Tôi cũng như Bác


Thø s¸u, ngµy 26 th¸ng 10 n¨m 2007
Nghe-kÓ: T«i còng nh­ b¸c
Giíi thiÖu ho¹t ®éng
1. Nghe vµ kÓ l¹i c©u chuyÖn : T«i còng nh­ b¸c


Thứ sáu, ngày 26 tháng 10 năm 2007
Nghe - kể: Tôi cũng như bác
Giới thiệu hoạt động
1. Nghe và kể lại câu chuyện : Tôi cũng như bác
Gợi ý:
a) Vì sao nhà văn không đọc được bản thông báo?
b) Ông nói gì với người đứng cạnh?
c) Người đó trả lời ra sao? Câu trả lời có gì đáng buồn cười?

Thứ sáu, ngày 26 tháng 10 năm 2007
Nghe kể: Tôi cũng như bác
Giới thiệu hoạt động
1. Nghe và kể lại câu chuyện : Tôi cũng như bác
2. Giới thiệu hoạt động:
Hãy giới thiệu về tổ em và hoạt động của tổ em trong tháng
vừa qua với một đoàn khách đến thăm lớp.
Gợi ý:
a) Tổ em gồm những bạn nào? Các bạn là người dân tộc nào?
b) Mỗi bạn có đặc điểm gì hay?
c) Tháng vừa qua, các bạn làm được những việc gì tốt?

Thứ sáu, ngày 26 tháng 10 năm 2007
Nghe kể: Tôi cũng như bác
Giới thiệu hoạt động
1. Nghe và kể lại câu chuyện : Tôi cũng như bác
2. Giới thiệu hoạt động:
Hãy giới thiệu về tổ em và hoạt động của tổ em trong tháng
vừa qua với một đoàn khách đến thăm lớp.

Generate time = 0.064367055892944 s. Memory usage = 1.93 MB