Các thành phần biệt lập

? Em hiểu thế nào là thành phần biệt lập?? Chúng ta đã học những thành phần biệt lập nào?? Thế nào là thành phần biệt lập tình thái? Cho ví dụ?? Thế nào là thành phần biệt lập cảm thán? Cho ví dụ?? Xác định các thành phần biệt lập sau và cho biết đó
là thành phần biệt lập nào?
Có lẽ văn nghệ rất kị trí thức hóa. Một nghệ thuật đã
trí thức hóa thường là trừu tượng khô héo
(Nguyễn Đình Thi- Tiếng nói của văn nghệ)
Ôi Tổ quốc ta yêu như máu thịt
Như mẹ cha ta, như vợ như chồng
Ôi Tổ quốc nếu cần ta chết
Cho mỗi ngôi nhà, ngọn núi con sông


(TiÕp)


I. Thành phần gọi - đáp
1.Ví dụ:
a. Này, các bác có biết mấy hôm nay súng nó bắn
ở đâu mà nghe rát thế không?
b. Các ông, các bà ở đâu ta lên đấy ạ?
- Ông Hai đặt bát nước xuống chõng hỏi. Một người
đàn bà mau miệng trả lời:
- Thưa ông, chúng cháu ở Gia Lâm lên
đấy ạ.
(Tiếp)


I. Thành phần gọi - đáp
1.Ví dụ:
a. Này, các bác có biết mấy hôm nay súng nó bắn
ở đâu mà nghe rát thế không?
b. Các ông, các bà ở đâu ta lên đấy ạ?
- Ông Hai đặt bát nước xuống chõng hỏi. Một người
đàn bà mau miệng trả lời:
- Thưa ông, chúng cháu ở Gia Lâm lên
đấy ạ.
(Tiếp)
? Trong những từ ngữ in đậm trên đây, từ ngữ nào
được dùng để gọi, từ ngữ nào được dùng để đáp?
-
Này: Dùng để gọi
- Thưa ông: Dùng để đáp


I. Thành phần gọi - đáp
1.Ví dụ:
(Tiếp)
? Quan hệ giữa người gọi và người đáp là quan hệ
như thế nào?
=> Quan hệ: Trên - dưới
-
Này: Dùng để gọi
- Thưa ông: Dùng để đáp
? Những từ dùng để gọi hay đáp lời người khác có
tham gia diễn đạt nghĩa sự việc của câu hay không?
- Không tham gia diễn đạt nghĩa sự việc của câu


I. Thành phần gọi - đáp
1.Ví dụ:
(Tiếp)
-
Này: Dùng để gọi
- Thưa ông: Dùng để đáp
? Không tham gia diễn đạt nghĩa sự việc.
Vậy nó dùng để làm gì ?
- Này: Tạo lập quan hệ giao tiếp (mở đầu cuộc thoại)
- Thưa ông: Duy trì cuộc thoại


I. Thành phần gọi - đáp
1.Ví dụ:
(Tiếp)
-
Này: Dùng để gọi
- Thưa ông: Dùng để đáp
? Những từ dùng để gọi hay đáp lời người khác là
thành phần biệt lập gọi - đáp. Vậy thành phần biệt lập
gọi - đáp là gì?
- Là thành phần được dùng để tạo lập hoặc duy trì
quan hệ giao tiếp.

Generate time = 0.056997060775757 s. Memory usage = 1.93 MB