Tap doc: Tri dung song toan

Phßng GD-§T Thµnh phè B¾c Ninh
TrÞnh ThÞ Thu ThÞnh- Tr­êng TH Kim Ch©n
Thứ tư ngày 14 tháng 1 năm 2009
Tập đọc:
Kiểm tra bài cũ:
Đọc bài:Nhà tài trợ đặc biệt của Cách mạng.
-Việc làm của ông Thiện thể hiện những phẩm
chất gì?
-Nêu nội dung bài


Thứ tư ngày 14 tháng 1 năm 2009
Trí dũng song toàn
linh cữu
cống nạp
- Đồng trụ đến giờ rêu vẫn mọc.
- Bạch Đằng từ trước máu còn loang.

Luyện đọc:
Tập đọc:
Theo Đinh Xuân Lâm- Trương Hữu Quýnh và Trung Lưu

Thứ tư ngày 14 tháng 1 năm 2009
Trí dũng song toàn
Sứ thần Giang
Văn Minh làm cách nào
để vua nhà Minh
bãi bỏ lệ góp
giỗ Liễu Thăng?
khóc than, góp giỗ.
-Nhắc lại nội dung
cuộc đối đáp giữa
ông Giang Văn Minh
với đại thần nhà
Minh?
Vì sao vua
nhà Minh sai
người ám hại
ông Giang
Văn Minh?
Vì sao nói
Giang Văn
Minh là ngư
ời trí dũng
song toàn?
mưu trí, dũng cảm.
Tập đọc:
Tìm hiểu bài:
Nội dung: Ca ngợi sứ thần Giang Văn Minh trí dũng
song toàn, bảo vệ được quyền lợi và danh dự của đất nước
khi đi sứ nước ngoài.
Nêu nội dung bài?

Generate time = 0.054599046707153 s. Memory usage = 1.93 MB