quyen va nghia vu hoc tap t1


GVTH : LEÂ UYEÂN PHÖÔNG
GDCD 6
TRÖÔØNG THCS
THOÁNG NHAÁT


Caâu 1: BiÓn b¸o hiÖu ®­êng bé gåm
mÊy lo¹i th«ng dông?
C©u 1: Cã 3 lo¹i biÓn b¸o th«ng dông:
-
BiÓn b¸o cÊm.
- BiÓn b¸o
nguy hiÓm.
- BiÓn hiÖu lÖnh.

Câu 2: Những biển báo sau thuộc loại nào? Nêu ý nghĩa của
từng loại biển ?
110a 305 210
2/. Noọi dung baứi hoùc :

Đáp án:
110a


Cấm đi xe đạp
210

Giao nhau với

đường sắt có rào chắn
305
Đường dành
cho người đi bộ
Câu 2:
Biển báo cấm
Biển hiệu lệnh Biển báo nguy hiểm
2/. Noọi dung baứi hoùc :

Em hãy nhaọn xét hành vi của những người trong bức ảnh
sau?

...Non sông việt nam có trở nên tươi đẹp
hay không, dân tộc Việt Nam có trở nên vẻ
vang sánh vai với các cường quốc năm châu
được hay không chính là nhờ một phần lớn ở
công học tập của các em...


I/.TruyÖn ®äc
“ QuyÒn häc tËp cña trÎ em ë huyÖn ®¶o C« T«”

Quyền học tập của trẻ em ở huyện đảo Cô Tô
Em hãy cho biết cuộc sống ở
huyện đảo Cô Tô trước đây
như thế nào ?
- Cô Tô trước đây như một quần đảo
hoang vắng, trình độ dân trí thấp,trẻ
em thất học nhiều.
- Ngày nay: + Tất cả trẻ em trong huyện
đến tuổi đi học đều được đến trường .
+ Năm 2000 Cô Tô được
công nhận hoàn thành mục tiêu quốc
gia chống mù chữ và phổ cập giáo dục
tiểu học .
Điều đặc biệt trong sự thay
đổi của Cô Tô ngày nay là gì?
- Nguyên nhân: Do sự kết hợp giúp đỡ
của gia đình, nhà trường và xã hội .
Em hãy cho biết vì sao Cô Tô đạt
được kết quả tốt đẹp như vậy
?
I/.Truyện đọc

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh dự lễ khai giảng tại
trường THCS Giảng Võ - Hà Nội

2/. Noọi dung baứi hoùc :
1/ Truyeọn ủoùc :

Nguyễn Thị Ngọc Minh
Huy chương vàng Olympic Hoá Quốc tế năm 2007


Nguyễn Quốc Nam Phương,
15 TUỔI DỰ HỘI NGHỊ THƯỢNG ĐỈNH QUỐC TẾ

Minh Thương soạn thảo văn bản trên máy tính (ảnh bên
trái) và Minh Thương cùng các bạn khuyết tật tại cơ sở
tin học nhân đạo Công Hùng(ảnh phải).

- Để được thành công như những bạn
học sinh đó chúng ta cần phải làm gì?
Trả lời:
Để đạt thành công như thế chúng ta cần phải
học tập và phải học thật giỏi.

2/. Nội dung bài học :
1/ Truyện đọc :
a/ Ý nghóa của việc học tập:

Thảo luận nhóm:
1/ Tại sao chúng ta phải học tập? – Nhóm 1-2
Nhóm 1 và 2: Nhờ học tập chúng ta mới có hiểu biết có
kiến thức, mới tiến bộ và trở thành người có ích cho gia
đình và xã hội.
2/ Em học để làm gì ? Nếu khơng đi học sẽ bị thiệt thòi
như thế nào? – Nhóm 3-4

Th
ời gian thảo luận: 3 phút
ĐÁP ÁN:
Nhóm 3 và 4: Em học tập để có kiến thức nhằm xây
dựng cho tương lai của bản thân và đất nước. Nếu
không đi học sẽ không biết chữ, không có hiểu biết...

-
Việc học tập đối với mỗi người là vô cùng quan
trọng.
- Có học tập, chúng ta mới có kiến thức, có hiểu
biết, được phát triển toàn diện, trở thành người
có ích cho gia đình và xã hội.
2/. Noọi dung baứi hoùc :
a/ í ngha ca vic hc tp:

b/ Quy ®Þnh cđa ph¸p lt vỊ häc tËp .
2/. Nội dung bài học :
a/Ý nghóa của việc học tập:

XÖÛ LYÙ TÌNH HUOÁNG

Beù Hoa 9 tuổi, bị câm điếc bẩm sinh.
Hàng ngày, nhìn các bạn tung tăng đến
lớp, Hoa thích lắm, xin ba mẹ cho mình đi
học. Ba mẹ Hoa phân vân không biết phải
làm thế nào…

Hỏi: Theo em, bạn Hoa có quyền được
đi học không? Nếu có, Hoa có thể học ở
đâu?

HỌC SINH KHIẾM THÍNH, KHIẾM THỊ HÁT
QUỐC CA

2/. Nội dung bài học :
2: /. Nội dung bài học :
a/Ý nghóa của việc học tập
b/ Quy ®Þnh cđa ph¸p lt vỊ häc tËp :
Học tập là quyền và nghĩa vụ của
mỗi cơng dân.
* Quyền:

Tình huống:
Lan học xong lớp 9 bậc THCS và muốn tiếp tục
thi vào THPT để học cao hơn nữa. Biết được điều này,
bố Lan nói:
-Học nhiều mà làm gì?
Lan nói:
-Nhưng con muốn học cao hơn để sau này có một tư
ơng lai tốt đẹp hơn.
Bố Lan lại nói:
-Mày nhìn bố mày đây này, bố có được học hết lớp 9
như mày đâu mà cũng nuôi được chúng mày bằng
đây. Không học hành gì cả, ở nhà lao động giúp đỡ bố
mẹ rồi lấy chồng.

Generate time = 0.083991050720215 s. Memory usage = 1.93 MB