Bảng các số từ 1 đên 100


PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO QUẬN GÒ VẤP
TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ HOÀN
NGƯỜI THỰC HIỆN: PHAN THỊ KIM LUYẾN

BÀI CŨ: LUYỆN TẬP
Đúng giơ Đ, sai giơ S
78 > 69

72 gồm 7 và 2
Số liền sau của 59 là 58
Số 99 gồm 9 chục và 9 đơn vị

Đ
S
S
Đ

Thứ tư ngày 19 tháng 3 năm 2008
Toán
Bảng các số từ 1 đến 100


100 c laøĐọ m t tr mộ ă

91 92 9493 969590 97 9998 100


Generate time = 0.094225883483887 s. Memory usage = 1.92 MB