( Đề 1 )KIỂM TRA HÌNH 7-Chương II-45ph

Trường THCS…………………….. KIỂM TRA Hình học 7- Chương II
Lớp :……... (Thời lượng: 45 phút )
Họ và tên Hs:………………….Kiểm tra ngày….tháng…..năm2009 . Trả ngày.....tháng..…năm2009
Điểm
Lời phê của thầy,cô
I.TR ẮC NGHIỆM (3 điểm):
Câu 1 (2 điểm) : Điền dấu” X “ vào chỗ trống (…..) một cách thích hợp:
CÂU Đúng Sai
1.Tổng ba góc trong tam giác bằng 180 độ ………………………..
2. Tổng hai góc nhọn trong tam giác vuông lớn hơn 90 độ……….
3. Tam giác nhọn là tam giác có ba góc nhọn số đo khác nhau…
4. Tam giác vuông là tam giác có một góc tù…………………..
5. Tam giác cân là tam giác có ba cạnh bằng nhau…………..
6. Tam giác vuông là tam giác có hai canh vuông góc băng
nhau…………………………………………………………………
7. Tam giác đều là tam giác có hai cạnh bằng nhau…………..
8. Tam giác đều là tam giác cân có một góc 60 độ…………….
……..
………
………
……..
……..
...........
………
……..
……
…….
……...
……...
……..
……...
……..
……..
Câu 2(1 điểm): Tìm độ dài x trong các hình sau :


x
5 3 5
12
12 x
II. TỰ LUẬN ( 7 điểm ):
Câu 1: ( 2 điểm ). Em muốn đóng hai nẹp chéo AC và BD vào sau khung ảnh hình chữ
nhật ABCD để treo lên tường cho yên tâm . Biết độ dài AD = 48 cm , AB = 36 cm. Tính độ
dài nẹp chéo đó ( AC hoặc BD )
B C
A D
Câu 3 ( 5 điểm ): Vẽ góc nhọn xOy Trên cạnh Ox lấy hai điểm A, B. Trên cạnh Oy lấy hai
điểm C, D sao cho OA = OC , OB = OD, DA vuông góc với Ox, BC vuông góc với Oy
a) Chứng minh AD = CB ?
b) Giao điểm của AD và CB là I, chứng minh IA = IC , IB = ID ?
c) Chứng minh OI là phân giác góc xOy ?
d) Nếu góc xOy = 60 độ, thì tam giác OAC là tam giác gì ? vì sao ?

BÀI LÀM
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………


Generate time = 0.16122698783875 s. Memory usage = 1.93 MB