Tây Sơn lật đổ chính quyền họ Nguyễn và đánh tan quân xâm lược Xiêm (Tiết 54)

Tiết 54
Tiết 54
.
.
TÂY SƠN LẬT ĐỔ CHÍNH QUYỀN HỌ
TÂY SƠN LẬT ĐỔ CHÍNH QUYỀN HỌ
NGUYỄN VÀ ĐÁNH TAN QUÂN XÂM LƯC XIÊM
NGUYỄN VÀ ĐÁNH TAN QUÂN XÂM LƯC XIÊM
Sau khi xây dựng căn cứ, lượng nghĩa qn
Sau khi xây dựng căn cứ, lượng nghĩa qn
nghĩa qn Tây Sơn ngày càng vững mạnh, ba
nghĩa qn Tây Sơn ngày càng vững mạnh, ba
anh em Nguyễn Nhạc quyết tâm lật đổ chính
anh em Nguyễn Nhạc quyết tâm lật đổ chính
quyền phong kiến thối nát, đánh đuổi qn Xiêm
quyền phong kiến thối nát, đánh đuổi qn Xiêm
bảo vệ nền độc lập dân tộc.
bảo vệ nền độc lập dân tộc.
Bài 25
Bài 25
PHONG TRÀO NƠNG DÂN TÂY SƠN

QUẢNG NGÃI
AN KHÊ
PHÚ XUÂN
BÌNH THUẬN
GIA ĐỊNH
Rạch gầm-xoài Mút
CẦN THƠ
Đảo Phú Quốc
QUẢNG NAM
9-1773
QUI NHƠN
1.Lật đổ chính
quyền họ Nguyễn:
-
9- 1773 nghĩa
quân hạ thành Qui
Nhơn.
-
Giữa năm 1774
địa bàn kiểm soát
của nghĩa quân
được mở rộng từ
Quảng Nam đến
Bình Thuận.
- Năm 1777, chính
quyền họ Nguyễn
bị lật đổ
? Em hãy nhận xét cách
hạ thành Qui Nhơn của
Nguyễn Nhạc?
Việc nghĩa quân hạ thành Qui Nhơn nhanh
chóng như vậy có ý nghĩa như thế nào ?
? Em có nhận xét gì về địa bàn hoạt động
của nghĩa quân sau khi hạ thành Qui
Nhơn?
1773
Thái độ của chúa Trịnh như thế nào
khi biết tin quân Tây Sơn nổi dậy?
Quân
Trịnh
Quân
Nguyễn
Trước tình hình đó nghĩa quân
Tây Sơn đối phó như thế nào?
1
7
7
7
? Vì sao cuộc khởi nghĩa Tây Sơn lan
nhanh và giành được thắng lợi

QUẢNG NGÃI
AN KHÊ
PHÚ XUÂN
BÌNH THUẬN
GIA ĐỊNH
Rạch gầm-xoài Mút
CẦN THƠ
Đảo Phú Quốc
QUẢNG NAM
QUI NHƠN
2. Chiến thắng Rạch
Gầm-Xoài
Mút(1785)
a.Nguyên nhân:
-
Sau nhiều lần thất
bại Nguyễn Ánh
cầu cứu vua Xiêm.
b. Diễn biến:
- Năm 1784 quân
Xiêm chiếm Tây
Gia Định
- 1-1785 Nguyễn
Huệ tiến quân vào
Gia Định
? Sau nhiều lần bị quân Tây Sơn
đánh bại Nguyễn Ánh đã làm gì?
? Em có nhận xét gì về hành động này?
Giöõa Naêm
1784
- Quân Xiêm vào nước ta chúng có
những hành động gì?
? Trước tình hình như vậy nghĩa
quân Tây Sơn đối phó như thế nào?
2.
2.
Chiến thắng Rạch Gầm-Xoài Mút(1785
Chiến thắng Rạch Gầm-Xoài Mút(1785
)
)
CHỢ GIỮA
KIM SƠN
R
a
ï
c
h

G
a
à
m
R
a
ï
c
h

X
o
a
ø
i

M
u
ù
t
BÌNH ÑÖÙC
MÓ THO
S
O
Â
N
GT
I
E
À
N
C
o
àn

B
a
ø
K
i
e
àu
C
o
àn

B
o
án

t
h
o
ân
C
u
ø

l
a
o

T
h
ô
ù
i

S
ô
n
T
h
ô
ùi

T
h
a
ïc
h
-
Nguyễn Huệ đóng đại bản doanh tại Mĩ Tho và chọn
khúc sông Tiền từ Rạch Gầm đến Xoài Mút làm trận
quyết chiến.
-
19.1.1785, 5 vạn quân xâm lược Xiêm bị đánh tan.
19 -1-1785
Vì sao Nguyễn Huệ chọn
Rạch Gầm – Xoài Mút làm
trận quyết chiến?

QUẢNG NGÃI
AN KHÊ
PHÚ XUÂN
BÌNH THUẬN
GIA ĐỊNH
Rạch gầm-xoài Mút
CẦN THƠ
Đảo Phú Quốc
QUẢNG NAM
2. Chiến thắng Rạch
Gầm-Xoài Mút(1785)
a.Nguyên nhân:
b. Diễn biến:
c. Ý nghĩa:
- Khẳng định sức mạnh
của nghĩa quân.
- Đập tan mưu đồ xâm
lược của phong kiến
Xiêm
- Nâng cuộc khởi nghĩa
lên một tầm cao mới-
chiến đấu vì sự
nghiệp bảo vệ tổ
quốc.
Thảo luận theo nhóm: Chiến
thắng Rạch Gầm – Xoài Mút có ý
nghĩa như thế nào?
19 -1-1785

Generate time = 0.1259970664978 s. Memory usage = 1.93 MB