giao an buoi 2 lop 3

Giáo án giảng dạy lớp 3 buổi 2
Tuần25
Thứ hai, ngày tháng năm 2009
Toán
Luyện tập
I/ Mục tiêu: Củng cố và nâng cao
- Làm quen với chữ số LA Mã (3 kí hiệu I, V, X)
- Biết cách đọc và ghi số bằng chữ số La Mã trong phạm vi 20.
- Biết thực hành xem đồng hồ chính xác tới phút
I/ Dạy học.
1. GT bài
2.HDHS làm bài tập
* Bài 1: (<, >, =)
1 giờ..60 phút 80 phút1 giờ 30 phút
3 giờ..200 phút 150 phút..2 giờ
Bài 2: Nêu cách đọc khác khi biết
5 giờ chiều 9 giờ tối
3 giờ chiều 11 giờ đêm
Bài 3: Điền Đ, S
Các chữ số la mã có giá trị không đổi theo vị trí đợc ghi ở mỗi số.
Các chữ số la mã có giá trị thay đổi tuỳ thuộc vị trí đợc ghi ở mỗi số.
Các chữ số la mã dùng để biều thị số lợng.
Bài 4: Vẽ hình tròn tâm O có đờng kính 10 cm
HS TBY làm bài 1,2,3
HSk, giỏi làm 4 bài
GV quan sát giúp đỡ HS còn lúng túng
3. Củng cố dặn dò: Tóm tắt ND bài.
Hoàn thành bài tập (HS yếu)
Luyện từ và câu
từ ngữ về nghệ thuật
I. Mục tiêu
Mở rộng vốn từ về nghệ thuật. Ôn luyện dấu phẩy
II. Dạy học
1.Giới thiệu bài
2.HDHS làm bài tập
1) Tìm từ ngữ và ghi vào vở:
a) Ngời làm công việc lao động nghệ thuật.
M: nghệ sĩ...................................................................................................................
b) Hoạt động của ngời làm công việc lao động nghệ thuật.
Gi¸o ¸n gi¶ng d¹y líp 3 – bi 2
M. ca h¸t, ..................................................................................................................
c) N¬i lµm viƯc ngêi lµm c«ng viƯc lao ®éng nghƯ tht.
M: §µi ph¸t thanh vµ trun h×nh,.............................................................................
2) §Ỉt dÊu phÈy cho ®óng vÞ trÝ ®o¹n v¨n sau:
X l¸ qu¹t ra soi lªn s¸ng thÊy nh÷ng h×nh trỉ giÊy ghÐp gi÷a hai lÇn giÊy phÊt. Cã
h×nh hoa l¸ chim bím cã h×nh vÏ kÌm theo bµi th¬. Nhµ gi¸o anh lÝnh ngêi lµm rng
cËu häc trß ai ai còng thÝch lo¹i qu¹t nµy.
- HS lµm bµi vµo vë
- NhËn xÐt
GV nhËn xÐt ®¸nh gi¸
3. Cđng cè, dỈn dß: Hoµn thµnh bµi tËp (HSY)
Tập đọc.
Ngµy héi rõng xanh
I/ Mục tiêu:
a) Kiến thức :
- Giúp học sinh nắm được nội dung bài thơ : Miêu tả hoạt động của các con
vật và sự vật trong Ngày hội rừng xanh.
- Hiểu các từ được các từ ngữ cuối bài: chim gõ kiến, lónh xướng, kì nhông,
con nước.
b) Kỹ năng:
- Đọc đúng nhòp bài thơ.
c) Thái độ: Giáo dục Hs yêu thích những ngày lễ hội của quê hương.
II/ Chuẩn bò:
* GV: Tranh minh hoạ bài học trong SGK.
* HS: Xem trước bài học, SGK, VBT.
III/ Các hoạt động:
* Giới thiệu bài
* Hoạt động 1: Luyện đọc.
• Gv đọc diễm cảm toàn bài.
- Giọng đọc sôi nổi, hồ hởi, nhòp hơi nhanh, thong thả, tươi vui, thích thú, ngạc
nhiên.
- Gv cho hs xem tranh.
• Gv hướng dẫn Hs luyện đọc, kết hợp với giải nghóa từ.
- Gv mời đọc từng dòng thơ.
- Gv mời Hs đọc từng khổ thơ trước lớp.
- Gv cho Hs giải thích các từ mới: chim gõ kiến, lónh xướng, kì nhông, con nước.
- Gv yêu cầu Hs tiếp nối nhau đọc từng khổ trong bài.
- Gv cho 4 nhóm tiếp nối nhau Hs đọc 4 đoạn thơ .
- Cả lớp đọc đồng thanh bài thơ.
* Hoạt động 2: Hướng dẫn tìm hiểu bài.
- Gv yêu cầu Hs đọc thầm bài thơ. Và hỏi:
Gi¸o ¸n gi¶ng d¹y líp 3 – bi 2
+ Tìm những từ ngữ tả hoạt động của các con vật trong ngày hội rừng xanh?
- Gv yêu cầu Hs đọc thầm bài thơ.
- Cả lớp trao đổi nhóm.
+ Các sự vật khác cùng tham gia vào ngày hội thế nào?
- Gv chốt lại: Tre, trúc thổi nhạc sáo ; khe suối gảy đàn ; cây rủ nhau thay áo
khoác những màu tươi non ; nấm mang ô ; con nước chơi trò đu quay.
+ Hãy cho biết em thích hình ảnh nhân hóa nào nhất? Giải thích vì sao em thích
hình ảnh đó?
* Hoạt động 3: Học thuộc lòng bài thơ.
- Gv mời một số Hs đọc lại toàn bài thơ bài thơ.
- Gv hướng dẫn Hs học thuộc lòng bài thơ.
- Hs thi đua học thuộc lòng từng khổ thơ của bài thơ.
- Gv mời 4 em thi đua đọc thuộc lòng cả bài thơ .
- Gv nhận xét bạn nào đọc đúng, đọc hay.
*Tổng kết – dặn dò.1’
- Về nhà tiếp tục học thuộc lòng bài thơ.
- Chuẩn bò bài: Sự tích lễ hội Chử Đồng Tử.
- Nhận xét bài cũ.
Thø ba, ngµy th¸ng n¨m 2009
To¸n
Lun tËp
I/ Mơc tiªu:
- BiÕt xem giê chÝnh x¸c ®Õn phót.
- BiÕt gi¶i vµ tr×nh bµy bµi gi¶i liªn quan ®Õn rót vỊ ®¬n vÞ
- BiÕt 3 lo¹i giÊy b¹c 2000®ång, 5000®ång vµ 10000®ång.
II/ D¹y – häc.
1. GT bµi
2. H. dÉn h/s lµm bµi tËp
* Bµi1/ TÝnh nhÈm
5000®ång + 2000®ång - 4000®ång =
8000®ång - 5000®ång + 2000®ång =
5000®ång x 2 : 4 =
Bµi 2.a/ 10000®ång ®ỉi ®ỵc mÊy tê giÊy 2000®ång? VËy gi¸ trÞ 10000®ång gÊp mÊy
lÇn 2000®ång?
b/5000®ång ®ỉi ®ỵc mÊy tê giÊy 1000®ång? VËy gi¸ trÞ 1000®ång b»ng mét phÇn
mÊy 5000®ång?
Bµi 3: Mét tr¹i gµ trong 5 ngµy ®· thu®ỵc 3150 qu¶ trøng. Hái nÕu gµ cø ®Ỵ ®Ịu nh
thÕ th× trong 9 ngµy tr¹i sÏ thu ®ỵc bao nhiªu qu¶ trøng?
Giáo án giảng dạy lớp 3 buổi 2
HS làm bài và chữa bài
3. Củng cố dặn dò: T
2
ND bài.
Hoàn thành bài tập (HS yếu)
Hoàn thành bài tập (HS yếu)
Chính tả
Nghe viết: Đối đáp với Vua
I. Mục đích , yêu cầu:
- Nghe viết chính xác bài Đối đáp với Vua (từ Cao Bá Quát đến......dẫn cậu tới
hỏi.)
- Viết đúng và nhớ cách viết những tiếng có âm dễ lẫn s/x
II. Dạy học
1.Gtb
2. HD HS viết chính tả
a. GV đọc mẫu
Nhận xét: những chữ nào trong bài đợc viết hoa? Vì sao?
Cao Bá Quát là ngời nh thế nào
HS viết bảng con một số từ khó do GV chọn
b. HS viết bài
- GV đọc, HS viết
HS soát lỗi
c. Chấm - chữa lỗi
d. HD HS làm bài tập
Điền s hoặc x vào chỗ trống:
Khách lạ thấy chủ nhà có bụng quý ngời, bèn tặng một bông....en quý. Đó là một
bông....en lấy từ giống .....inh nở ở giếng ngọc. Giống ....en mọc thấp lè tè nhng hoa
rất cao. Các bông hoa thoạt ngắm thì có vẻ kém.....inh tơi nhng hơng thơm của nó thật
quý, thật ngọt ngào.
3.Dặn dò: Hoàn thành bài tập
Tập viết
Luyện viết bài chữ hoa: S
I/ Mục tiêu.
- Biết viết cữ S và từ ứng dụng đúng mẫu, đều nét.
- Biết viết chữ S theo kiểu chữ nghiêng
II/ Dạy học.
1. GT bài
2. HS nêu lại cách viết chữ S
- 1,2 HS nêu
- Nhận xét
3. HDHS viết chữ nghiêng
HS nhắc lại cách đặt vở viết
4. HS viết bài vào vở
- GV nêu y/c - HS viết
Giáo án giảng dạy lớp 3 buổi 2
- GV quan sát uốn nắn cho HS
4. Củng cố dặn dò: Về nhà luyện viết.
Thứ năm, ngày tháng năm 2009
Toán
Luyện tập
I/ Mục tiêu: Tiếp tục giúp HS:
- Biết xem giờ chính xác đến phút.
- Biết giải và trình bày bài giải liên quan đến rút về đơn vị
- Biết 3 loại giấy bạc 2000đồng, 5000đồng và 10000đồng.
II/ Dạy học.
1. GT bài
2. H. dẫn h/s làm bài tập
* Bài1/ Viết thành biểu thức rồi tính giá trị
a/ Lấy 2 tờ giấy bạc 1000đ và thêm 1 tờ giấy 5000đ
b/ Lấy 4 tờ giấy bạc 2000đ và thêm 1 tờ giấy 1000đ
c/ Lấy 7 tờ giấy bạc 500đ rồi tiêu bớt 2000đ
Bài 2: Hoa có 10 000đ gồm cả 3 loại tiền 5000đ, 2000đ và 1000đ. Hỏi:
a/ Hoa có thể nhiều nhất là mấy tờ tiền tất cả?
b/ Hoa có thể có ít nhất là mấy tờ tiền tất cả?
Bài 3: Cho tứ giác ABCD nh hình vẽ
Hãy xác định trung điểm M của cạnh AB, N của cạnh CD
HS làm bài và chữa bài
3. Củng cố dặn dò: T
2
ND bài.
Hoàn thành bài tập (HS yếu)
Tập làm văn
kể , viết lại chuyện ngời bán quạt may mắn
I. Mục tiêu: Giúp HS
- Biết kể và viết lại câu chuyện Ngời bán quạt may mắn.
- HSTB viết đúng ngữ pháp
- HSKG viết đúng ngữ pháp, dùng từ có nhiều hình ảnh gợi tả, gợi cảm
II. Dạy học
1.Giới thiệu bài
2.GV nêu đề bài: Nghe kể lại và viết lại chuyện Ngời bán quạt may mắn
Gợi ý:
1) Bà lão trớc khi gặp Vơng Hi Chi có đắt hàng không ?
2) Vơng Hi Chi đã làm gì để giúp đỡ bà lão ?
3) Sau khi gặp Vơng Hi Chi, quạt của bà lão có đợc nhiều ngời mua không ?
* Dựa vào những điều và kể, viết một đoạn văn từ 5 đến 7 câu về buổi biểu diễn đó.
3/ HS làm bài vào vở
- GV quan sát, uốn nắn
- Gọi HS đọc bài (5 7 HS)
GV + HS nhận xét góp ý
3. Củng cố - Dặn dò: Tóm tắt nội dung bài
Hoàn thành bài HSY
A
B
C
D

Generate time = 0.26313304901123 s. Memory usage = 1.93 MB