Toan 2. Mot phan nam


Giáo Viên : Hoàng Thị Tuyết Phương
Nhiệt liệt chào mừng
các Thầy, Cô giáo đến dự giờ.
Lớp 2A Trường TH nghĩa sơn A

Nhãm A
a, 5 x 4 : 5 =
b, 35 : 5 + 35 =
Nhãm B
c, 25 : 5 =
d, 35 : 5 =
4
42
5
7
TÝnh kÕt qu¶:
To¸n: Mét phÇn n¨m
LÊy mét phÇn, ®­îc mét phÇn n¨m h×nh vu«ng.
Mét phÇn n¨m ®­îc viÕt lµ:
5
1
Chia h×nh vu«ng thµnh n¨m phÇn b»ng nhau.
5
1
5
1
5
1
5
1
5
1
To¸n: Mét phÇn n¨m

1
5
Thùc hµnh: ViÕt mét phÇn n¨m
To¸n: Mét phÇn n¨m

Bài tập 1: Đã tô màu
5
1
Các hình đã tô màu
hình nào ?
A
B
C
D
là : Hình A và hình D.
5
1
Toán: Một phần năm
Luyện tập

Generate time = 0.067340850830078 s. Memory usage = 1.92 MB