Liên hệ giữa cung và dây

Trường THCS NGUYễN HUệ - ĐạI LộC
Giáo Viên: Phạm Thị Lệ Khương
Thứ năm ngày 24 tháng 01 năm 2008
KiÓm tra bµi cò
Bµi 1: Cho (O; 2cm), biÕt gãc AOB b»ng 60
0
.TÝnh sè
®o cung nhá AmB vµ sè ®o cung lín AnB.
n
m
60
°
O
B
A
S®AmB = AOB = 60
0
S®AnB = 360
0
– 60
0
= 300
0
Kiểm tra bài cũ:
Bài 2: Cho đường tròn (O) và hai điểm A, B thuộc (O).
Hãy điền một trong các từ ( cung , dây cung, mút) vào chỗ có
dấu ( ) trong các câu sau để được các phát biểu đúng.
B
O
A
m
n
1. Hai điểm A, B chia đường tròn (O) thành
hai phần, mỗi phần được gọi là một .......
2. Đoạn thẳng AB được gọi là .............
3. Các cung AmB, AnB và dây AB
có chung hai ............ là A và B.
dây cung
mút
cung
Dây AB căng hai cung
AmB và AnB
Thứ năm ngày 24 tháng 01 năm 2008
Thứ năm ngày 24 tháng 01 năm 2008
Liên hệ giữa cung và dây
Tiết 39
D
C
B
A
O
Bài toán 1:
a.Vẽ dường tròn (O), dây AB = CD
( AB và CD không đi qua O).
Chứng minh :AB = CD
b. Điều ngược lại có đúng không?
a. Khi AB = CD thì
AOB = COD (c.c.c)
Giải
b. Điều ngược lại luôn đúng
(c/m tương tự)
Trong đường tròn (O):

AB = CD => AB = CD

AB = CD => AB = CD
AOB = COD => AB = CD
Thứ năm ngày 24 tháng 01 năm 2008
Liên hệ giữa cung và dây
Tiết 39
1.Định lí 1(SGK)
2.Định lí 2
B
A
C
D
O
D
C
B
A
O
Điều n y ho n to n đúng trong
hai đường tròn bằng nhau.
D
C
B
A
O'
O
D
C
O'
B
A
O
Trong đường tròn (O):
a) AB = CD => AB = CD
b) AB = CD => AB = CD
Trong đường tròn (O):
AB > CD <=> AB > CD

Generate time = 0.080754995346069 s. Memory usage = 1.93 MB