Kế hoạch bài dạy _Thủ công lớp 3

KẾ HOẠCH BÀI DẠY
MÔN:THỦ CÔNG
BÀI :GẤP,CẮT,DÁN NGÔI SAO NĂM CÁNH
VÀ LÁ CỜ ĐỎ SAO VÀNG
(2TIẾT)
I.MỤC TIÊU:
-HS biết cách gấp,cắt ngôi sao năm cánh.
-HS biết gấp,cắt,dán được ngôi sao năm cánh và lá cờ đỏ sao vàng
đúng qui trình kó thuật.
-HS yêu thích sản phẩm gấp,cắt ,dán.
II.CHUẨN BỊ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
1. GIÁO VIÊN :
-Mẫu lá cờ đỏ sao vàng bằng giấy thủ công.
-Giấy thủ công màu đỏ,vàng .
-Kéo thủ công ,hồ dán,bút chì,thước kẻ.
-Tranh qui trình gấp,cắt,dán lá cờ đỏ sao vàng.
2. HỌC SINH :
--Giấy thủ công màu đỏ,vàng và giấy nháp.
--Kéo thủ công ,hồ dán,bút chì,thước kẻ.
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
Thời
gian Nội dung cơ bản Phương pháp dạy học
Hoạt động của thầy Hoạt động của trò
7-8’ Hoạt động 1:
-GV hướng dẫn HS
quan sát và nhận xét :
lá cờ đỏ sao vàng
được cắt ,dán từ
giấy thủ công .
-Giới thiệu bài và nêu
mục đích bài học.
-Giới thiệu lá cờ đỏ sao
vàng bằng giấy thủ
công và rút ra nhận
xét:Ngôi sao màu
vàng,có năm cánh
bằng nhau,ngôi sao
được dán ở chính giữa
tờ giấy hình chữ nhật
màu đỏ,một cánh của
ngôi sao hướng thẳng
lên cạnh dài phía trên
của lá cờ.
Hỏi:+Em nhìn thấy lá
cờ thường treo vào dòp
nào?ở đâu?
-HS quan sát lá cờ
đỏ sao vàng.
HOẠT ĐỘNG 2:
GV hướng dẫn thao
tác mẫu
BƯỚC 1:Gấp giấy để
cắt ngôi sao vàng 5
cánh.

+Lá cờ có hình gì?
nền màu gì?và ngôi
sao có màu gì? GV
giải thích thêm:Trong
thực tế ,lá cờ đỏ sao
vàng được làm theo
nhiều kích cở jkhác
nhau.Vật liệu làm cờ
có thể bằng vải hoặc
bằng giấy
màu.Tùymục đích,yêu
cầu sử dụng có thể
làm lá cờ đỏ sao vàng
bằng vật liệu và kích
cở phù hợp,
GV GDTT:Lá cờ đỏ sao
vàng là quốc kì của
nước Việt Nam.Mọi
người dân Việt nam
đều tự hào ,trân trọng
đối với lá cờ đỏ sao
vàng.
GV kết luận hoạt động
1.
-GV treo tranh lá cờ đỏ
sao vàng và bảng qui
trình gấp cắt dán ngôi
sao năm cánh và lá cờ
đỏ sao vàng.
-BƯỚC 1:Gấp giấy để
cắt ngôi sao vàng 5
cánh.
-GV ghi bước 1 lên
bảng.
Hỏi :Để cắt ngội sao ta
sử dụng giấy màu gì?
có hình gì?Cách gấp
ra sao?
-GV hướng dẫn theo
qui trình trong sách GV.
-GV nhận xét câu trả
lời của HS và nhắc lại
cách thực hiệnbước 1.
-HS quan sát và trả
lời câu hỏi của giáo
viên.
-HS theo dõi và trả
lời theo sự gợi ý
củaGV.
H1
H2
H3
18-25ph
2ph
20-
25phút
BƯỚC 2:Cắt ngôi sao
vàng 5 cánh:
BƯỚC 3;dán ngôI
sao vàng 5 cánh vào
tờ giấy màu đỏ để
được lá cờ đỏ sao
vàng.
HOẠT ĐỘNG 3:
Học sinh thực hành
gấp,cắt,dán ngôi
sao 5 cánh và lá cờ
đỏ sao vàng.
-GV hướng dẫn đánh
dấu và dùng kéo cắt
theo đường kẻ chéo.

-GV hướng dẫn dùng
tờ giấy màu đỏ có
chiều dài21ô và chiều
rộng là 14ô để làm lá
cờ.Gấp làm 4 làm dấu
tâm lá cờ.
-GV hướng dẫn:Đặt
điểm giữa ngôi sao
vào đúng diểm giữa lá
cờ ,một cánh ngôi sao
hướng thẳng lên cạnh
dài phía trên Dùng bút
chì đánh dấu vò trí
dánlên tờ giấy màu
đỏ.
-Bôi hồ và dán đúng vò
trí.
-GV yêu cầuHSnhắc
lại cách gấp ngôi
sao 5 cánh.GV và HS
quan sát,nhận xét
-Kết luận hoạt động 2.
-Kiểm tra sự chuẩn bò
của của HS và nhận
xét.Nêu yêu cầu thực
hành.
-GV cho HS nhắc lại
-HS theo dõi và trả
lời câu hỏi nhận xét
vò trí dùng kéo để
cắt.
-HS quan sát và nêu
lại khâu chuẩn bò lá
cờ.
-HS trả lời sự hướng
dẫn của GV.
-HS để dụng cụ
chuẩn bò lên bàn và
to trưởng báo
cáo .GV nhận xét.
H4
H5
H6
10ph
HOẠT ĐỘNG 4:
Đánh giá kết quả
thực hành của học
sinh.
các bước gấp cắt ngôi
sao 5 cánh.Sau đ1o
treo bảng qui trình và
cho các em nhắc lại
qui trình thực hiệngồm
những bước nào.
-Tổ chức HS thực hành
theo nhóm:mỗi cá
nhân thực hiện 1 bài
vàtrình bày dán váo
chung tờ giấy của
nhóm.
-GV theo dõi và sữa sai
cho các em.
-Các nhóm trưng bày
sãn phẩm lên bảng.
-Yêu cầu đánh giá:
+Kó thuật gấp cắt
đúng.
+Chọn màu sắc
đúng.
+Biết chọn theo
đúng tỉ lệ mà GV yêu
cầu.
-GV nhận xét đánh giá
sản phẩm của từng HS
và có sự nhận xét của
HS.
-Nhận xét chung kết
quả thực hành và nhận
xét chung giờ học.
-GV dặn dò chuẩn bò
bàikìsau:GẤP,CẮT,DÁN
BÔNG HOA.
-HS nhắc lại theo
bảng qui trình.
-HS chia nhóm thực
hành theo hướng
dẫn của GV.
-HS trưng bày những
sản phẩm của
nhóm lên tờ giấy
nền mà GV phát
cho HS.

Generate time = 0.12807297706604 s. Memory usage = 1.93 MB