Y tuong Robocon2006.ppt

Tr­êng ®hktcn-tn
Tr­êng ®hktcn-tn
khoa ®iÖn tö
khoa ®iÖn tö
----------&&----------
----------&&----------
Cuéc thi Robocon 2006
Cuéc thi Robocon 2006
ý T­ëng –ChiÕn ThuËt
ý T­ëng –ChiÕn ThuËt
nhãm Ktmt
nhãm Ktmt
Gi¸o viªn hd:NguyÔn TiÕn Duy
Gi¸o viªn hd:NguyÔn TiÕn Duy
Tªn ®éi KTMT viÕt t¾t cña côm
Tªn ®éi KTMT viÕt t¾t cña côm
tõ kü thuËt m¸y tÝnh
tõ kü thuËt m¸y tÝnh
TN-12/2005
TN-12/2005
I-Số lượng rôbốt dự kiến:
I-Số lượng rôbốt dự kiến:
-------------------------------------------
-------------------------------------------
đội ktmt dự định có 6 rôbôt:
đội ktmt dự định có 6 rôbôt:
+1 rôbôt bằng tay
+1 rôbôt bằng tay
+2 rôbốt tự động chính(cho 2 chiến
+2 rôbốt tự động chính(cho 2 chiến
thuật)
thuật)
+1 rôbôt tự động phụ
+1 rôbôt tự động phụ
+1 rôbốt cản phá
+1 rôbốt cản phá
+1 sàn chuyên chở
+1 sàn chuyên chở

A-Rôbôt bằng tay
A-Rôbôt bằng tay

Rôbôt bằng tay phải có 2 khả năng:
Rôbôt bằng tay phải có 2 khả năng:

+Có cơ cấu gắp và thả quà có thể thay đổi theo
+Có cơ cấu gắp và thả quà có thể thay đổi theo
độ cao
độ cao

+Có cơ cấu nạp đạn (quà) và bắn quà một cách
+Có cơ cấu nạp đạn (quà) và bắn quà một cách
độc lập với các cơ cấu còn lại
độc lập với các cơ cấu còn lại

1.1-C¸c c¬ cÊu g¾p th«ng dông
1.1-C¸c c¬ cÊu g¾p th«ng dông

1.2-C¸c c¬ cÊu g¾p th«ng dông
1.2-C¸c c¬ cÊu g¾p th«ng dông

1.3C¬ cÊu g¾p
1.3C¬ cÊu g¾p

Generate time = 0.10494613647461 s. Memory usage = 1.93 MB