tiết 39 - bài 35: VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG
BÀI 35: VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG
? Dựa vào lược
đồ và sgk cho
biết vùng đồng
bằng sông cửu
long gồm mấy
tỉnh? Diện tích
? Dân số?
Tiết 35
-
Diện tích: 39.734
-
Dân số: 16.7 triệu
người ( năm 2002)

BÀI 35: VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG Tiết 35
I/ VỊ TRÍ ĐỊA LÍ, GIỚI HẠN LÃNH THỔ
? Hãy xác đònh vò trí giới hạn của vùng đồng bằng sông Cửu Long

Đ
ô
n
g

B

c
Vị trí của vùng ĐB SCL.
P
h
í
a

B

c
Phía Taây
Phía ñoâng
nam
@

BÀI 35: VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG Tiết 35
Vò trí đòa lí
có ý nghóa
gì đối với
vùng?
Vùng kinh tế phát
triển năng động
nhất cả nước.vùng
kinh tế trọng điểm
miền nam
Vùng có bờ biển
dài vùng biển rộng
nhiều đảo

BÀI 35: VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG Tiết 35
Hợp tác với các nước
thuộc tiểu vùng sông Mê
kông
-
Việt Nam.
-
Campuchia.
-
Thái Lan.
-
Lào.
-
Myanma.
-
Tỉnh Vân Nam –
Trung Quốc.

BÀI 35: VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG Tiết 35
Vùng nằm
gần với
đường giao
thông khu
vực và quốc
tế
Vò trí thuận
lợi cho vùng
giao lưu kt –
vh với các
nước kv ở
hải đảo

BÀI 35: VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG Tiết 35
I/ VỊ TRÍ ĐỊA LÍ, GIỚI HẠN LÃNH THỔ
* Là vùng tận cùng phía tây nam của nước ta.
-
Bắc giáp Campuchia.
-
Tây nam giáp Vònh Thái Lan
-
Đông nam giáp biển Đông.
-
Đông bác giáp vùng Đông nam bộ.

BÀI 35: VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG Tiết 35
I/ VỊ TRÍ ĐỊA LÍ, GIỚI HẠN LÃNH THỔ
* Là vùng tận cùng phía tây nam của nước ta.
-
Bắc giáp Campuchia.
-
Tây nam giáp Vònh Thái Lan
-
Đông nam giáp biển Đông.
-
Đông bác giáp vùng Đông nam bộ.
* Vò trí đòa lí rất thuận lợi cho phát triển kinh tế.
- Liền kề với vùng kinh tế trong điểm miền nam.
Khu vực kinh tế năng đôïng Đông Nam Bô.
-
Mở rộng quan hệ hợp tác, giao lưu kinh tế – văn
hóa với các nước trong khu vực Đông nam á.

BÀI 35: VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG Tiết 35
I/ VỊ TRÍ ĐỊA LÍ, GIỚI HẠN LÃNH THỔ
II/ ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN VÀ TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN
THẢO LUẬN NHÓM
Quan sát h 35.1 sgk và kết hợp kiến thức đã học nêu những thuận lợi và khó khăn
về điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên của đồng băng sông Cửu Long?
Đặc điểm địa hình, tài ngun
đất và sinh vật.
Đặc điểm Khí hậu, nước.
Biển và hải đảo.
NHĨM 1:
NHĨM 2:
NHĨM 3:

Đặc điểm địa hình của ĐB sông Cửu Long.
- Địa hình khá bằng phẳng, là đồng bằng rộng lớn
nhất nước ta, diện tích rộng gần 4 triệu ha.

Tài nguyên đất
- Đất phù sa
ngọt 1,2
triệu ha.
- Đất phèn
và đất mặn
2,5 triệu ha.
Hình
Hình
Đất nhiễm
phèn, lòng
mương
đóng váng
sắt màu đỏ.
Đất nhiễm
mặn

Tài nguyên rừng
Hình
Hình
Rừng ngập
mặn ven biển
và trên bán
đảo Cà Mau
chiếm diện
tích lớn.

Generate time = 0.090690851211548 s. Memory usage = 1.93 MB