DE THI 24 TUAN

Đề thi bán kết học kỳ II
Môn: Toán 6 (thời gian 70 phút)
Bài 1: Thực hiện phép tính.
a. 8- ( 3 - 7 ) =
b.(-25 ) .4 35 .(- 2 ) =
c.248 + 2064 +[(-12 ) + (- 236 )]
Bài 2: Rút gọn phân số sau.
a.
10
22
b.
24.8
5.3
c.
132
114.11Bài 3: Tìm số nguyên x biết.
a. 3 + x = 7
b. 2 x = 17 (- 5 )
c. ( x + 6 ) = 0
Bài 4: Trên cùng một mặt phẳng bờ chứa tia OA, vẽ hai tia OB, OC sao cho góc
BOA = 145
0
, COA = 55
0
. Tính số đo góc BOC.
Đề thi bán kết học kỳ II
Môn Toán: 7 (Thời gian 70 phút)
Bài 1: Mời đội bóng tham gia một giải bóng đá. Mỗi đội đều phải đá lợt đi và lợt về
với từng đội khác.
a.Có tất cả bao nhiêu trận trong toàn giải.
b.Số bàn thắng trong các trận đấu của toàn giải đợc ghi lại ở bảng sau.
Số bàn thắng (x) 1 2 3 4 5 6 7 8
Tần số (n) 12 16 20 12 8 6 4 2 N= 80
Hãy vẽ biểu đồ đoạn thẳng .
c. Có bao nhiêu trận không có bàn thắng.
d. Tính số bàn thắng Trung bình trong một trận của cả giải.
e. Tìm mốt.
Bài 2: Cho AOB có OA = OB. Tia phân giác của góc O cắt AB ở D. Chứng minh
rằng:
a. DA = DB
b. OD AB
Đề thi bán kết học kỳ II
Môn: Toán 8 (thời gian 70 phút)
Bài 1: Rút gọn biểu thức.
A =


+


2
2
2
2
xx
.
8
44
2
++
xx
(x
2;2

x
)
Bài 2: Giải các phơng trình sau.
a.7x + 21 = 0
b.
2
1
6
5
3
4
=
x

Bài 3: Giải bài toán sau bằng cách lập phơng trình.
Cho hai số dơng, hiệu của chúng bằng 18. Tỷ số giữa chúng bằng
8
5
. Tìm hai số
đó.
Bài 4: Cho ABC có ba đờng trung tuyến cắt nhau ở O. Gọi P, Q, R lần lợt là trung
điểm của các đoạn OA, OB, OC.
Chứng minh rằng: PQR đồng dạng ABC.
Đề thi bán kết học kỳ II
Môn: Toán 9 (thời gian 70 phút)
Bài 1: Xác định hàm số y = ax + b. Biết đồ thị hàm số đi qua điểm A ( 2; 5 )
và B ( -1; 2 ).
Bài 2: Cho hệ phơng trình:
ax + 5y = 1
x + ay = 2
a. Giải hệ phơng trình trên khi a= - 2
b. Với giá trị nào của a thì hệ phơng trình có nghiệm (x = 8 ;y = -3)
Bài 3: Một đoàn tầu trở hàng. Nếu mỗi toa xếp 15 tấn hàng thì thừa 3 tấn. Nếu xếp
vào mỗi toa 16 tấn thì sẽ có 5 toa thiếu 1 tấn. Hỏi số tấn hàng phải vận chuyển.
Bài 4: Cho ABC vuông tại A. Đờng tròn đờng kính AB cắt BC tại D. Tiếp tuyến ở
D cắt AC tại P.
Chứng minh PD = PC.

Generate time = 0.094096899032593 s. Memory usage = 1.93 MB