Vật lý 9 Tiết 55 - Bài 49 Mắt cận và mắt lão


Phßng GD&§T TP B¾c Ninh
Tr­êng THCS Phong Khª
Biªn so¹n: NguyÔn V¨n Yªn
TiÕt 55: M¾t cËn vµ m¾t l·o

Kiểm tra bài cũ:
Trả lời
Câu 1: Em hãy cho biết các
bộ phận quan trọng nhất
của mắt. Các bộ phận đó
đóng vai trò như thế nào so
vơí máy ảnh?
TLC1: Hai bộ phận quan trọng nhất là
thể thủy tinh và màng lưới (còn gọi là
võng mạc). Thể thủy tinh đóng vai trò
như vật kính, còn màng lưới đóng vai
trò như phim trong maý ảnh.
Câu 2: Quá trình điều tiết
trong mắt xảy ra như thế
nào? Thế nào là điểm cực
cận và điểm cực viễn?
TLC2: Trong quá trình điều tiết thì thể
thuỷ tinh bị co giãn, phồng lên hoặc
dẹt xuống, để cho ảnh hiện trên màng
lưới rõ nét. Điểm cực cận là điểm gần
mắt nhất mà ta có thể nhìn rõ được vật,
điểm cực viễn là điểm xa mắt nhất mà
ta có thể nhìn rõ được vật khi không
điều tiết.

C
V
Cc
Phim

mµng
l­íi
VËt kÝnh vµ thÓ
thñy tinh
Minh ho¹ c©u 1
Minh ho¹ c©u 2
Kho¶ng C
V
®Õn C
C
nh×n râ vËt

Cháu (bị cận thị): Ông ơi! Cháu để kính ở đâu mà tìm mãi không
thấy. Ông cho cháu mượn kính của ông một lúc nhé!
Ông: Cháu đeo kính của ông thế nào được!
Cháu: Thưa ông thế kính của ông khác kính của cháu thế nào ạ ?
Muốn trả lời câu hỏi của cháu chúng ta sang bài hôm nay!
Tiết 55 Bài 49
mắt cận và
mắt lão

Tiết 55 mắt cận và mắt lão
C1 Hãy khoanh tròn
vaò dâú cộng (+)
những biểu hiện mà
em cho rằng triệu
chứng của tật cận
thị.
I. mắt cận
1. Những biểu hiện của tật cận thị
+ Khi đọc sách, phải đặt sách gần mắt hơn bình
thường.
+ Khi đọc sách, phải đặt sách xa mắt hơn bình
thường.
+ Ngồi dưới lớp, nhìn chữ viết trên bảng thấy
mờ.
+ Ngôì trong lớp, không nhìn rõ những vật
ngoài sân.

Tiết 55 mắt cận và mắt lão
C2 Mắt cận thị
không nhìn rõ
những vật ở xa hay
ở gần mắt? Điểm C
V

của mắt ở xa hay
gần mắt hơn bình
thường.
I. mắt cận
1. Những biểu hiện của tật cận thị
+ Điểm C
V
của mắt ở gần mắt hơn bình thư
ờng.
+ Mắt cận không nhìn rõ những vật ở xa mắt.
C
V
mắt cậnC
V
mắt bình thường

Generate time = 0.054476976394653 s. Memory usage = 1.93 MB