MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GDCD 6.7.8.9-KÌ I

ĐỀ KIỂM TRA MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN, HỌC KÌ I, LỚP 6
(Thời gian làm bài: 45 phút)
MA TRẬN (BẢNG HAI CHIỀU)
NỘI DUNG CHỦ ĐỀ( MỤC TIÊU) CẤP ĐỘ TƯ DUY

NHẬN BIẾT THÔNG HIÊU VẬN DỤNG
A.Hiêủ mục đích học tập của học sinh Câu hỏi 1 TN
(0,5 điểm )
B. Hiểu thế nào là lịch sự,tế nhị Câu hỏi 2 TN
(0,5 điểm )
C. Nhận biết được ý nghĩa cuả việc tích cực tham
gia các hoạt động tập thể, xã hôi
Câu hỏi 3TN
(1 điểm )
D. Hiểu nội dung cuả phẩm chất siêng năng,kiên
trì
Câu hỏi 4 TN
(1 điểm )
E. Nêu được các yếu tố của thiên nhiên và giải
thích được vì sao phaỉ yêu quí thiên nhiên
Câu hỏi 1 TL
( 1 điểm )
Câu hỏi 1 TL
( 1,5 điểm )
G. Tìm những biểu hiện của lệ độ và thiếu lễ độ
trong cuộc sống
Câu hỏi 2 TL
(1,5 điểm )
H. Đề xuất cách ứng xử trong tình huống thể hiện
tính kỷ luật
Câu hỏi 3 TL
(3 điểm )
Tổng số câu hỏi 2 5 1
Tổng điểm 2 5 3
Tỷ lệ % 20 % 50% 30%
ĐỀ KIỂM TRA MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN, HỌC KÌ I, LỚP 9
(Thời gian làm bài: 45 phút)
MA TRẬN (BẢNG HAI CHIỀU)
NỘI DUNG CHỦ ĐỀ( MỤC TIÊU) CẤP ĐỘ TƯ DUY

NHẬN BIẾT THÔNG HIÊU VẬN DỤNG
A. Hiểu rõ thế nào là tự chủ Câu hỏi 1 TN
(0,5 điểm )
B. Hiểu thế nào là yêu hòa bình Câu hỏi 2 TN
(0,5 điểm )
C. Nhận biết thế nào là hợp tác Câu hỏi 3 TN
( 1 điểm )
D. hIểu truyền thống dân tộc để xác định
được hành vi thuộc một số truyền thống
dân tộc
Câu hỏi 4 TN
(1 điểm )
Đ. Nêu được ý nghĩa của năng động,sánh tạo Câu hỏi 1 TL
(1 điểm )
E. Nêu suy nghĩ của bản thân sau khi học
xong bài lý tưởng sống của thanh niên và
biện pháp để học sinh có lý tưởng sống
đúng đắn
Câu hỏi 2 TL
(1,5 điểm )
Câu 2 TL
(1,5 điểm )
G.Vận dụng kiến thức đã học để xử lý một tình
huống về làm việc có năng suất, chất lượng, hiệu
quả
Câu 3 TL
(3 điểm )
TỔNG SỐ CÂU HỎI 2 4 2
TỔNG SỐ ĐIỂM 2 3,5 4,5
TỶ LỆ % 20% 35% 45%
ĐỀ KIỂM TRA MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN, HỌC KỲ I, LỚP 7
(Thời gian làm bài: 45 phút)
MA TRẬN (BẢNG HAI CHIỀU)
NỘI DUNG CHỦ ĐỀ( MỤC TIÊU) CẤP ĐỘ TƯ DUY

NHẬN BIẾT THÔNG HIÊU VẬN DỤNG
A. Hiểu biểu hiện của lòng khoan dung Câu hỏi 1 TN
(0,5 điểm )
B. Hiểu biểu hiện của đoàn kết tương trợ Câu hỏi 2 TN
(0,5 điểm )
C. Phân biệt được ý kiến đúng hoặc sai về truyền
thống gia đình,dòng họ
Câu hỏi 3 TN
(1 điểm )
D. Nhận biết được biểu hiện của một số phẩm
chất đạo đức đã học
Câu hỏi 4 TN
(1 điểm )
E. Nêu được thế nào là gia đình văn hóa Câu hỏi 1 TL
(1 điểm )
G.Tìm một số biểu hiện của sự thiếu tự trọng Câu hỏi 2 TL
(1 điểm )
H.Hiểu vai trò của con cái trong gia đình
I. Tìm cách ứng xử trong những tình huống liên
quan đến phẩm chất đoàn kết,tương trợ
Câu hỏi 3 TL
(2 điểm )
Câu 4 TL
(3 điểm )
TỔNG SỐ CÂU HỎI 2 5 1
TỔNG SỐ ĐIỂM 2 5 3
TỶ LỆ % 20% 50% 30%
ĐỀ KIỂM TRA MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN, HỌC KỲ I, LỚP 8
MA TRẬN (BẢNG HAI CHIỀU)
NỘI DUNG CHỦ ĐỀ( MỤC TIÊU) CẤP ĐỘ TƯ DUY

NHẬN BIẾT THÔNG HIỂU VẬN DỤNG
A. Hiểu các phẩm chất: lao động tự giác,lao động
sáng tạo,giữ chữ tín và tự lập để xác định biểu
hiện của các phaamr chất đó
Câu hỏi 1 TN
(1 điểm )
B. Dựa vào kiến thức đã học để xác định đúng thế
nào là học hỏi văn hóa của các dân tộc khác
Câu hỏi 2 TN
(0,5 điểm )
C. Hiểu thế nào là góp phần xây dựng nếp sống
văn hóa ở cộng đồng dân cư
Câu 3 TN
(0,5 điểm )
D. Hiểu thế nào là tình bạn trong sáng, lành mạnh
để xác định được biểu hiện trái với tình bạn trong
sáng, lành mạnh
Câu hỏi 4 TN
(0,5 điểm )
Đ. Hiểu thế nào là không tôn trọng người khác Câu hỏi 5 TN
(0,5 điểm )
E. Nhận biết thế nào là tôn trọng người khác;
nhận xét sự tôn trọng người khác của bản thân
hoặc bạn bè trong lớp
Câu 1 TL
(1 điểm )
Câu hỏi 1 TL
(1 điiểm )
G. Biết thé nào là xây dựng nếp sống văn hóa ở
cộng đồng dân cư; nêu 4 việc bản thân có thể làm
được để góp phần xây dựng nếp sống văn hóa ở
cộng đồng dân cư
H. Vận dụng kiến thức để giải quyết một tình
huống về tự lập trong cuộc sống
Câu hỏi 2 TL
( 1điểm )
Câu hỏi 2 TL
(1 điêmt )
Cau hỏi 3 TL
(3 điểm )
TỔNG SỐ CÂU HỎI 2 6 2
TỔNG SỐ ĐIỂM 2 4 4
TỶ LỆ % 20% 40% 40%

Generate time = 0.045480012893677 s. Memory usage = 1.93 MB