ANH DOM DOM _TAP DOC LOP 3


Líp 3C

Thứ tư ngày 24 tháng 12 năm 2008
Tập đọc:
Kiểm tra bài cũ:
Đọc bài Về quê ngoại

Thứ tư ngày 24 tháng 12 năm 2008
Tập đọc:
Anh Đom Đóm
Luyện đọc: Tìm hiểu bài:
*Đọc đúng:
*Đọc diễn cảm:
*Từ ngữ:

Thứ tư ngày 24 tháng 12 năm 2008
Tập đọc:
Anh Đom Đóm
Luyện đọc: Tìm hiểu bài:
*Đọc đúng:
- ngon giấc- ngon giấc
- lặng lẽ- lặng lẽ
- long lanh- long lanh
*Đọc diễn cảm:
*Từ ngữ:

Tiếng chị Cò Bợ:
Ru hỡi! Ru hời!
Hỡi bé tôi ơi,
Ngủ cho ngon giấc.
Thứ tư ngày 24 tháng 12 năm 2008
Tập đọc:
Anh Đom Đóm
*Đọc diễn cảm:

Generate time = 0.13583588600159 s. Memory usage = 1.92 MB