bài 42: Thiên nhiên Trung và Nam MĩTiết 47: Bài 42: THIÊN NHIÊN TRUNG VÀ NAM MĨ (tiếp)
2. Sự phân hoá tự nhiên
a. Khí hậu
Hỏi: Dựa vào lược đồ hãy cho biết Nam Mĩ có những kiểu khí hậu nào?
Hỏi: Khí hậu phân hoá như thế nào?

Lược đồ khí hậu Trung và Nam Mĩ

Tiết 47: Bài 42: THIÊN NHIÊN TRUNG VÀ NAM MĨ (tiếp)
2. Sự phân hoá tự nhiên
a. Khí hậu
Đáp: Có gần đủ các kiểu khí hậu trên trái đất
Đáp: Khí hậu phân hoá theo chiều B – N, Đ – T, thấp lên cao
Hỏi: Tự nhiên của lục địa Nam Mĩ và Châu Phi giống nhau ở đặc điểm nào?
Đáp: Đại bộ phận lãnh thổ hai lục địa nằm trong đới nóng

Tiết 47: Bài 42: THIÊN NHIÊN TRUNG VÀ NAM MĨ (tiếp)
2. Sự phân hoá tự nhiên
a. Khí hậu
- Có gần đủ các kiểu khí hậu trên trái đất
- Khí hậu phân hoá theo chiều B – N, Đ – T, thấp lên cao
b. Các môi trường tự nhiên ở Trung và Nam Mĩ
Hỏi: Dựa vào lược đồ H41.1 và SGK cho biết Trung và Nam Mĩ có các môi
trường chính nào? Phân bố ở đâu?
- Nhóm 1: Điền tên các môi trường tự nhiên
- Nhóm 2: Điền sự phân bố các môi trường

Generate time = 0.086999893188477 s. Memory usage = 1.93 MB