Bài 49: Nhận biết một số anion trong dung dịch

07/26/13
NhiÖt liÖt Chµo mõng c¸c thÇy c«
gi¸o
VÒ Dù giê th¨m líp
Tr­êng THpt phô
Tr­êng THpt phô
dùc
dùc
07/26/13
Kiểm tra bài cũ
Kiểm tra bài cũ
Kiểm tra bài cũ
Kiểm tra bài cũ
Câu 2:
Câu 2:
Một dung dịch chứa đồng thời các cation Cu
Một dung dịch chứa đồng thời các cation Cu
2+
2+
, Al
, Al
3+
3+
, Fe
, Fe
3+
3+
. Trình
. Trình
bày cách nhận biết sự có mặt từng ion trong dung dịch.
bày cách nhận biết sự có mặt từng ion trong dung dịch.
Câu 3:
Câu 3:
Cho các ion sau: Na
Cho các ion sau: Na
+
+
(1), Ca
(1), Ca
2+
2+
(2), Ag
(2), Ag
+
+
(3), Cl
(3), Cl
-
-
(4), NO
(4), NO
3
3
-
-
(5), NH
(5), NH
4
4
+
+
(6),
(6),
CO
CO
3
3
2-
2-
(7), H
(7), H
+
+
(8). Các ion tồn tại đồng thời trong cùng một dung dịch là:
(8). Các ion tồn tại đồng thời trong cùng một dung dịch là:
A. 1, 2, 4, 5, 6, 7
A. 1, 2, 4, 5, 6, 7
B. 1, 3, 4, 5, 6, 8
B. 1, 3, 4, 5, 6, 8
C. 1, 2, 4, 5, 7, 8
C. 1, 2, 4, 5, 7, 8
D. 1, 2, 4, 5, 6, 8
D. 1, 2, 4, 5, 6, 8
Câu 1:
Câu 1:
Nguyên tắc để nhận biết một ion trong dung dịch? Cho ví dụ?
Nguyên tắc để nhận biết một ion trong dung dịch? Cho ví dụ?
D. 1, 2, 4, 5, 6, 8
D. 1, 2, 4, 5, 6, 8


07/26/13
ĐÁP ÁN
ĐÁP ÁN
Câu 1:
Câu 1:
Nguyên tắc: thêm vào dung dịch một thuốc thử tạo với ion đó một
Nguyên tắc: thêm vào dung dịch một thuốc thử tạo với ion đó một
sản phẩm đặc trưng như: một chất kết tủa, một hợp chất có màu hoặc
sản phẩm đặc trưng như: một chất kết tủa, một hợp chất có màu hoặc
một chất khí.
một chất khí.
-
Ví dụ:
Ví dụ:
+ Nhận biết ion NH
+ Nhận biết ion NH
4
4
+
+
thuốc thử là dung dịch kiềm, đun nóng.
thuốc thử là dung dịch kiềm, đun nóng.
NH
NH
4
4
+
+
+ OH
+ OH
-
-
NH→
NH→
3
3
+ H↑
+ H↑
2
2
O
O


+ Nhận biết cation Fe
+ Nhận biết cation Fe
3+
3+
: thuốc thử là SCN
: thuốc thử là SCN
-
-
hoặc dung dịch kiềm.
hoặc dung dịch kiềm.


Fe
Fe
3+
3+
+ 3SCN Fe(SCN)→
+ 3SCN Fe(SCN)→
3
3


màu đỏ máu
màu đỏ máu


Fe
Fe
3+
3+
+ 3OH– Fe(OH)→
+ 3OH– Fe(OH)→
3
3


màu nâu đỏ
màu nâu đỏ
Câu 2:
Câu 2:
- Dùng dd NaOH: Cho từ từ đến dư dd thuốc thử vào dd mẫu.
- Dùng dd NaOH: Cho từ từ đến dư dd thuốc thử vào dd mẫu.
+ Thấy xuất hiện kết tủa màu nâu đỏ, chứng tỏ có mặt Fe
+ Thấy xuất hiện kết tủa màu nâu đỏ, chứng tỏ có mặt Fe
3+
3+
.
.
Fe
Fe
3+
3+
+ 3OH
+ 3OH
-
-
Fe(OH)→
Fe(OH)→
3
3


màu nâu đỏ
màu nâu đỏ
+ Thấy xuất hiện kết tủa màu xanh lam, chứng tỏ có mặt Cu
+ Thấy xuất hiện kết tủa màu xanh lam, chứng tỏ có mặt Cu
2+
2+
.
.
Cu
Cu
2+
2+
+ 2OH
+ 2OH
-
-
Cu(OH)→
Cu(OH)→
2
2


màu xanh lam
màu xanh lam
+ Thấy xuất hiện kết tủa keo trắng, sau đó tan trong thuốc thử dư, chứng
+ Thấy xuất hiện kết tủa keo trắng, sau đó tan trong thuốc thử dư, chứng
tỏ có mặt Al
tỏ có mặt Al
3+
3+
.
.
Al
Al
3+
3+
+ 3OH
+ 3OH
-
-
Al(OH)→
Al(OH)→
3
3
keo trắng↓
keo trắng↓
Al(OH)
Al(OH)
3
3
+ OH
+ OH
-
-
[Al(OH)
[Al(OH)
4
4
]
]
-
-
07/26/13
Bµi 49
Bµi 49
nhËn biÕt mét sè anion trong dung
nhËn biÕt mét sè anion trong dung
dÞch
dÞch
MỤC TIÊU BÀI HỌC
MỤC TIÊU BÀI HỌC
-


Hiểu cách sử dụng một số thuốc thử phân tích.
Hiểu cách sử dụng một số thuốc thử phân tích.
-


Hiểu được cách nhận biết một số anion trong dung dịch.
Hiểu được cách nhận biết một số anion trong dung dịch.
-


Giải một số bài tập Nhận biết hoá chất.
Giải một số bài tập Nhận biết hoá chất.
07/26/13
Câu 3:
Câu 3:
Cho các ion sau: Na
Cho các ion sau: Na
+
+
(1), Ca
(1), Ca
2+
2+
(2), Ag
(2), Ag
+
+
(3), Cl
(3), Cl
-
-
(4), NO
(4), NO
3
3
-
-
(5), NH
(5), NH
4
4
+
+
(6),
(6),
CO
CO
3
3
2-
2-
(7), H
(7), H
+
+
(8). Các ion tồn tại đồng thời trong cùng một dung dịch là:
(8). Các ion tồn tại đồng thời trong cùng một dung dịch là:
A. 1, 2, 4, 5, 6, 7
A. 1, 2, 4, 5, 6, 7
B. 1, 3, 4, 5, 6, 8
B. 1, 3, 4, 5, 6, 8
C. 1, 2, 4, 5, 7, 8
C. 1, 2, 4, 5, 7, 8
D. 1, 2, 4, 5, 6, 8
D. 1, 2, 4, 5, 6, 8


Câu 3:
Câu 3:
Cho các ion sau: Na
Cho các ion sau: Na
+
+
(1), Ca
(1), Ca
2+
2+
(2), Ag
(2), Ag
+
+
(3), Cl
(3), Cl
-
-
(4), NO
(4), NO
3
3
-
-
(5), NH
(5), NH
4
4
+
+
(6),
(6),
CO
CO
3
3
2-
2-
(7), H
(7), H
+
+
(8). Các ion tồn tại đồng thời trong cùng một dung dịch là:
(8). Các ion tồn tại đồng thời trong cùng một dung dịch là:
A. 1, 2, 4, 5, 6, 7
A. 1, 2, 4, 5, 6, 7
B. 1, 3, 4, 5, 6, 8
B. 1, 3, 4, 5, 6, 8
C. 1, 2, 4, 5, 7, 8
C. 1, 2, 4, 5, 7, 8
D. 1, 2, 4, 5, 6, 8
D. 1, 2, 4, 5, 6, 8


Nhận xét:
Nhận xét:
Sự có mặt của một số ion trong dung dịch phụ thuộc vào sự
Sự có mặt của một số ion trong dung dịch phụ thuộc vào sự
có mặt của các ion khác.
có mặt của các ion khác.
Chẳng hạn, dung dịch đã chứa ion Ag
Chẳng hạn, dung dịch đã chứa ion Ag
+
+
thì không thể có Cl
thì không thể có Cl
-
-
; trong môi
; trong môi
trường axit các ion HCO
trường axit các ion HCO
3
3
-
-
, CO
, CO
3
3
2-
2-
, SO
, SO
3
3
2-
2-
không thể tồn tại...
không thể tồn tại...
Bµi 49
Bµi 49
nhËn biÕt mét sè anion trong dung
nhËn biÕt mét sè anion trong dung
dÞch
dÞch

Generate time = 0.076359987258911 s. Memory usage = 1.93 MB