Tiết 54: Ôn tập chương III (toán 8)


Th Sáu, ngày 27 tháng
2009
L P: 8A10
-8A11

Ti t 54: ÔN T P CH  NG III
A. Lý thuy t:
1/ Th nào là hai ph  ng trình
t  ng    ng?
2/ Nhân hai v cu ph  ng trình
v i cùng bi u th c ch a  n thì có
th không    c ph  ng trình
t  ng    ng. Em cho m t ví d ?
1/ Hai ph  ng trình    c g i là t  ng    ng
khi chúng có cùng t p nghi m.
2/ Nhân hai v cu ph  ng trình:
2
5
1
=
−x
v i x+2
3/  i u ki n: a 0≠

Ti t 54: ÔN T P CH  NG III
A. Lý thuy t:
B. Luy n t p:
D ng 1: Gi i các ptrình sau:
1/ 3-4x(25-2x)=8x
2
+x -300
4
)1x2(3
7
10
x32
5
3x)-2(1
2/
+
−=
+

Bài gi i
3 x
-303 101-
300-xx8x8x1003
3008x2x)-4x(25-31/
22
2
=⇔
=⇔
+=+−⇔
−+=
x
x
V y t p nghi m cu pt là: S={3}
1)8)(2x-(5x2)-1)(3x(2x3/ +=+
xxx
5
)32(
3
3-2x
1
4/ =


)2x(x
2
x
1
2-x
2x
5/

=−
+

Ti t 54: ÔN T P CH  NG III
xxx
5
)32(
3
3-2x
1
4/ =


)2x(x
2
x
1
2-x
2x
5/

=−
+
1)8)(2x-(5x2)-1)(3x(2x3/ +=+
A. Lý thuy t:
B. Luy n t p:
D ng 1: Gi i các ptrình sau:
3x-6-2x06-2x- *
2
1-
x-12x012x *
062x-
012x
0 6)1)(-2x(2x
08)5x-2-1)(3x(2x
1)8)(2x-(5x2)-1)(3x(2x3/
=⇔=⇔=
=⇔=⇔=+=+
=+

=++⇔
=++⇔
+=+
V y nghi m cu pt là:
}3;
2
1-
{S =−=⇔=+
=

=+⇔
=−+⇔
=−+⇔
=−+−+⇔
=−−+⇔

=−

+
≠≠
101
0
0)1(
0)12(
0)2(
022)2(
2)2()2(
)2(
21
2
2
2 x và0 x:ĐKXĐ5/
xx
x
xx
xx
xxx
xxx
xxx
xxxx
x
(Lo i)
(Ch n)
V y t p nghi m cu pt là: S={-1}

Ti t 54: ÔN T P CH  NG III
A. Lý thuy t:
B. Luy n t p:
D ng 2: Gi i bài toán b ng cách l p ph  ng trình
Bài 1: M t ng  i  i xe   p t A   n B v i
v n t c trung bình 15km/h. Lúc v ng  i  ó
ch  i v i v n t c trung bình 12km/h, nên
th i gian v nhi u h n th i gian  i là 45
phút. Tính   dài quãng    ng AB(b ng
km).

Generate time = 0.11584901809692 s. Memory usage = 1.93 MB