Bài 25: Kháng chiến lan rộng ra toàn quốc (1873 - 1884)


Chµo mõng c¸c thÇy c« gi¸o vÒ dù tiÕt
chuyªn ®Ò
M«n: lÞch sö
Líp: 8C
Gi¸o viªn: Ph¹m Hoµi
Thanh
Tr­êng: THCS Quúnh
Mai

Tiết 39 - Bài 25
kháng chiến lan rộng ra
toàn quốc (1873 - 1884)
(Tiếp theo)
II) thực dân pháp đánh bắc kì lần thứ hai.
nhân dân bắc kì tiếp tục kháng chiến
trong những năm 1882 - 1884

1. Thực dân Pháp đánh chiếm Bắc Kì lần
thứ hai (1882)
Sau 8 năm kí Hiệp ước Giáp
Tuất (1874) tình hình Pháp và
Việt Nam có gì thay đổi?
Nước Giai đoạn 1874 - 1882 Kết luận
Pháp
Việt
Nam
- Chuyển sang giai đoạn đế
quốc chủ nghĩa phát triển
mạnh.
- Kinh tế kiệt quệ, chính trị bất
ổn.
- Khước từ Duy Tân.
- Triều đình bất lực.
- Nhu cầu về
thuộc địa phát
triển.
- Rối loạn và suy
yếu.

1. Thùc d©n Ph¸p ®¸nh chiÕm B¾c K× lÇn
thø hai (1882)
Quân Pháp đánh
thành Hà Nội
S
«
n
g

H
å
n
g

Thảo luận nhóm
Theo em vì sao thành Hà Nội
thất thủ?
A. Thực dân Pháp đánh bất ngờ, Hoàng Diệu bị
động trong việc đối phó
B. Lực lượng thực dân Pháp mạnh
C. Nhà Nguyễn không quyết tâm đánh giặc

Thần là một kẻ thư sinh,
biết đâu việc binh bị mà Bệ
hạ lại giao cho cái chức vụ
quá quan trọng. Làm sao tin
được lòng giặc, nên thần lo
sửa soạn đề phòng. Việc chưa
xong thì binh Pháp kéo đến.
Thần trộm nghĩ, Hà Nội là
cuống họng của Bắc Kì, nên
thần thường tâu về triều xin
thêm binh, nhưng lại bị Bệ
hạ quở trách... Một mình thề
với Long thành, nguyện theo
Nguyễn Tri Phương nơi suối
vàng vậy.
hoàng diệu
(1829 - 1882)

1. Thực dân Pháp đánh chiếm Bắc Kì lần
thứ hai (1882)
Sau khi thành Hà Nội thất
thủ, triều đình Huế đã có
hành động gì?
- Cầu cứu quân Thanh
- Cử người ra Hà Nội thương thuyết với Pháp
- Ra lệnh cho quân ta phải rút lên mạn ngược

2. Nhân dân Bắc Kì tiếp tục kháng Pháp
Thái độ của nhân dân Hà
Nội và các địa phương khác
như thế nào ngay khi quân
Pháp tiến đánh Bắc Kì lần
thứ hai?
* Tại Hà Nội:
- Nhân dân tự đốt nhà, tạo thành bức tường lửa chặn giặc
- Hàng nghìn người dân tụ tập thành đội ngũ, gươm giáo chỉnh tề
tại đình Quang Văn (Cửa Nam) chuẩn bị kéo vào thành đánh giặc
- Không bán lương thực cho Pháp, phối hợp với đồng bào các vùng
xung quanh đào hầm, đắp luỹ...
* Tại các địa phương: nhân dân tích cực đắp đập, cắm kè trên sông,
làm hầm chông, cạm bẫy... chống Pháp

2. Nh©n d©n B¾c K× tiÕp tôc kh¸ng Ph¸p
Cầu Giấy

Generate time = 0.1955931186676 s. Memory usage = 1.93 MB