SỰ SUY GIẢM TẦNG OZONTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY NGUYÊN
KHOA NÔNG LÂM
NHÓM THỰC HIỆN : Nhóm II
LỚP : Lâm sinh K 07
TÊN ĐỀ TÀI :
SỰ SUY GiẢM ÔZÔN


DANH SÁCH THÀNH VIÊN NHÓM II
DANH SÁCH THÀNH VIÊN NHÓM II
Huỳnh Thị Kiều Trinh Bùi Hiến Đức
Nguyễn Huy Bình Pha
̣
m Thị Kiều Chi
Lê Xuân Hiêp Võ Đình Chung
Bùi Thị Hồng Thủy Nguyê
̃
n Phi Long
Nguyễn Hữu Thìn Trâ
̀
n hoa
̀
ng Nam
Nguyễn Văn Lệ Pơ Long Nhiên

Nguyễn Văn Cường Ngô Hô
̀
ng Phong
Nguyê
̃
n Ma
̣
nh Ha
̀

Generate time = 0.29370093345642 s. Memory usage = 1.92 MB