Trang trí đĩa tròn_Mĩ thuậtGV Boä Moân :
TRÒNH MINH QUAÂN

KIỂM TRA BÀI CŨ
Em hãy cho biết
tên những họa só tiêu
biểu từ cuối thế kỉ XIX
đến năm 1954

KIỂM TRA BÀI CŨ
Những tác phẩm
tiêu biểu của họa só Tô
Ngọc Vân là những tác
phẩm nào?


VEÕ TRANG TRÍ
MT. 7
BAØI 22

MOT SO MAU TRANG TR ệNG
DUẽNG


MOT SO MAU TRANG TR ệNG DUẽNG

BAØI TRANG TRÍ HÌNH TROØN CÔ BAÛN

BAỉI TRANG TR HèNH TROỉN ệNG DUẽNG

Generate time = 0.16519093513489 s. Memory usage = 1.92 MB