Tổ chức trò chơi trong học bộ môn GDCD

Tổ chức trò chơi trong dạy học bộ môn GDCD ở nhà trờng THCS
Phần I: Đặt vấn đề
1. Lý do chọn đề tài:
Mục tiêu giáo dục là đào tạo con ngời Việt Nam phát triển toàn diện nhân cách
tốt đẹp cho thế hệ trẻ. Đó sẽ là những công dân tơng lai của đất nớc ,những ngời lao
động mới phát triển hài hoà trên tất cả các mặt : Đạo đức, tri thức, sức khoẻ, thẩm
mĩ và nghề nghiệp , trung thành với lý tởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội,
hình thành và bồi dỡng nhân cách, phẩm chất, năng lực của công dân, đáp ứng yêu
cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Đối với trờng THCS có nhiệm vụ giúp học sinh củng cố và phát triển những kết
quả của giáo dục Tiểu học , có học vấn phổ thông ở trình độ cơ sở và những hiểu
biết ban đầu về kỹ thuật và hớng nghiệp để tiếp tục học THPT, trung cấp, học nghề
hoặc đi vào cuộc sống.
Để hình thành và phát triển những con ngời nh vậy, nhà trờng phổ thông phải có
chơng trình, nội dung giáo dục, giáo dỡng học sinh phù hợp với đất nớc, con ngời
Việt Nam trong giai đoạn hiện nay. Yêu cầu khách quan đó đợc quán triệt trong tất
cả các chơng trình và nội dung học tập của toàn bộ các môn học trong nhà trờng
nói chung, trong nhà trờng phổ thông cơ sở nói riêng .Từ năm học 1990-1991 đã
xác định môn GDCD là môn khoa học xã hội. Điều này đã nói lên vị trí quan trọng
của môn GDCD ở nhà trờng phổ thông. Cùng với các môn khoa học khác ,nó góp
phần đào tạo nên những con ngời lao động vừa có tri thức khoa học, vừa có đạo
đức, vừa có năng lực hoạt động thực tiễn, vừa có phẩm chất chính trị, t tởng
Không thể đào tạo những con ngời lao động mới, phát triển toàn diện khi chỉ chú ý
đến việc giáo dục trí dục, bỏ qua hoặc coi thờng giáo dục các mặt khác, đặc biệt là
giáo dục đạo đức.
Từ xa đến nay trong nhà trờng phổ thông đều có khẩu hiệu "Tiên học lễ, hậu
học văn. Điều đó chứng tỏ nhiệm vụ giáo dục đạo đức, nhân cách cho học sinh
đóng vai trò quan trọng hàng đầu trong việc đào tạo con ngời nh mục tiêu giáo dục
phổ thông đã đề ra.
Mặc dù có vị trí, nhiệm vụ hết sức quan trọng, song từ trớc đến nay ở nhà trờng
phổ thông môn GDCD vẫn đợc coi là môn phụ, là môn học không quan trọng nên
việc giảng dạy,bố trí giáo viên dạy bộ môn nay vẫn bị xem nhẹ, không nói là coi th-
ờng, nên có thể những giáo viên không đợc đào tạo vẫn đợc bố trí giảng dạy bộ
Sáng kiến kinh nghiệm:/ Nguyễn Văn Lơng:/ Trờng THCS Giang Biên
Trang1
Tổ chức trò chơi trong dạy học bộ môn GDCD ở nhà trờng THCS
môn. Hơn nữa khi giảng dạy vẫn còn hiện tợng coi giờ lên lớp chỉ là giờ truyền thụ
nội dung bài học một cách thuần tuý, ít quan tâm đến việc thực hành, vân dụng để
giải quyết những tình huống, vấn đề diễn ra trong cuộc sống, từ đó giúp học sinh có
cách ứng xử phù hợp mà các em gặp phải điều đó mới chính là mục đích mà mỗi
tiết học, giờ học môn công dân hớng tới.
Trong bối cảnh hiện nay, khi thế giới đang có biến đổi mạnh mẽ và sâu sắc, khi
mọi mặt của đời sống xã hội đang trong quá trình biến đổi sâu sắc, đất nớc đang b-
ớc vào thời kỳ hội nhập, đặc biệt từ năm 2007, nớc ta trở thành thành viên chính
thức của tổ chức thơng mại thế giới, thì vị trí của môn GDCD ngày càng trở nên
quan trọng.
Đó là một tất yếu khách quan buộc chúng ta phải nhận thức đúng đắn, đầy đủ
vị trí đó. Vì vậy, môn GDCD đang ngày càng đợc quan tâm, coi trọng. Đặc biệt từ
khi Bộ giáo dục -đào tạo thực hiện việc thay đổi nội dung, chơng trình sách giáo
khoa và phơng pháp giảng dạybộ môn GDCD ở nhà trờng phổ thông.
Việc lựa chọn đề tài này xuất phát từ nhận thức của bản thân tôi về việc đổi mới
phơng pháp dạy học, vai trò của ngời giáo viên trong hoạt động dạy và vai trò ,vị trí
trung tâm của học sinh trong hoạt động học. Việc sử dụng phơng pháp này đã giúp
tôi rất nhiều trong việc phát huy tính tích cực ,tự giác, chủ động, sáng tạo của học
sinh trong việc học tập bộ môn, cũng nh tạo sự hứng thú cho học sinh trong mỗi tiết
học môn GDCD. Chọn đề tài này tôi muốn thể hiện một phần vốn kinh nghiệm nhỏ
bé của mình vào quá trình giảng dạy môn GDCD.
2. mục đích, phạm vi, đối tợng và nhiệm vụ nghiên cứu:
2.1. Mục đích nghiên cứu:
Đề xuất việc sử dụng phơng pháp trò chơi trong dạy học môn GDCD ở nhà tr-
ờng THCS nhằm phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo và sự hứng thú
cho học sinh trong những giờ học môn GDCD. Đồng thời tạo cho các em có sự thi
đua, cạnh tranh lành mạnh, phối kết hợp trong họat động, đoàn kết, thống nhất với
nhau trong quá trình học tập.
2.2. Phạm vi, đối tợng nghiên cứu:
Các bài dạy GDCD ở nhà trờng THCS.
Học sinh bậc THCS Trờng THCS Giang Biên
Sáng kiến kinh nghiệm:/ Nguyễn Văn Lơng:/ Trờng THCS Giang Biên
Trang2
Tổ chức trò chơi trong dạy học bộ môn GDCD ở nhà trờng THCS
2.3.Nhiệm vụ nghiên cứu:
Thông qua đó, tôi muốn chỉ ra những mặt tích cực của phơng pháp trò chơi, các
trò chơi và cách thức tổ chức trò chơi để làm sao cho giờ học bộ môn GDCD của
học sinh đạt hiệu quả cao nhất

Phần II: Nội dung
1.Cơ sở lý luận của vấn đề:
ở bất cứ cấp học nào, nhà trờng nào thì nhiệm vụ quan trọng số một là hoạt
động dạy của thầy và hoạt động học của trò.
Đây là hai nhiệm vụ quan trọng, vậy làm thế nào để hoạt động dạy và học đạt
hiệu quả cao nhất đang là vấn đề đặt ra đối với các nhà quản lý, những ngời làm
công tác giáo dục. Từ năm 2000, với việc thay đổi nội dung chơng trình sách giáo
khoa và phơng pháp giảng dạy nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, tự giác của
ngời học sinh trong học tập nhằm nâng cao chất lợng học tập. Đặc biệt năm học
2008-2009 với chủ đề năm học do Bộ Giáo dục và đào tạo đa ra: " Năm học ứng
dụng công nghệ thông tin , đổi mới công tác quan lý tài chính. Xây dựng trờng học
thân thiện, học sinh tích cực".
Với đặc trng bộ môn GDCD ở nhà trờng THCS là trang bị cho học sinh những
hiểu biết cơ bản, phù hợp với lứa tuổi về hệ thống các giá trị đạo đức, pháp luật của
con ngời Việt Nam trong giai đoạn hiện nay. Trên cơ sở đó, hình thành và phát
triển cho học sinh ý thức, hành vi của ngời công dân nớc Cộng hoà xã hội chủ
nghĩa Việt Nam.
Chơng trình môn GDCD ở trờng THCS đợc xây dựng trên cơ sở các môn khoa
học cơ bản nh : Đạo đức học, Luật học và một số đờng lối, chủ trơng, chính sách
của Đảng và Nhà nớc Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.
Môn GDCD còn tích hợp nhiều nội dung giáo dục xã hội cần thiết cho các công
dân trẻ tuổi nh : giáo dục kỹ năng sống, giáo dục văn hoá hoà bình, giáo dục môi
trờng, giáo dục giới tính- sức khoẻ sinh sản vị thành niên, giáo dục phòng tránh
HIV/ AIDS.
Chơng trình môn GDCD đảm bảo tính liên thông với chơng trình môn đạo đức ở
Tiểu học và chơng trình môn GDCD ở trờng THPT ; đảm bảo đợc mục tiêu giáo
Sáng kiến kinh nghiệm:/ Nguyễn Văn Lơng:/ Trờng THCS Giang Biên
Trang3
Tổ chức trò chơi trong dạy học bộ môn GDCD ở nhà trờng THCS
dục của cấp học, phù hợp với đặc điểm lứa tuổi và khả năng nhận thức của học
sinh.
Chơng trình môn GDCD đảm bảo cân đối, hài hoà giữa yêu cầu trang bị kiến
thức với việc rèn luyện kỹ năng, hành vi và phát triển thái độ tích cực cho học sinh.
Môn GDCD không những trạng bị cho học sinh những kiến thức phổ thông, cơ
bản, phù hợp với lứa tuổi học sinh về các giá trị đạo đức, pháp luật, lối sống mà còn
hình thành và phát triển ở các em những tình cảm, niềm tin , những hành vi và thói
quen phù hợp với những giá trị đã học; giúp cho học sinh có sự thống nhất cao giữa
ý thức và hành vi .
Với những đặc trng trên nên việc đổi mới phơng pháp dạy học môn GDCD cần
đợc thực hiện theo các định hớng sau:
Dạy học thông qua các hoạt động : Đó chính là tổ chức cho các em hoạt động và
tơng tác với thầy, với bạn ; để thông qua đó các em có thể phát hiện và chiếm lĩnh
tri thức , nội dung bài học. Các hoạt động này phải do giáo viên thiết kế , dựa trên
mục tiêu, nội dung bài học ; dựa trên trình độ của học sinh và sở trờng của giấo
viên ; dựa trên điều kiện, hoàn cảnh thực tế của lớp học, nhà trờng, địa phơng . Học
sinh sẽ hứng thú, thông hiểu, ghi nhớ và thực hiện những gì các em đã lĩnh hội đợc
thông qua hoạt động chủ động, nỗ lực của chính mình .
Dạy học hợp tác: Là cách dạy học trong đó giáo viên tổ chức cho học sinh hoạt
động hợp tác với nhau trong các nhóm nhỏ để giải quyết các nhiệm vụ học tập,
nhằm đạt đợc mục tiêu học tập.
Dạy học phải dựa trên cách tiếp cận kỹ năng sống: đó là kỹ năng tâm lý - xã hội
giúp con ngời có thể giao tiếp có hiệu quả với ngời khác và ứng phó, giải quyết một
cách tích cực , có hiệu quả trớc những tình huống, vấn đề của cuộc sống.
Dạy học gắn với thực tiễn cuộc sống của học sinh:Trong quá trình dạy học giáo
viên cần tăng cờng sử dụng các tình huống, các trờng hợp điển hình, các hiện tợng
thực tiễn, các vấn đề bức xúc trong cuộc sống xã hội để phân tích , đối chiếu, minh
hoạ cho bài giảng. Đồng thời cũng khích lệ học sinh liên hệ , tự liên hệ; tiến hành
điều tra, tìm hiểu, phân tích đánh giá các sự kiện trong cuộc sống thực tiễn của lớp
học, của nhà trờng , địa phơng, đát nớc trong quá trình học tập . Đặc biệt trong quá
trình học tập tạo cơ hội và hớng dẫn cho học sinh xây dựng và thực hiện các dự án
Sáng kiến kinh nghiệm:/ Nguyễn Văn Lơng:/ Trờng THCS Giang Biên
Trang4
Tổ chức trò chơi trong dạy học bộ môn GDCD ở nhà trờng THCS
nhỏ để góp phần vào việc cải thiện môi trờng tự nhiên và xã hội của lớp học, trờng
học và địa phơng.
Việc đổi mới phơng pháp dạy học nói chung và phơng pháp dạy học môn
GDCD nói riêng đang là vấn đề bức xúc ở các nhà trờng hiện nay. Nó ngày càng trở
thành mối quan tâm của các nhà s phạm. Mục đích của việc đổi mới phơng pháp
dạy học là phát huy vai trò chủ thể của học sinh, khả năng t duy sáng tạo, độc lập
trong hoạt động học của học sinh. Chính vì vậy, việc đổi mới phơng pháp dạy học
đã có nhiều phơng pháp đợc đa vào giảng dạy bên cạnh những phơng pháp truyền
thống : đóng vai, kích thích t duy, giải quyết vấn đề, thảo luận nhóm, đề ánTrong
đó phơng pháp trò chơi là phơng pháp còn khá mới mẻ đối với cả ngời dạy và ngời
học. Tuy nhiên sau một thời gian sử dụng, phơng pháp này đang ngày càng khẳng
định đợc tính tích cực của nó trong dạy và học. Nhng hiện nay việc sử dụng phơng
pháp này trong dạy học còn nhiều bất cập, hạn chế.
2.Cơ sở thực tiễn của vấn đề :
Qua thực tế giảng dạy, dự giờ đồng nghiệp trong nhà trờng, cũng nh trong những
buổi sinh hoạt chuyên môn cụm do phòng giáo dục tổ chức, thì việc đổi mới phơng
pháp dạy học còn diễn ra chậm, đặc biệt là sử dụng phơng pháp trò chơi. Đây là ph-
ơng pháp khá mới mẻ đối với ngơi dạy và ngời học. Vì vậy, thực tiễn giảng dạy cho
thấy còn ít giáo viên sử dụng phơng pháp này đợc hoặc có sử dụng chỉ mang tính
hình thức, một phần do giáo viên cha nắm chắc đợc phơng pháp, các cách tổ chức
các trò chơi, mặt khác sợ sử dụng sẽ làm cho lớp mất thời gian, mất trật tự, ồn ào,
nếu quản lý không tốt thì việc sử dụng nó sẽ là cơ hội cho một bộ phận học sinh
không có ý thức tự giác nói chuyện, đùa nghịch trong giờ học .
Sau hơn tám năm thay đổi nội dung chơng trình sách giáo khoa và phơng pháp
dạy học đã chứng minh đợc tính tích cực, đúng đắn của nó. Việc đổi mới phơng
pháp dạy học theo hớng tích cực, tự giác chủ động, sáng tạo của ngời học sinh có
một ý nghĩa khoa học rất sâu sắc- đó chính là nâng cao chất lợng của học sinh.
Tuy nhiên việc giảng dạy và sử dụng các phơng pháp mới đối với giáo viên còn
gặp nhiều khó khăn trong quá trình giảng dạy, việc gặp những khó khăn này do một
số nguyên nhân :
Thứ nhất : Do đây là những phơng pháp mới cho nên việc sử dụng trong quá trình
giảng dạy đối với giáo viên còn nhiều bất cập, cha thành thạo ,thiếu phơng tiện .
Sáng kiến kinh nghiệm:/ Nguyễn Văn Lơng:/ Trờng THCS Giang Biên
Trang5
Tổ chức trò chơi trong dạy học bộ môn GDCD ở nhà trờng THCS
Thứ hai : Trong quá trình học, học sinh có thói quen là tiếp nhận tri thức do giáo
viên truyền một cách thụ động, nên học sinh quen tính dựa dẫm, lời suy nghĩ hoặc
có phát biểu thì lại lấy nội dung có sẵn trong sách giáo khoa để trả lời, hoặc phó
mặc cho giáo viên .
Thứ ba : Đặc biệt với bộ môn GDCD, thì từ trớc đến nay bộ môn này vẫn bị coi
là bộ môn không quan trọng, nên trong quá trình học tập học sinh không quan tâm,
không chú trọng
Từ thực tiễn cuộc sống, cũng nh trong giảng dạy. Cùng với học tập, giao lu với
bạn bè, vui chơi cũng là một nhu cầu của thanh thiếu niên học sinh. Lí luận và thực
tiễn đã chứng tỏ rằng : Nếu biết tổ chức cho thanh thiếu niên vui chơi một cách hợp
lý, lành mạnh thì đều mang lại hiệu quả giáo dục. Qua trò chơi, học sinh không
những đợc phát triển về các mặt trí tuệ, thể chất, thẩm mĩ mà còn đợc hình thành
nhiều phẩm chất và hành vi tích cực. Chính vì vậy, trò chơi đợc sử dụng nh là một
phơng pháp dạy học quan trọng để GDCD cho học sinh.
3 .Phơng pháp tổ chức trò chơi trong giảng dạy môn GDCD
Theo quan điểm dạy học hiện đại phơng pháp dạy học nói chung và phơng pháp
dạy học môn GDCD nói riêng phải phát huy đợc tính tích cực.chủ động sáng tạo
của học sinh trong dạy học. Các phơng pháp và hình thức dạy học môn GDCD rất
phong phú ,đa dạng nh: diễn giảng ,đàm thoại, trực quan, kể truyện, thảo luận
nhóm, đóng vai, ...
Phơng pháp trò chơi là một trong những phơng pháp dạy học hiện đại, có tác
dụng phát huy tính tích cực, tự giác trong hoạt động học của học sinh, cũng nh
tăng cờng sự tơng tác qua lại và hợp tác, cũng nh sự tơng trợ , đoàn kết giữa học
sinh với nhau trong quá trình học tập. Tuy nhiên, việc sử dụng phơng pháp này
trong mỗi môn học có những đặc trng riêng. Vậy trong dạy học môn GDCD, phơng
pháp này có những đặc trng gì? sử dụng nó nh thế nào có hiệu quả nhất?
Thực chất của phơng pháp trò chơi là tổ chức cho học sinh tìm hiểu một vấn đề
hay thực hiện những hành động, những thái độ, những việc làm thông qua một trò
chơi nào đó.
Phơng pháp trò chơi có vai trò quan trọng trong việc GDCD cho học sinh. Song
muốn phát huy đợc vai trò giáo dục này, cần tuân theo những nguyên tắc nhất định
trong việc thiết kế trò chơi. Trò chơi đợc thiết kế phải:
Sáng kiến kinh nghiệm:/ Nguyễn Văn Lơng:/ Trờng THCS Giang Biên
Trang6
Tổ chức trò chơi trong dạy học bộ môn GDCD ở nhà trờng THCS
Đảm bảo tính giáo dục, phù hợp với chủ đề GDCD.
Đảm bảo tính hấp dẫn đối với học sinh, thu hút đợc nhiều học sinh tham gia
chơi, tạo đợc không khí thi đua sôi nổi, vui vẻ, hào hứng trong học tập.
Đảm bảo phù hợp với năng lực và trình độ học sinh THCS, với sức khoẻ của các
em . Bởi vì, nếu trò chơi quá khó thì học sinh sẽ không thể chơi đợc; còn nếu quá
đơn giản thì học sinh nhàm chán, không muốn chơi.
Đảm bảo phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh thực tiễn của lớp học, trờng học
( về thời gian, về không gian, về các phơng tiện cần thiết cho trò chơi...).
Đảm bảo an toàn, không gây nguy hiểm cho học sinh.
3.1. Những thuận lợi ,khó khăn khi sử dụng phơng pháp trò chơi và biện
pháp khắc phục :
Phơng pháp trò chơi đợc sử dụng nhằm giúp cho mọi học sinh đợc tham gia một
cách chủ động vào quá trình học tập, tạo cơ hội cho các em có tích cực vào quá
trình học tập. Thong qua trò chơi học sinh đợc tham gia vào giải quyết những vấn
đề liên quan đến nội dung bài học, tạo cơ hội cho các em đợc giao lu, đợc phối hợp,
hợp tác , đợc thi đau lẫn nhau và học hỏi lẫn nhau, cùng nhau giải quyết những
nhiệm vụ , những vấn đề do giáo viên đề ra .Vì vậy việc sử dụng phơng pháp trò
chơi trong dạy học sẽ có rất nhiều lợi ích:
Thứ nhất : Qua trò chơi, học sinh có cơ hội để để thể nghiệm những thái độ,
hành vi. Chính nhờ sự thể nghiệm này, học sinh sẽ hình thành đợc niềm tin vào
những thái độ, hành vi tích cực, tạo ra động cơ bên trong cho những hành vi ứng xử
trong cuộc sống.
Thứ hai: Qua trò chơi, học sinh đợc rèn luyện khả năng quyết định lựa chọn cho
mình cách ứng xử đúng đắn, phù hợp trong tình huống.
Thứ ba : Qua trò chơi, học sinh đợc hình thành năng lực quan sát, đợc rèn luyện
kỹ năng nhận xét, đánh giá hành vi.
Thứ t : Bằng trò chơi, việc học tập đợc tiến hành một cách nhẹ nhàng, sinh
động, không khô khan, nhàm chán. Học sinh đợc lôi cuốn vào quá trình học tập
một cách tự nhiên, hứng thú và có tinh thần trách nhiệm, đồng thời giải toả đợc
những mệt mỏi, căng thẳng trong học tập. Qua trò chơi còn tăng cờng khả năng
giao tiếp giữa giáo viên và học sinh..
Sáng kiến kinh nghiệm:/ Nguyễn Văn Lơng:/ Trờng THCS Giang Biên
Trang7
Tổ chức trò chơi trong dạy học bộ môn GDCD ở nhà trờng THCS
Thứ năm :Qua trò chơi kiến thức của học sinh sẽ giảm bớt phần chủ quan, phiến
diện,làm tăng tính khách quan khoa học; kiến thức trở nên sâu sắc, bền vững, dễ
nhớ và nhớ nhanh hơn do đợc giao lu,học hỏi, nhận xét lẫn nhau giữa các đội chơi.
Bên cạnh những mặt tích cực, thì phơng pháp trò chơi cũng gặp phải một số
khó khăn, hạn chế:
Trong quá trình chơi, học sinh có thể ồn ào, làm ảnh hởng đến các lớp khác.
Học sinh có thể ham vui, kéo dài thời gian chơi, làm ảnh hởng đến các hoạt
động khác của tiết học.
Sự ganh đua nhau thái quá giữa các cá nhân và nhóm học sinh trong khi chơi có
thể dẫn đến mất đoàn kết trong tập thể học sinh.
ý nghĩa giáo dục của trò chơi có thể bị hạn chế nếu lựa chọn trò chơi không phù
hợp hoặc tổ chức trò chơi không tốt.
Để khắc phục đợc những hạn chế của phơng pháp này, trong quá trình tổ chức trò
chơi giáo viên cần lu ý một số điều sau:
Trò chơi phải dễ tổ chức và thực hiện, phải phù hợp với chủ đề bài GDCD, với
đặc điểm và trình độ học sinh THCS, với quỹ thời gian, với hoàn cảnh, điều kiện
thực tế của lớp học, đồng thời không gây nguy hiểm cho học sinh.
Giáo viên cần quy định rõ thời gian, cách chơi, luật chơi.
Học sinh phải nắm đợc rõ thời gian, không gian chơi, nắm đợc quy tắc chơi và
phải tôn trọng luật chơi.
Phải phát huy đợc tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh, tạo điều kiện
cho học sinh tham gia tổ chức, điều khiển tất cả các khâu : từ chuẩn bị, tiến hành
trò chơi và đánh giá sau khi chơi.
Trò chơi phải đợc luân phiên, thay đổi một cách hợp lý để không gây nhàm chán
cho học sinh.
Sau khi chơi, giáo viên cần cho học sinh thảo luận, nhận xét để nhận ra ý nghĩa
giáo dục của trò chơi.
3.2. Nguyên tắc tổ chức trò chơi:
Thứ nhất : Bảo đảm cho học sinh hiểu rõ yêu cầu, nội dung và cách thức tổ
chức trò chơi.
Yêu cầu đối với trò chơi là tác dụng định hớng đối với toàn bộ quá trình tổ chức
trò chơi, nhằm đáp ứng yêu cầu của bài GDCD.
Sáng kiến kinh nghiệm:/ Nguyễn Văn Lơng:/ Trờng THCS Giang Biên
Trang8
Tổ chức trò chơi trong dạy học bộ môn GDCD ở nhà trờng THCS
Nội dung trò chơi phải giúp cho học sinh biết cần làm những gì và cáhc thức tổ
chức trò chơi, giúp học sinh biết làm nh thế nào trong khi chơi.Từ đó, các em sẽ
thực hiện trò chơi đợc đúng hớng, với nội dung đầy đủ, với cách thức hoạt động phù
hợp.
Vì vậy, trớc khi chơi, giáo viên cần giải thích rõ và đầy đủ những yêu cầu cần
đạt, nội dung và cách thức hoạt động cần thực hiện . nếu không thì các em sẽ tiến
hành trò chơi một cách vô ý thức, tuỳ tiện và không thu đợc kết quả giáo dục mong
muốn.
Thứ hai: Bảo đảm và phát huy tính tích cực, độc lập, sáng tạo của học sinh
trong quá trình tổ chức trò chơi.
Học sinh không những là đối tợng của hoạt động dạy cũng nh của hoạt động
giáo dục mà điều quan trọng hơn, các em là chủ thể nhận thức, chủ thể tự giáo dục.
Vì vậy, trong quá trình tổ chức trò chơi, giáo viên cần quan tâm đến các mức độ
tham gia của học sinh từ thấp đến cao nh sau:
- Giáo viên chọn, hớng dẫn và tổ chức trò chơi.
- Giáo viên chọn và hớng dẫn trò chơi, còn học sinh tự tổ chức trò chơi.
- Giáo viên chọn trò chơi, còn học sinh nghiên cứu để tự hớng dẫn và tổ chức trò
chơi.
- Học sinh tự chọn, tự hớng dẫn và tổ chức trò chơi.
ở đây, giáo viên cần vận dụng linh hoạt các mức độ này, song thông thờng thì
cho học sinh tham gia theo cấp độ từ thấp đến cao. Tuyệt đối không cờng điệu hoá
một mức độ nào. Vì cờng điệu hoá tất yếu sẽ dẫn đến những hậu quả không tốt. Ví
dụ, nếu cờng diệu hoá mức độ (a) thì giáo viên sẽ đẩy học sinh vào thế bị động; nếu
cờng điệu hoá mức độ (d) thì có thể dẫn đến tình trạng quá sức học sinh, không
mang lại kết quả giáo dục mong muốn.
Thứ ba: Đảm bảo tổ chức trò chơi đợc tự nhiên, không gò ép.
Khi tổ chức các trò chơi, cần giúp cho các em tham gia một cách tự nhiên,
không gò ép; nh vây, có nghĩa là các em đã " nhập vai "thành công.
Nhờ sự nhập vai thành công, các em vui chơi thoả mái, dễ dàng thể nghiệm đợc
những chuẩn mực đạo đức, pháp luật đã đợc học. Ngợc lại, nếu sự "nhập" vai này
không thành công thì việc tham gia chơi sẽ mang tính hình thức, bị gò ép và do đó
Sáng kiến kinh nghiệm:/ Nguyễn Văn Lơng:/ Trờng THCS Giang Biên
Trang9

Generate time = 0.23254108428955 s. Memory usage = 1.95 MB