Bài 25: Kháng chiến lan rộng ra toàn quốc (1873 - 1884)

GV: Phạm Hoài Thanh Tr ờng: THCS Quỳnh Mai - Hai Bà
Trng - Hà Nội
Tiết 39 - Bài 25
Kháng chiến lan rộng ra toàn quốc (1873 - 1884) - tiếp -
I. Mục tiêu bài học:
1. Kiến thức:
- HS nắm đợc tại sao 1882, thực dân Pháp lại tiến đánh Bắc Kì lần 2.
- Nắm đợc diễn biến cuộc kháng chiến của nhân dân Bắc Kì lần thứ 2.
- Nắm đợc nội dung cơ bản của hai hiệp ớc 1883 và 1884.
- Thấy đợc rằng, mặc dù nhân dân ta chiến đấu rất anh dũng nhng do nhà nớc phong
kiến không biết tổ chức, vận động, thiếu quyết tâm, không có những đờng lối đúng
đắn nên đã không thể thắng giặc.
2. T tởng:
- Giáo dục lòng tự hào dân tộc trớc những chiến công hiển hách của cha ông
- Trân trong lịch sử, tôn kính các vị anh hùng dân tộc (Hoàng Diệu)
3. Kĩ năng:
- Rèn luyện kĩ năng tờng thuật sự kiện lịch sử 1 cách hấp dẫn, sinh động.
- Sử dụng bản đồ, tranh ảnh lịch sử khi thuyết trình & trả lời câu hỏi theo bài
II) Chuẩn bị của thầy& trò:
1. Giáo viên:
- Sử dụng phơng pháp giảng giải, phân tích, đàm thoại, nêu thảo luận vấn đề, thảo
luận nhóm
- Phơng tiện: Máy tính, tranh ảnh t liệu liên quan.
2. Học sinh: Đọc bài trớc ở nhà, su tầm t liệu về Hoàng Diệu
III) Kế hoạch giờ dạy:
1. ổn định tổ chức: (1 phút)
- Gv kiểm tra sĩ số lớp
- Kiểm tra công tác chuẩn bị bài của HS thông qua cán bộ lớp
2. Kiểm tra bài cũ: ( Giáo viên gọi 2 HS lên bảng trả lời 2 câu hỏi) (5 phút)
- HS1: Dựa vào niên biểu thời gian cho sẵn, cho biết các mốc thời gian này gắn với
những sự kiện gì?(1858 - 1862 - 1873 - 1874)
- HS2: Nêu nội dung cơ bản của Hiệp ớc Giáp Tuất 1874?
3. Bài mới:
* Dẫn vào bài: (1 phút)
Trong quá trình xâm lợc Việt Nam từ 1858 -> 1874, thực dân Pháp đã từng bớc
đánh chiếm từng bộ phận lãnh thổ nớc ta. Dã tâm xâm lợc của chúng không dừng lại
ở đó, chúng rắp tâm chiếm bằng đợc Bắc Kì và toàn bộ nớc ta. Sau khi tiến hành xâm
lợc Bắc Kì lần thứ nhất (1873), đến 1882 Pháp tiếp tục tiến đánh Bắc Kì lần thứ 2. Tr-
ớc âm mu của Pháp nh vậy, nhân dân Bắc Kì đã kháng chiến chống Pháp ra sao?
Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu qua bài học ngày hôm nay.
* Nội dung bài học:
Mục II: thực dân pháp đánh bắc kì lần thứ hai.
Giáo án Lịch sử 8
1
GV: Phạm Hoài Thanh Tr ờng: THCS Quỳnh Mai - Hai Bà
Trng - Hà Nội
Nhân dân bắc kì tiếp tục kháng chiến trong những năm
1882 - 1884
1. Hoạt động 1 (15 phút)
Tìm hiểu thực dân Pháp đánh chiếm Bắc Kì lần thứ hai (1882)
Hoạt động thầy H/động trò Nội dung cần đạt
Y/c HS theo dõi mục 1 (SGK - 121, 122)
(?) Sau 8 năm kí Hiệp ớc Giáp Tuất (1874)
tình hình Pháp & VN có gì thay đổi?
GV chiếu máy & giảng:
Nớc GĐ 1874 - 1882 Kết luận
Pháp
- Chuyển sang giai
đoạn đế quốc CN
phát triển mạnh.
- Nhu cầu về
thuộc địa phát
triển
VN
- KT kiệt quệ, chính
trị bất ổn.
- Khớc từ Duy Tân
- Triều đình bất lực
- Rối loạn &
suy yếu
- Vào những năm 80 của TK XIX, TB Pháp
phát triển mạnh mẽ -> chuyển nhanh sang
CNĐQ -> do đó chúng có yêu cầu lớn về thị
trờng, nguồn tài nguyên khoáng sản.
- Từ nay chủ trơng đánh chiếm Bắc Kì nói
riêng và cả nớc VN không còn chỉ là của
một nhóm lái buôn, là hành động của bọn sĩ
quan hiếu chiến ở Nam Kì mà đã trở thành
chủ trơng của chính phủ Pháp.
- Trong những năm 1870 - 1880 Anh, Đức,
Tây Ban Nha đang có ý định thơng thuyết
với triều đình Huế khiến cho thực dân Pháp
nóng lòng muốn hành động gấp.
(?) Pháp đã lấy cớ gì để đa quân ra Bắc Kì
lần thứ hai (nguyên nhân trực tiếp dẫn đến
việc Pháp chiếm Bắc Kì lần thứ 2 là gì?)
GV t ờng thuật diễn biến trên l ợc đồ, l u ý
HS lắng nghe & gạch các mốc thời gian
quan trọng vào SGK:
GV Y/c HS nêu các mốc thời gian quan
trọng trong phần diễn biến.
Chú ý theo dõi
TL độc lập
Lắng nghe,
ghi
TL dựa vào
SGK
Lắng nghe
HS trả lời
1. Thực dân Pháp
đánh chiếm Bắc Kì
lần thứ hai (1882)
*Nguyên nhân
- NN sâu xa: (SGK-
122)
- NN trực tiếp
(SGK/122)
* Diễn biến, KQ:
- 3/4/1882, Pháp đổ
bộ lên HN
- Mờ sáng 25/4/1882,
Giáo án Lịch sử 8
2
GV: Phạm Hoài Thanh Tr ờng: THCS Quỳnh Mai - Hai Bà
Trng - Hà Nội
(?) Theo em vì sao thành Hà Nội thất thủ?
A. TD Pháp đánh bất ngờ, Hoàng
Diệu bị động trong việc đối phó
B. Lực lợng TD Pháp mạnh
C. Nhà Nguyễn ko quyết tâm đánh
giặc
GV chiếu máy đoạn trích di biểu Hoàng
Diệu gửi cho vua.
GV giảng:
- Phó bảng Nguyễn Trọng Tịnh đã ghi lại sự
kiện này bằng những vần thơ đầy th ơng
xót
(?) Sau khi thành Hà Nội thất thủ, triều
đình Huế đã có hành động gì?
GV giảng:
- Về phía triều đình Huế, đợc tin Pháp lại
chiếm HN, từ vua đến quan đều vô cùng lo
sợ và lúng túng không biết giải quyết ra sao.
- Giữa lúc đó Pháp sử dụng đòn cân não
loan tin sẽ trả lại thành HN. Vua tôi Tự Đức
tởng rằng tình hình sẽ giống nh năm 1874
nên phái ngời theo tàu Pháp ra Hà Nội th-
ơng lơng.
- Phái đoàn ra đến HN, chứng kiến sự phát
triển mạnh mẽ của phong trào kháng chiến
chống thực dân Pháp ở đây đã cho ngời về
tâu với Tự Đức là nên dốc hết lực lợng đánh
đuổi giặc. Nhng vua Tự Đức vẫn không cho
đánh mà bắt họ phải cố thơng thuyết, dù với
những điều kiện thua thiệt nặng nề.
=> Việc làm đó của triều đình Huế đã tạo
điều kiện cho Pháp chiếm nốt các tỉnh
đồng bằng Bắc Kì?
Chốt, chuyển:
Trớc sự xâm lợc của TD Pháp, nhân dân
Bắc Kì đã k/c chống Pháp rất sôi nổi. Vậy,
cuộc chiến đấu này diễn ra ntn? Chúng ta
cùng tìm hiểu.
TL độc lập
1 HS đọc
Lắng nghe
TL độc lập
Lắng nghe
HS ghi
Lắng nghe
đánh thành HN
- Tra 25/4/1882, thành
HN thất thủ
- Pháp chiếm các tỉnh
đồng bằng Bắc Kì.
2. Hoạt động 2 (7 phút)
Giáo án Lịch sử 8
3
GV: Phạm Hoài Thanh Tr ờng: THCS Quỳnh Mai - Hai Bà
Trng - Hà Nội
Tìm hiểu cuộc kháng chiến chống Pháp của nhân dân Bắc Kì
Hoạt động thầy H/động trò Nội dung cần đạt
Y/c HS theo dõi mục 2 (SGK - 122, 123)
(?) Thái độ của nhân dân Hà Nội & các
địa phơng khác nh thế nào ngay khi quân
Pháp tiến đánh Bắc Kì lần thứ 2?
GV: Khi Pháp chuẩn bị đánh Nam Định,
quân dân ta từ Sơn Tây & Bắc Ninh kéo về
áp sát thành HN uy hiếp địch. Ri-v-e hoảng
sợ phải trở về Hà Nội để đối phó. Quân ta đã
chớp thời cơ lập nên chiến thắng Cầu Giấy
lần thứ 2.
GV t ờng thuật diễn biến trận Cầu Giấy
thứ 2 trên l ợc đồ, kết hợp chiếu ảnh (chiến
tr ờng Cầu Giấy)
(?) Sau chiến thắng Cầu Giấy thứ hai, thái
độ của ta & địch ntn?
(?) Nhng tại sao thực dân Pháp không nh-
ợng bộ triều đình Huế?
GV cho HS quan sát l ợc đồ kinh thành
Huế.
Chuyển ý:
Chính sự phản kháng quyết liệt của nhân
dân khiến Pháp phải kí Hiệp ớc Pa-tơ-nốt.
Vậy hiệp ớc này đợc kí kết trong hoàn cảnh
nào? Có nội dung & ý nghĩa ra sao? Chúng
ta cùng tìm hiểu
Chú ý theo dõi
Tl độc lập
Lắng nghe
Quan sát, lắng
nghe, ghi
TL độc lập
Suy nghĩ TL
Quan sát
Lắng nghe
2. ND Bắc Kì tiếp tục
kháng Pháp
- Nhân dân kiên quyết
chống Pháp

- Chiến thắng Cầu
Giấy lần thứ 2
(19/5/1883)
+ Diễn biến, KQ:
(SGK/123)
+ ý nghĩa: Quân ta
phấn khởi >< Pháp
hoang mang lo sợ
3. Hoạt động 3 (8 phút)
Tìm hiểu Hiệp ớc Pa-tơ-nốt. Sự sụp đổ của nhà nớc PK VN (1884)
Hoạt động thầy H/động trò Nội dung cần đạt
Y/c HS theo dõi mục 3 (SGK - 123, 124)
thảo luận nhóm hoàn thành bảng thống
kê:
Hiệp ớc Hoàn
cảnh
Nội dung Hậu quả
Hác-măng
Pa-tơ-nốt
Chú ý theo dõi
Thảo luận
nhóm
3. Hiệp ớc Pa-tơ-nốt.
Nhà n ớc PK VN sụp
đổ (1884)
(Phiếu học tập)
Giáo án Lịch sử 8
4
GV: Phạm Hoài Thanh Tr ờng: THCS Quỳnh Mai - Hai Bà
Trng - Hà Nội
GV minh hoạ trên l ợc đồ:
=> Với Hiệp ớc Hác-măng, Việt Nam đã
trở thành thuộc địa của Pháp
(?) Tình hình của ta & Pháp nh thế nào
sau Hiệp ớc Hác-măng?
(?) Hiệp ớc Pa-tơ-nốt có nội dung gì?
GV minh hoạ trên l ợc đồ & giảng:
=> Với Hiệp ớc Pa-tơ-nốt, VN đã trở thành
nớc thuộc địa nửa phong kiến.
(?) Với Hiệp ớc Hác-măng rõ ràng quyền
lợi của Pháp có nhiều hơn so với Hiệp ớc
Pa-tơ-nốt. Nhng tại sao Pháp ko giữ
nguyên bản Hiệp ớc đó mà lại phải kí bản
Hiệp ớc Pa-tơ-nốt với triều đình?
GV chiếu lên máy đoạn thơ của HCM nói
về trách nhiệm của triều Nguyễn trong
việc để mất n ớc.
GV tích hợp:
Nh vậy, chỉ qua một đoạn thơ ngắn nhng
Chủ tịch HCM đã cho chúng ta thấy đợc sự
yếu hèn, bạc nhợc của vua quan triều
Nguyễn trong việc để đất nớc rơi vào tay TD
Pháp. Rút kinh nghiệm từ những phong trào
đấu tranh chống Pháp TK XIX, Hồ Chí
Minh đã quyết tâm ra đi tìm đờng cứu nớc.
Quá trình đó đã đa Ngời đến đợc với CN
Mác Lê-nin - ánh sáng của thời đại - con đ-
ờng cứu nớc chân chính. Sang chơng trình
LS9 các em sẽ đợc hiểu rõ hơn về vấn đề
này.
Quan sát, lắng
nghe
TL độc lập
TL độc lập
Lắng nghe,
ghi
Suy nghĩ TL
1 HS đọc
Lắng nghe
* Kết bài (1 phút):
Nh vậy, sau 2 lần quân Pháp tiến đánh Bắc Kì, trong khi triều đình Huế liên tiếp kí
1 loạt các Hiệp ớc đầu hàng giặc thì nhân dân ta vẫn quyết tâm kháng chiến chống
Pháp, tiêu biểu nhất là 2 chiến thắng Cầu Giấy 1873 & 1883 của quân dân Hà Nội.
Mặc dù lúc này VN đã trở thành thuộc địa của Pháp nhng cuộc kháng chiến chống
Pháp của nhân dân ta không dừng lại ở đó mà ngày càng phát triển trong những giai
đoạn sau.
4. Củng cố kiến thức (5 phút)
HS làm BT phiếu HT
IV) H ớng dẫn hoạt động tiếp nối (1 phút):
Giáo án Lịch sử 8
5

Generate time = 0.24247407913208 s. Memory usage = 1.94 MB