Mẫu Báo cáo kết quả chương trình thử việc

BÁO CÁO KẾT QUẢ THỬ VIỆC
BÁO CÁO KẾT QUẢ THỬ VIỆC
(do người thử việc tự đánh giá)
Ngày: ……/…/……
Trang: 1/ 1
Họ và tên:
Ngày tháng năm sinh: / /
Vò trí công việc: Đơn vò công tác:
Tốt nghiệp trường: Ngành:
Được sự tuyển dụng của:
Ngày tuyển dụng: / /
Hợp đồng thử việc số : ngày: / / Thời gian thử việc: tháng
Mức lương thử việc: Hệ số:
I- BÁO CÁO KẾT QUẢ CHƯƠNG TRÌNH THỬ VIỆC:
1- Kết quả thực hiện theo chương trình thử việc:
T
T
Tên công việc/
đề tài
Hệ
số
Tiêu chuẩn
hòan thành
Kết qủa
thực hiện
Mức độ
hòan thành
Điểm
X Y
Tổng điểm 10
Điểm bình quân kết quả công việc: (A) = ∑(X * Y) / 10
Diễn giải kết quả thực hiện cụ thể của từng công việc:
@ ...................................................................................................................................................................
@ ...................................................................................................................................................................
2- Các công việc phát sinh ngoài chương trình thử việc: (nếu có)
........................................................................................................................................................................
3- Nhận xét:
- Nguyên nhân/ yếu tố tác động hỗ trợ hoàn thành công việc:................................................................
- Nguyên nhân/ yếu tố tác động cản trở hoàn thành công việc:...............................................................
II – NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ VỀ BẢN THÂN QUA THỰC TẾ CÔNG VIỆC ĐƯC GIAO:
1- Năng lực/ kỹ năng:
- Khả năng, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ:
- Mặt mạnh/ ưu điêåm:
- Mặt yếu/ nhựợc điểm:
2- Ý thức chấp hành kỷ luật
- Chấp hành k ỷ luật giờ công:
- Chấp hành nội quy, kỷ luật lao động và sinh hoạt của Công ty / Đơn vò:
III - NHẬN XÉT/ ĐỀ XUẤT VỀ HOẠT ĐỘNG TẠI ĐƠN VỊ/ CÔNG TY (nếu có)
........................................................................................................................................................................
IV - NGUYỆN VỌNG:
- Khả năng làm việc tại Công ty: .............................................................................................................
- Nguyện vọng tiếp tục công tác: .............................................................................................................
Xác nhận của TĐV về KQCV Người báo cáo

Generate time = 0.13887500762939 s. Memory usage = 1.93 MB