3 Tac gia Ho Chi Minh

Trường THPT Tam quan
Ngày soạn: 3- 8 -2008 Đọc văn :
Tiết : 4
I. MỤCTIÊU
1. Về kiến thức: Giúp học sinh :
HiĨu ®ỵc quan ®iĨm s¸ng t¸c, nh÷ng nÐt kh¸i qu¸t vỊ sù nghiƯp v¨n häc
vµ nh÷ng nÐt chÝnh vỊ phong c¸ch nghƯ tht cđa Hå ChÝ Minh..
2. Về kó năng
HS trªn c¬ së bµi kh¸i qu¸t biÕt vËn dơng cã hiƯu qu¶ vµo viƯc ®äc hiĨu
c¸c t¸c phÈm v¨n häc cđa Hå ChÝ Minh
3. Về thái độ: : Lòng yêu mến , kính phục vò “anh hùng giải phóng
dân tộc Việt Nam , danh nhân văn hóa thế giới “.
II. CHUẨN BỊ
1.Chuẩn bò của giáo viên
- Đồ dùng dạy học : Tài liệu tham khảo: Sách giáo viên, Thiết kế bài giảng Ngữ văn 12,
Ôn tập Ngữ văn 12. Soạn giáo án
- Phương án tổ chức lớp học : Đọc diễn cảm, gợi mở, thảo luận, bình giảng.
2. Chuẩn bò của học sinh : Đọc sách giáo khoa, soạn bài theo hướng dẫn sách giáo khoa
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
1. Ổn đònh tình hình lớp : (1phút) Kiểm tra nề nếp, só số, tác phong học sinh.
2. Kiểm tra bài cũ : (5 phút) kiểm tra 3-5 vở soạn của học sinh.
3. Giảng bài mới:
- Giới thiệu bài : (2 phút)
“Bác sống như trời đất của ta
u từng ngọn lúa mỗi nhành hoa
Tự do cho mỗi đời nơ lệ
Sữa để em thơ, lụa tặng già”.
( Bác ơi - Tố Hữu)
Hồ Chí Minh là người đặt nền móng , người mở đường cho văn học cách mạng. Sự nghiệp
văn học Hồ Chí Minh rất đặc sắc về nội dung tư tưởng, phong phú đa dạng về thể loại và
phong cách sáng tác.
- Tiến trình bài dạy:
THỜI
GIAN
HOẠT ĐỘNG CỦA
GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA
HỌC SINH
NỘI DUNG KIẾN THỨC
7’
Hoạt động 1
Giáo viên hướng dẫn
học sinh đọc tác phẩm
và tóm tắt tiểu sử Hå
ChÝ Minh.
Hoạt động 1
HS ®äc SGK vµ tãm t¾t
vµi nÐt vỊ tiĨu sư Hå ChÝ
Minh?
I/ Vµi nÐt vỊ tiĨu sư.
1. TiĨu sư:
- Hå ChÝ Minh tªn gäi thêi niªn
thiÕu lµ Ngun Sinh Cung, trong
thêi k× ®Çu ho¹t ®éng c¸ch m¹ng
mang tªn Nguyễn i Quốc, sinh
ngµy: 19/05/1890 trong mét gia
®×nh nhµ nho yªu níc.
- Quª qu¸n: Lµng Kim Liªn (lµng
Sen), x· Kim Liªn hun Nam
§µn NghƯ An
- Gia ®×nh:
+ Cha lµ cơ Phã b¶ng Ngun Sinh
S¾c
Ngữ văn 12 Cơ bản - 1 - GV : Nguyễn Văn Mạnh
Trường THPT Tam quan
20’
Tãm t¾t nh÷ng nÐt chÝnh
vỊ qua str×nh ho¹t ®éng
c¸ch m¹ng cđa Hå ChÝ
Minh? (chó ý c¸c mèc
thêi gian).
Hoạt động 2:
Tr×nh bµy v¾n t¾t quan
®iĨm s¸ng t¸c van häc
cđa Hå ChÝ Minh, chøng
minhb»ng liªn hƯ thùc
tÕ?


Giáo viên:
“Nay ở trong thơ nên
có thép
Nhà thơ cũng phải biết
xung phong”
“Lấy cán bút làm đòn
chuyển xoay chế độ
Mỗi vần thơ bom đạn
phá cường quyền”
“Chở bao nhiêu đạo
thuyền không khẳm
Hoạt động 2:
“Ngâm thơ ta vốn không
ham”.
“Mỗi phạn bất vong duy
trúc bạch.
Lập thân tối hạ thò văn
chương”
(Viên Mai)

+ MĐ lµ cơ Hoµng ThÞ Loan
- Thêi trỴ Ngêi häc ch÷ H¸n, sau
®ã häc trêng Qc häc H, cã
thêi gian ng¾n d¹y häc ë trêng
Dơc Thanh – Phan ThiÕt.
2. Qu¸ tr×nh ho¹t ®éng c¸ch
m¹ng:
- N¨m 1911, Hå ChÝ Minh ra ®i
t×m ®êng cøu níc. Th¸ng 1/1919,
Ngêi gưi tíi Héi nghÞ VÐc xay b¶n
Yªu s¸ch cđa nh©n d©n An Nam,
kÝ tªn Nguyễn i Quốc. N¨m
1920, dù §¹i héi Tua vµ lµ mét
trong nh÷ng thµnh viªn ®Çu tiªn
s¸ng lËp §¶ng Céng s¶n Ph¸p. Tõ
1923 ®Õn 1941 Ngêi ho¹t ®éng
chđ u ë Liªn x« vµ Trung Qc.
- Hå ChÝ Minh ®· tham gia thµnh
lËp nhiỊu tỉ chøc c¸ch m¹ng nh:
VNTNCM§CH(1925), Héi liªn
hiƯp c¸c d©n téc bÞ ¸p bøc ë ¸
§«ng(1925) vµ chđ tr× Héi nghÞ
hỵp nhÊt c¸c tỉ chøc cs trong níc
ë H¬ng C¶ng(HC)
- 2/1941 Ngêi vỊ níc trùc tiÕp l·nh
®¹o c¸ch m¹ng. Ngµy 13/8/1942
Ngêi sang Trung Qc ngµy
2/9/1945 Ngêi ®äc b¶n Tuyªn
Ng«n §éc lËp. Ngêi mÊt ngµy
2/9/1969.
III/ Sù nghiƯp v¨n häc.
1.Quan ®iĨm s¸ng t¸c.
a. TÝnh chiÕn ®Êu cđa v¨n häc:
-V¨n nghƯ lµ ho¹t ®éng tinh thÇn
phong phó phơc vơ cho sù nghiƯp
c¸ch m¹ng, ho¹t ®éng v¨n häc
còng lµ ho¹t ®éng chÝnh trÞ cđa ng-
êi c¸ch m¹ng. Nhµ v¨n còng ph¶i
cã tinh thÇn xung phong nh nh÷ng
ngêi chiÕn sÜ ngoµi mỈt trËn.
-Quan ®iĨm nµy ®ỵc thĨ hiƯn trong
“Kh¸n thiªn gia thi h÷u c¶m” vµ
“Th gưi c¸c nghƯ sÜ nh©n dÞp triĨn
l·m héi häa 1951”.
-Quan ®iĨm nµy cã sù kÕ thõa
trong trun thèng VH d©n téc vµ
ph¸t huy trong thêi ®¹i ngµy nay.
b. TÝnh ch©n thùc vµ tÝnh d©n
téc cđa v¨n häc:
-Ngêi yªu cÇu v¨n nghƯ sÜ viÕt cho
hay, cho ch©n thËt, cho hïng hån
hiƯn thùc ®êi sèng. Ph¸t huy cèt
c¸ch d©n téc, gi÷ g×n sù trong s¸ng
Ngữ văn 12 Cơ bản - 2 - GV : Nguyễn Văn Mạnh
Trường THPT Tam quan
Đâm mấy thằng gian
bút chẳng tà”.
-Tãm t¾t ng¾n gän di
s¶n v¨n häc cđa Hå ChÝ
Minh ®ång thêi kĨ tªn
nh÷ng t¸c phÈm tiªu
biĨu qua c¸c thĨ lo¹i
s¸ng t¸c cđa Ngêi?
-HS chøng minh nÐt ®Ỉc
s¾c trong trun kÝ cđa
Hå ChÝ Minh qua t¸c
phÈm Vi hµnh?
cđa tiÕng ViƯt, ®Ị cao sù s¸ng t¹o
cđa ngêi nghƯ sÜ.
-VỊ mỈt h×nh thøc, nghƯ tht cđa
t¸c phÈm ph¶i cã sù chän läc, ph¶i
cã sù s¸ng t¹o, ng«n ng÷ trong
s¸ng tr¸nh sù cÇu k× vỊ h×nh thøc.
Quan ®iĨm nghƯ tht trªn
hoµn toµn ®óng ®¾n vµ tiÕn bé
c. TÝnh mơc ®Ých cđa v¨n ch -
¬ng:
-Xt ph¸t tõ mơc ®Ých, ®èi tỵng
tiÕp nhËn ®Ĩ qut ®Þnh ®Õn néi
dung vµ h×nh thøc t¸c phÈm.
-Ngêi cÇm bót ph¶i x¸c ®Þnh:
“ViÕt cho ai?”(®èi tỵng), “ViÕt ®Ĩ
lµm g×?” (mơc ®Ých), “ViÕt c¸i
g×?” (néi dung), “ViÕt ntn?” (h×nh
thóc). Ngêi cÇm bót ph¶i x¸c ®Þnh
®óng mèi quan hƯ cđa chóng th×
v¨n häc míi ®¹t hiƯu qu¶ cao.
-Xt ph¸t tõ quan ®iĨm ®ã mµ
c¸c t¸c phÈm cđa Ngêi lu«n cã t t-
ëng s©u s¾c vµ h×nh thøc nghƯ
tht sinh ®éng.
2. Di s¶n v¨n häc.
a. V¨n chÝnh ln.
-Víi mơc ®Ých chÝnh trÞ, v¨n chÝnh
ln cđa ngêi viÕt ra nh»m tiÕn
c«ng trùc diƯn kỴ thï.
-Nh÷ng t¸c phÈm chÝnh ln thĨ
hiƯn mét lÝ trÝ s¸ng st, trÝ t s¾c
s¶o vµ c¶ mét tÊm lßng yªu ghÐt
nång nµn, s©u s¾c, tÇm hiĨu biÕt
s©u réng vỊ v¨n hãa, vỊ thùc tiƠn
cc sèng. ChÝnh v× thÕ v¨n chÝnh
ln cđa Ngêi trë thµnh nh÷ng ¸ng
v¨n chÝnh lËn mÉu mùc.
-Nh÷ng t¸c phÈm tiªu biĨu: “B¶n
¸n…”, “Tuyªn ng«n…”, “Lêi kªu
gäi…”
b. Trun vµ kÝ:
-Tõ nh÷ng n¨m 20 cđa thÕ kØ 20
(1920-1925) khi Nguyễn i Quốc
®ang ho¹t ®éng c¸ch m¹ng bªn
Ph¸p, Ngêi ®· s¸ng t¸c mét sè
trun, kÝ ®Ỉc s¾c, s¸ng t¹o vµ
hiƯn ®¹i sau ®ã ®ỵc tËp hỵp l¹i
trong tËp Trun vµ kÝ.
-Nh÷ng t¸c phÈm cã tÝnh chiÕn
®Êu cao, thĨ hiƯn vỴ ®Đp trÝ t s¾c
s¶o víi trÝ tëng tỵng phong phó,
vèn v¨n ho¸ s©u réng vµ tÝnh thùc
tiƠn nh»m tè c¸o, ch©m biÕm, ®¶
Ngữ văn 12 Cơ bản - 3 - GV : Nguyễn Văn Mạnh
Trường THPT Tam quan
-Em hiĨu biÕt g× vỊ tËp
th¬ NKTT cu¶ Hå ChÝ
Minh? Nªu nh÷ng néi
dung chÝnh cđa tËp th¬?
-Tr×nh bµy ng¾n gän
nh÷ng nÐt phong c¸ch
®Ỉc s¾c trong di s¶n van
häc cđa Hå ChÝ Minh
th«ng qua c¸c thĨ lo¹i
s¸ng t¸c?
kÝch TD vµ PK ë c¸c níc thc ®Þa
®ång thêi ca ngỵi nh÷ng tÊm g¬ng
chiÕn ®Êu dòng c¶m.
-Nh÷ng trun vµ kÝ cđa Nguyễn
i Quốc ®ỵc viÕt b»ng mét bót
ph¸p hiƯn ®¹i vµ nghƯ tht trÇn
tht linh ho¹t t¹o nªn nh÷ng t×nh
hng ®éc ®¸o, nh÷ng h×nh tỵng
sinh ®éng.
-Nh÷ng t¸c phÈm chÝnh : Pari,
Con ngêi biÕt mïi hun khãi, Vi
hµnh,Nh÷ng mÈu chun vỊ cc
®êi ho¹t ®éng cđa B¸c Hå, Võa ®I
®êng võa kĨ chun.
-Ngoµi ra Ngêi cßn viÕt mét sè t¸c
phÈm kh¸c nh: NhËt kÝ ch×m tµu
(1931), Võa ®ii ®êng võa kĨ
trun (1963).
c. Th¬ ca:
-Sù nghiƯp th¬ ca cđa B¸c v« cïng
phong phó vµ tªn ti cđa ngêi
g¾n liỊn víi tËp th¬ NhËt kÝ trong
tï.
+ T¸c phÈm ghi l¹i mét c¸ch ch©n
thùc chÕ ®é nhµ tï Trung Qc
thêi Tëng Giíi Th¹ch.(T/c híng
ngo¹i).
+ Ph¶n ¸nh bøc ch©n dung tinh
thÇn tù häa cđa Hå ChÝ Minh.
(T/c híng néi).
+ NhËt kÝ trong tï lµ mét tËp th¬
®Ỉc s¾c thĨ hiƯn sù ®a d¹ng vµ linh
ho¹t vỊ bót ph¸p nghƯ tht, kÕt
tinh gi¸ trÞ t tëng vµ nghƯ tht th¬
ca Hå ChÝ Minh.
-Ngoµi NKTT, cßn ph¶i kĨ ®Õn
mét sè chïm th¬ ngêi lµm ë ViƯt
B¾c trong nh÷ng n¨m kh¸ng chiÕn.
Nỉi bËt lµ mét phong th¸i ung
dung hoµ hỵp víi thiªn nhiªn, thĨ
hiƯn b¶n lÜnh cđa ngêi c¸ch m¹ng.
3. Phong c¸ch nghƯ tht.
Phong c¸ch nghƯ tht cđa Hå
ChÝ Minh ®éc ®¸o mµ ®a d¹ng.
-V¨n chÝnh ln: Ng¾n gän, sóc
tÝch, lËp ln chỈt chÏ, lÝ lÏ ®anh
thÐp, b»ng chøng thut phơc,
giµu tÝnh ln chiÕn vµ ®a d¹ng vỊ
bót ph¸p, giµu h×nh ¶nh, giäng
®iƯu ®a dang.
-Trn vµ kÝ: ThĨ hiƯn tÝnh
chiÕn ®Êu m¹nh mÏ vµ nghƯ tht
trµo phóng s¾c bÐn. TiÕng cêi trµo
Ngữ văn 12 Cơ bản - 4 - GV : Nguyễn Văn Mạnh
Trường THPT Tam quan
5’
5
Hoạt động 3:
Hoạt động 4:
Hoạt động 3:
Hoạt động 4:
Luyện tập:
phóng nhĐ nhµng mµ th©m th
s©u cay. ThĨ hiƯn chÊt trÝ t s¾c
s¶o vµ hiƯn ®¹i.
-Th¬ ca: Phong c¸ch hÕt søc ®a
d¹ng, hµm sóc, uyªn th©m, ®¹t
chn mùc vỊ nghƯ tht, sư dơng
thµnh c«ng nhiỊu thĨ lo¹i th¬ . Cã
lo¹i th¬ tuyªn trun cỉ ®éng lêi
lÏ méc m¹c gi¶n dÞ, cã lo¹i th¬
hµm sóc uyªn th©m kÕt hỵp gi÷a
mµu s¾c cỉ ®iƯn vµ bót ph¸p hiƯn
®¹i.
III/ KÕt ln.
- §äc SGK.
- Thc phÇn ghi nhí trong
SGK.
IV. Luyện tập :
- Lµm bµi lun tËp sè 1 trong
SGK.
4. Củng cố :
- Nghệ thuật của đoạn trích.
- Ra bài tập về nhà: Học sinh về nhàhọc bài, đọc lại tác phẩm . Làm bài tập ở sách giáo
khoa.
- Chuẩn bò bài : - Xem trước bài .
IV. RÚT KINH NGHIỆM, BỔ SUNG:

..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................

Ngữ văn 12 Cơ bản - 5 - GV : Nguyễn Văn Mạnh

Generate time = 0.17271304130554 s. Memory usage = 1.94 MB