHẬN XÉTII. NHẬN XÉT
III. ĐL III
NEWTON
IV. LỰC VÀ
PHẢN LỰC
V. BÀI TẬP
VẬN DỤNG

NỘI DUNG
Tr ng THPT Phan Bội Châu Giáo viên : Lâm Văn Bìnhườ
I. HIỆN TƯNG
HẢIHẬU
II. NHẬN XÉT
I.HIỆNTƯNG
II. NHẬN XÉT
III. ĐL III
NEWTON
IV. LỰC VÀ
PHẢN LỰC
V. BÀI TẬP
VẬN DỤNG

NỘI DUNG
Tr ng THPT Phan Bội Châu Giáo viên : Lâm Văn Bìnhườ
I. HIỆN TƯNG
Hiện tượng gì xảy ra nếu Hải đẩy vào
Lưng Hậu ?
HẬU
HẢI
II. NHẬN XÉT
I.HIỆNTƯNG
II. NHẬN XÉT
III. ĐL III
NEWTON
IV. LỰC VÀ
PHẢN LỰC
V. BÀI TẬP
VẬN DỤNG

NỘI DUNG
Tr ng THPT Phan Bội Châu Giáo viên : Lâm Văn Bìnhườ
I. HIỆN TƯNG
HẬU

HẢI
II. NHẬN XÉT
I.HIỆNTƯNG
II. NHẬN XÉT
III. ĐL III
NEWTON
IV. LỰC VÀ
PHẢN LỰC
V. BÀI TẬP
VẬN DỤNG
Vì sao Hải và Hậu lại chuyển động ?

NỘI DUNG
Tr ng THPT Phan Bội Châu Giáo viên : Lâm Văn Bìnhườ
I. HIỆN TƯNG
Có nhận xét gì về
Sự tác dụng giữa
Các vật với nhau ?
II. NHẬN XÉT
Sự tác dụng của các vật bao giờ cũng có tính 2
chiều gọi là tương tác
II. NHẬN XÉT
I.HIỆNTƯNG
III. ĐL III
NEWTON
IV. LỰC VÀ
PHẢN LỰC
V. BÀI TẬP
VẬN DỤNG

NỘI DUNG
Tr ng THPT Phan Bội Châu Giáo viên : Lâm Văn Bìnhườ
II. NHẬN XÉT
I.HIỆNTƯNG
II. NHẬN XÉT
Minh hoạ về sự tương tác của các vật
trong tự nhiên
III. ĐL III
NEWTON
IV. LỰC VÀ
PHẢN LỰC
V. BÀI TẬP
VẬN DỤNG

NỘI DUNG
Tr ng THPT Phan Bội Châu Giáo viên : Lâm Văn Bìnhườ
II. NHẬN XÉT
I.HIỆNTƯNG
Hãy dự đoán 2 lực
tương tác có mối quan
hệ như thế nào về
điểm đặt, phương ,
chiều , độ lớn ?
Thảo
Luận
Theo
nhóm
Lên bảng ghi dự đoán của tổ
III. ĐL III
NEWTON
IV. LỰC VÀ
PHẢN LỰC
V. BÀI TẬP
VẬN DỤNG

NỘI DUNG
Tr ng THPT Phan Bội Châu Giáo viên : Lâm Văn Bìnhườ
II. NHẬN XÉT
I.HIỆNTƯNG
A
B
F
BA
F
AB
Kiểm chứng
Dự đoán
Nhận xét gì về điểm đặt,
phương và Chiều của 2 lực
tương Tác giữa 2 lực kế ?
III. ĐL III
NEWTON
IV. LỰC VÀ
PHẢN LỰC
V. BÀI TẬP
VẬN DỤNG

Generate time = 0.089293003082275 s. Memory usage = 1.93 MB