Bảng kê hồ sơ ốm đau, thai sản, dưỡng sức 601-602--603

BẢNG KÊ HỒ SƠ
Loại hồ sơ: Ốm đau , thai sản , dưỡng sức PHSK
1. Tên đơn vị:…………..………………………………………………………….Mã đơn vị:
………………….
2. Điện thoại:……………………………………………..:………………………
Fax………………………….
STT Loại giấy tờ, biểu mẫu
Số lượng
I. Hồ sơ hưởng chế độ trợ cấp ốm đau:
1.
Danh sách người lao động đề nghò hưởng chế độ ốm đau (Mẫu số C66a-HD, 03 bản)
2.
Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH (Mẫu C65-HD hoặc mẫu CO3-BH , 01 bản)
3.
Giấy ra viện hoặc phiếu hội chẩn của bệnh viện đối với bệnh dài ngày (01 bản)
4.
Giấy xác nhận điều kiện làm việc nặng nhọc, độc hại, làm việc thường xuyên ở nơi có hệ số
phụ cấp khu vực từ 0,7 trở lên…, (01 bản)
5.
Giấy ra viện hoặc sổ y bạ của con, (01 bản)
6.
Giấy xác nhận của đơn vò sử dụng lao động về nghỉ việc để chăm sóc con ốm hoặc nuôi con
nuôi hoặc nuôi con sơ sinh, (01 bản)
7. File dữ liệu: Gửi quaEmail, IMS , Chuyển bằng đóa , Chuyển bằng USB
II. Hồ sơ hưởng chế độ thai sản:
1.
Danh sách người lao động đề nghò hưởng chế độ thai sản (Mẫu 67a-HD, 03 bản)
2. Bản sao giấy khai sinh hoặc bản sao giấy chứng sinh của con, (01 bản)
3.
Bản sao giấy chứng nhận tỷ lệ thương tật 21% trở lên, (01 bản)
4.
Bản sao hồ sơ nhận con nuôi theo quy đònh, (01 bộ)
5.
Bản sao giấy chứng tử của con hoặc của mẹ, (01 bản)
6.
Sổ khám thai.
7.
Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH (Mẫu C65-HD hoặc mẫu CO3-BH , 01 bản)
8.
Sổ BHXH. (01 quyển)
9.
File dữ liệu: Gửi qua Email, IMS , Chuyển bằng đóa , Chuyển bằng USB
III. Hồ sơ dưỡng sức phục hồi sức khỏe
1.
Mẫu số C68a-HD (DS-PHSK sau ốm, (03 bản)
2.
Mẫu số C69a-HD (DS-PHSK sau thai sản, (03 bản)
3.
Mẫu số C70a-HD (DS-PHSK sau TNLĐ-BNN, (03 bản)
4.
Bản sao biên bản giám đònh y khoa hoặc Quyết đònh hưởng trợ cấp TNLĐ-BNN, ( 01 bản)
1. Phần I: m đau: Bản thân người lao động ốm hồ sơ gồm các mục 1,2,3,4,7 . Nếu bò bệnh dài ngày hồ sơ gồm các
mục 1,3,7. Trường hợp con ốm hồ sơ gồm các mục 1,2,5,6,7.
2. Phần II:Thai sản: Người lao động khám thai, sẩy thai, KHH hồ sơ gồm: 1,6,7. Người lao động sinh con hồ sơ
gồm các mục 1,2,3,5,6,7. Nếu nhận nuôi con nuôi dưới 04 tháng tuổi hồ sơ gồm các mục 1,4,6,7.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Cán bộ TNHS
TP.HCM, ngày……../……../ 200….
Người nộp hồ sơ
Nhận kết quả:.……./…….…/200….
Số HS: 601/………………/CĐBHXH-OM
Số HS: 602/………………/CĐBHXH-TS
Số HS: 603/………………/CĐBHXH-DS

Generate time = 0.049591064453125 s. Memory usage = 1.93 MB