Bài 1: Sự hình thành và phát triển xã hội phong kiến ở Châu ÂuThêi k×
Thêi k×
cæ ®¹i
cæ ®¹i
Thêi k×
Thêi k×


trung ®¹i
trung ®¹i
Thêi k×
Thêi k×
cËn ®¹i
cËn ®¹i
Thêi k×
Thêi k×
hiÖn ®¹i
hiÖn ®¹i
Ph©n k× lÞch sö x· héi loµi ng­êi
Ph©n k× lÞch sö x· héi loµi ng­êi
Líp 6
Líp 6
Líp 7
Líp 7
Líp 8
Líp 8
Líp 9
Líp 9

Lịch sử 7
Lịch sử 7
Phần một
Phần một


Bài 1
Bài 1
Sự hình thành và phát triển
Sự hình thành và phát triển
của xã hội phong kiến ở
của xã hội phong kiến ở
châu Âu
châu Âu
(Thời sơ - trung kì trung đại)
(Thời sơ - trung kì trung đại)

R« - ma cæ ®¹i

1/ Sự hình thành xã hội phong kiến ở
1/ Sự hình thành xã hội phong kiến ở
châu Âu
châu Âu
a) Hoàn cảnh lịch sử
a) Hoàn cảnh lịch sử
Thế kỉ V, người Giec-man tiêu diệt Rô-ma thành lập các quốc gia phong kiến.
Thế kỉ V, người Giec-man tiêu diệt Rô-ma thành lập các quốc gia phong kiến.


¡ng-gl« X¾c-x«ng
(Anh)
§«ng Gèt
(ý)
T©y Gèt
T©y Ban Nha
Ph¬-r¨ng
(Ph¸p)

Bản đồ các quốc gia phong kiến châu Âu

Bậc thang đẳng cấp
Bậc thang đẳng cấp
Vu
a
Kþ sü
Công t­íc
Hầu t­íc
Tử t­íc
Bá t­íc
Nam t­íc

ChiÕm ®o¹t ruéng ®Êt
ChiÕm ®o¹t ruéng ®Êt

Phong t­íc vÞ
Phong t­íc vÞ

Những việc làm của người Giéc-man có tác
Những việc làm của người Giéc-man có tác
động như thế nào đến sự hình thành xã hội
động như thế nào đến sự hình thành xã hội
phong kiến châu Âu?
phong kiến châu Âu?
Xuất hiện các tầng lớp mới:
Xuất hiện các tầng lớp mới:
Lãnh chúa
Lãnh chúa


nông nô
nông nô
b)Sự biến đổi trong xã hội:
b)Sự biến đổi trong xã hội:

L·nh chóa phong kiÕn vµ n«ng n« ®­îc h×nh
L·nh chóa phong kiÕn vµ n«ng n« ®­îc h×nh
thµnh tõ nh÷ng tÇng líp nµo cña x· héi cæ
thµnh tõ nh÷ng tÇng líp nµo cña x· héi cæ
®¹i?
®¹i?
T­íng lÜnh qu©n sù
T­íng lÜnh qu©n sù
Quý téc
Quý téc
N« lÖ
N« lÖ
N«ng d©n
N«ng d©n
L·nh chóa
phong kiÕn
N«ng n«
X· héi
phong kiÕn
h×nh thµnh

1/ Sự hình thành xã hội phong kiến ở
1/ Sự hình thành xã hội phong kiến ở
châu Âu
châu Âu
a) Hoàn cảnh lịch sử
a) Hoàn cảnh lịch sử
Thế kỉ V, người Giec-man tiêu diệt Rô-ma thành lập các quốc gia
Thế kỉ V, người Giec-man tiêu diệt Rô-ma thành lập các quốc gia
phong kiến.
phong kiến.
b)Sự biến đổi trong xã hội:
b)Sự biến đổi trong xã hội:
- Cỏc tng lp mi xut hin:
- Cỏc tng lp mi xut hin:
Lãnh chúa, nông nô
Lãnh chúa, nông nô
- Mối quan hệ: Nông nô phụ thuộc lãnh chúa.
- Mối quan hệ: Nông nô phụ thuộc lãnh chúa.


Xã hội phong kiến hình thành
Xã hội phong kiến hình thành

2/ L·nh ®Þa phong kiÕn
2/ L·nh ®Þa phong kiÕn
b) §êi sèng trong l·nh ®Þa
b) §êi sèng trong l·nh ®Þa
a) L·nh ®Þa lµ g×?
a) L·nh ®Þa lµ g×?

L·nh ®Þa phong kiÕn ch©u ¢u


Em hiểu thế nào là lãnh địa phong kiến?
Lãnh địa phong kiến: Là vùng đất rộng lớn do
lãnh chúa làm chủ, trong đó có lâu đài, thành
quách, rừng núi, đồng cỏ

Generate time = 0.085479974746704 s. Memory usage = 1.93 MB