THI TỔNG PHỤ TRÁCH ĐỘI GIỎI ( Nghệ An)

HỘI THI GIÁO VIÊN - TPT ĐỘI GIỎI HUYỆN THANH CHƯƠNG
NĂM HỌC 2008-2009
ĐÁP ÁN ĐỀ THI LÝ THUYẾT
(Phần thi trắc nghiệm)
Anh (chị) hãy điền dấu (X) vào ô trống những ý mà anh (chị) cho là đúng.
(Tổng số 50 câu, mỗi câu trả lời đúng đạt 0.4 điểm)
Câu 1: Đội TNTP Hồ Chí Minh được thành lập vào ngày 15/5/1941 tại thôn Nà
Mạ - Xã Trường Hà - Huyện Hà Quảng - Tỉnh Cao Bằng. Tên gọi của Đội vào thời
gian đó là:
a.  Đội Thiếu nhi cứu quốc
b.  Đội Nhi đồng cứu quốc
c.  Đội TNTP
Câu 2: Đội được mang tên: "Đội TNTP Hồ Chí Minh" vào ngày tháng năm
nào?
a.  03/02/1970
b.  26/3/1970
c.  30/01/1970
Câu 3: Tháng 2 năm 1948 có sự kiện gì nổi bật?
a.  Bác Hồ viết thư khen ngợi các cháu thiếu nhi trong kháng chiến chống
Pháp thắng lợi
b.  Bác Hồ viết thư cho học sinh nhân dịp năm học mới
c.  Bác Hồ viết thư hướng dẫn thiếu nhi cả nước làm công tác Trần Quốc
Toản.
d.  Bác Hồ gặp mặt thiếu nhi tại Phủ Chủ tịch
Câu 4: Khẩu hiệu "Vì tổ quốc xã hội chủ nghĩa, vì lý tưởng của Bác Hồ vĩ
đại: Sẵn sàng!" được Ban chấp hành Trung ương Đảng trao cho Đội vào ngày
tháng năm nào?
a.  26/3/1976
b.  03/02/1976
c.  23/6/1976
Câu 5: Bác Hồ gửi thư căn dặn thiếu niên nhi đồng 5 điều vào ngày tháng năm
nào?
a.  05/9/1961
b.  15/5/1954
c.  15/5/1961
Câu 6: Phần thưởng cao quý nhất mà Đảng và nhà nước đã tặng Đội TNTP Hồ
Chí Minh trong sự nghiệp đổi mới ?
a.  Huân chương Hồ Chí Minh
b.  Huân chương Sao vàng
c.  Lá cờ Đội mang dòng chữ "Thiếu niên Việt Nam hãy làm tốt 5 điều Bác
Hồ dạy"
Câu 7: Bí danh của đồng chí Lý Thị Xậu 1 trong 5 đội viên đầu tiên là:
a.  Thuỷ Tiên
b.  Thanh Minh
c.  Thanh Thuỷ
d.  Minh Thuỷ
Câu 8a: (Dành cho GV - TPT Đội tiểu học) Trưởng Sao nhi đồng là do:
a.  Phụ trách Sao chọn cử
b.  Nhi đồng trong Sao bầu ra
c.  Giáo viên chủ nhiệm lớp chỉ định
d.  Giáo viên- Tổng phụ trách chỉ định.
Câu 8b: (Dành cho GV - TPT Đội THCS) Ban Chỉ huy Chi đội là do:
a.  Tổng phụ trách chọn cử
b.  Đại hội chi đội bầu ra
c.  Giáo viên chủ nhiệm lớp chỉ định
Câu 9: Ban Chỉ huy Đội là:
a.  Bộ máy tự quản của Đội
b.  Quyết định mọi công việc của Đội
c.  Tổ chức các hoạt động, sinh hoạt của Đội theo kế hoạch
Câu 10: Trong các cách gọi sau, cách nào đúng?
a.  Cờ Chi đội
b.  Cờ Liên đội
c.  Cờ đội
Câu 11: Việc thành lập các Chi đội, Liên đội do ai quyết định?
a.  Hội đồng Đội cùng cấp
b.  Cấp bộ Đoàn cùng cấp
c.  Cấp bộ Đoàn hoặc Hội đồng Đội cấp xó
Câu 12: Đội TNTP Hồ Chí Minh đã qua mấy lần đổi tên, đó là những tên gọi
gì, năm nào?
5 lần:
- Đội Nhi đồng cứu quốc(1941)
- Đội Thiếu nhi cứu quốc (1946)
- Đội Thiếu nhi Tháng Tám (Tháng 3 năm 1951)
- Đội TNTP Việt Nam (Tháng 11 năm 1956)
- Đội TNTP Hồ Chí Minh (30 tháng 1 năm 1970)
Câu 13: Câu: "Vâng lời Bác dạy- Làm nghìn việc tốt- Chống Mĩ cứu nước-
Thiếu niên sẵn sàng!” mà Đảng và Nhà nước trao cho Đội nhân sự kiện gỡ?
a.  Kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập Đội (15-5- 1961)
b.  Kỷ niệm 25 năm Ngày thành lập Đội (15-5- 1966)
c.  Phong trào"Nghìn việc tốt" xuất hiện(1961)
d.  Phong trào "Kế hoạch nhỏ" xuất hiện(1958)
Câu 14: Anh chị hãy nêu các biểu trưng của Đội?
1.Cờ Đội
2. Huy hiệu Đội
3. Khăn quàng
2
4. Đội Ca
5. Khẩu hiệu Đội.
Câu 15: Đội TNTP Hồ Chí Minh:
a.  Là lực lượng giáo dục trong và ngoài nhà trường, là lực lượng hậu bị của
Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; lực lượng nũng cốt trong các phong trào thiếu nhi.
b.  Là trường học giáo dục thiếu nhi Việt Nam trong và ngoài nhà trường, là
đội dự bị của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; lực lượng nũng cốt trong các phong trào
thiếu nhi.
c.  Là trường học giáo dục thiếu nhi Việt Nam trong và ngoài nhà trường, là
đội dự bị của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; lực lượng nũng cốt và chỉ đạo trong các
phong trào thiếu nhi.
d.  Là lực lượng giáo dục trong và ngoài nhà trường, là lực lượng hậu bị của
Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; lực lượng nũng cốt và chỉ đạo trong các phong trào
thiếu nhi.
Câu 16: Anh, chị hãy nêu lời hứa của Đội viên?
1. Thực hiện tốt 5 Điều Bác Hồ dạy thiếu niên nhi đồng.
2. Tuân theo Điều lệ Đội TNTP Hồ Chí Minh.
3. Giữ gìn danh dự Đội TNTP Hồ Chớ Minh.
Câu 17: Hệ thống tổ chức của Hội đồng Đội gồm mấy cấp. Đó là những cấp
nào?
4 cấp:
1.Cấp xã
2. Cấp huyện
3. Cấp tỉnh
4. Cấp Trung ương
Câu 18: Chi đội chỉ được thành lập khi:
a.  Có 3 đội viên trở lên
b.  Có 4 đội viên trở lên
c.  Có 5 đội viên trở lờn
d.  Có 7 đội viên trở lên
Câu 19: Liên đội chỉ được thành lập khi:
a.  Có 2 Chi đội trở lên
b.  Cú 3 Chi đội trở lên
c.  Có 4 Chi đội trở lên
d.  Có 5 Chi đội trở lên
Câu 20: Cấp cơ sở của Đội TNTP Hồ Chí Minh là:
a.  Chi đội và Liên đội
b.  Chi đội và phân đội
c.  Cả 2 ý trên
Câu 21: Tính chất của Đội TNTP Hồ Chí Minh gồm:
a.  Tính quần chúng, tính chính trị, tính tự nguyện
b.  Tính quần chúng, tính giáo dục, tính tình ngyện
3
c.  Tính quần chúng, tính chính trị, tính giáo dục
Câu 22: Anh chị hãy nêu các yêu cầu đối với đội viên ?
- Thuộc, hát đúng Quốc ca, Đội ca và một số bài hát truyền thống, sinh hoạt tập
thể của Đội.
- Thắt khăn, tháo khăn quàng đỏ.
- Chào kiểu đội viên TNTP.
- Thực hiện các động tác cầm cờ, giương cờ, vác cờ, kéo cờ
- Hô, đáp khẩu hiệu Đội.
- Thực hiện các động tác cá nhân tại chỗ và di động, các động tác trong đội
hỡnh, đội ngũ và nghi lễ của Đội.
- Biết 3 bài trống của Đội.
Câu 23: Chào kiểu đội viên thiếu niên tiền phong chỉ thực hiện khi đeo khăn
quàng đỏ hoặc huy hiệu Đội.
a.  Đúng
b.  Sai
c.  Tuỳ từng trường hợp cụ thể
Câu 24: Nghi lễ của Đội gồm:
a.  Chào cờ, diễu hành, duyệt đội, kết nạp đội viên, công nhận chi đội, trưởng
thành, đại hội Đội.
b.  Chào cờ, diễu hành, duyệt đội, kết nạp đội viên, công nhận chi đội, trưởng
thành, đại hội Đội, ĐH cháu ngoan Bác Hồ.
c.  Chào cờ, diễu hành, duyệt đội, kết nạp đội viên, công nhận chi đội, trưởng
thành, đại hội Đội, Đại hội chi đoàn, ĐH cháu ngoan Bác Hồ
d.  Chào cờ, diễu hành, duyệt đội, kết nạp đội viên, công nhận chi đội, trưởng
thành, đại hội Đội.
Câu 25: Đội TNTP Hồ Chí Minh tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc nào?
a.  Tập trung
b.  Tập trung dõn chủ
c.  Tự nguyện, tự quản
Câu 26: Khi tổ chức một nghi lễ của Đội tại 1 địa điểm truyền thống, trong
phần nghi lễ:
a.  Cần có phút sinh hoạt truyền thống
b.  Cần có màn sinh hoạt truyền thống
c.  Không cần có sinh hoạt truyền thống
Câu 27: Bài hát "Người thanh niên mang khăn quàng đỏ" do nhạc sỹ nào sáng
tác.
a.  Phạm Tuyên
b.  Phong Nhã
c.  Hoàng Vân
d.  Hoàng Hà
e.  Xuân Giao
Câu 28: Trong các đội hình sau, đội hình nào đúng với Lễ duyệt Đội:
a.  Liên đội hàng dọc, chi đội hàng dọc
4
b.  Liên đội hàng ngang, chi đội hàng dọc
c.  Cả 2 đều đúng
Câu 29: Trong lễ chào cờ, đội Nghi lễ đứng ở vị trí nào:
a.  Đứng cách ít nhất 3
m
và cùng hướng với Liên đội
b.  Đứng cách ít nhất 3
m
và quay mặt về Liên đội
c.  Cả 2 ý trên
Câu 30: Đáp án nào là đúng với nhịp trống con bài trống hành tiến?
a.  1.12345 - 1.1234567 - 123 - 123456789
121 - 121 - 123.12345 - 123456789.
b.  1- 12345-1-1234567-123 - 12345-123456789-121-121-123-1234567-
123456789
c.  1.12345 - 1.1234567 - 123 - 12345 - 1234567
121 - 123 - 123.1234567 - 123456789
d.  Cả 3 phương án trên đều sai.
Câu 31: : Cách báo cáo của phân đội trưởng phân đội A sau đây, cách nào là
đúng?
a.  “Báo cáo với đồng chí chi đội trưởng, phân đội chúng tôi có 20 đội viên,
có mặt 18 đồng chí, vắng 2 đồng chí, có lý do đầy đủ, báo cáo với đồng chí hết!”
b.  “Báo cáo chi đội trưởng, phân đội A có 20 đội viên, có mặt 18, vắng mặt
2, có lý do, khăn quàng, mũ calô đầy đủ. Báo cáo hết.
c.  “Báo cáo chi đội trưởng, phân đội A có 20 đội viên, có mặt 18, vắng mặt
2, có lý do. Báo cáo hết”
Câu 32: Khẩu lệnh chỉ huy đội nào sau đây là đúng.
a.  Bước sang bên phải 2 bước - bước.
b.  Toàn chi đội (phân đội) bước sang bên phải 2 bước - bước.
c.  Sang phải 2 bước - bước.
Câu 33: Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc nào?
a.  Tập trung
b.  Tập trung dân chủ
c.  Tự quản
Câu 34: Việc sửa đổi Điều lệ Đội TNTP Hồ Chí Minh do ai quyết định?
a.  Hội đồng Đội Trung ương
b.  Đại hội Đoàn toàn quốc
c.  Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
Câu 35: Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Nghệ An đã qua mấy lần Đại hội?
a.  14 lần
b.  15 lần
c.  16 lần
Câu 36: Anh (chị) hãy điền dấu X vào những ý đúng.
Các hoạt động giáo dục chủ yếu của Đội gồm:
a.  Giáo dục đạo đức, tác phong
b.  Giáo dục ý thức, trách nhiệm trong học tập
c.  Giáo dục lao động, hướng nghiệp
5

Generate time = 0.10555291175842 s. Memory usage = 1.94 MB