Đề kiểm tra GDCD 8 học kỳ I

Trờng THCS xã đầm hà
đề kiểm tra + đáp án biểu điểm
học kì I năm học 2008-2009
Môn: GDCD 8
Thời gian làm bài 45 phút
Câu 1 ( 3 điểm )
Thế nào là tình bạn trong sáng lành mạnh? Nêu các đặc điểm của tình
bạn trong sáng lành mạnh ?
Câu 2 ( 5 điểm )
Em đến nhà bạn để rủ bạn cùng đi tham gia cổ động cho ngày bầu cử
Quốc hội sắp tới, nhng bạn không muốn đi vì đang xem bóng đá trên vô tuyến.
Em sẽ xử sự nh thế nào? Phân tích từng cách ứng xử
a, Em đi một mình đến trờng cho kịp giờ
b, Chờ bạn xem xong rồi đi
c, Giải thích để bạn hiểu rõ rồi cùng đi
d, Em và bạn cùng ngồi xem bóng đá
Câu 3 ( 2 điểm )
Toàn và Hoà đang tranh luận với nhau. Toàn nói ở những nớc đàng
phát triển không có gì đáng học tập vì họ lạc hậu lắm, chỉ ở những nớc phát
triển có kinh tế, khoa học kỹ thuật tiên tiến mới có nhiều thành tựu đáng cho
ta học tập. Hoà bảo Ngay cả những nớc đang phát triển cũng có nhiều mặt
để ta học tập .
Em đồng tình với bạn nào? vì sao?
Đáp án và biểu điểm
Câu 1, Nêu khái niệm : Là tình cảm gắn bó giữa hai hoặc nhiều ngời trên cơ
sở hợp tính, sở thích, chung một lý tởng ( 1,5 điểm )
Đặc điểm : Phù hợp về quan niệm sống, tôn trọng lẫn nhau cảm thông,
đồng cảm
( 1,5 điểm )
Câu 2
Chọn cách xử sự đúng : c ( 1 điểm )
Phân tích mỗi ý đúng 1 điểm ( tổng 4 điểm )
Câu 3
-Đồng ý với bạn Hoà ( 1điểm )
-giải thích đúng ( 1 điểm )

Generate time = 0.11820316314697 s. Memory usage = 1.93 MB